Verejnosť a životné prostredie

 

Pozadie

Aarhuská konvencia bola uzatvorená v roku 1998 Ekonomickou komisiou OSN pre Európu. Predpokladala prístup k informáciám, participáciu verejnosti na rozhodovaní a prístup k súdom v oblasti zálezitostí životného prostredia. EÚ konvenciu ratifikovala 17. februára 2005.

Otázky

Rada ministrov EÚ dala 18. júla oficiálne zelenú dohode na poslednú chvíľu s Európskym parlamentom vo veci Aarhuskej konvencie. Tým umožnila verejnosti prístup k rozhodovaniu o životnom prostredí.

Na základe nového nariadenia budú od teraz európske inštitúcie musieť zaistiť, že „informácie o životnom prostredí budú verejnosti dostupné a známe“. Mali byť tiež „vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, keď bude rozhodovať o pláne, či programe spojenom so životným prostredím“. „Informácie o životnom prostredí“, ktoré budú uverejnené podľa nového nariadenia zahŕňajú:

  • Správy o stave životného prostredia (vzduch, voda, pôda, atď.)
  • Legislatívne opatrenia, plány a programy, ktoré ich ovplyvňujú , vrátane tých, ktoré sú v procese prípravy
  • Analýzy a štúdie dopadov na životné prostredie

Európske nštitúcie budú mať možnosť vetovať požiadavky na informácie v tých prípadoch, keď by informácie mohli ohroziť „obchodné záujmy“ ako napríklad dohody o mlčanlivosti alebo dohody upravujúce záležitosti finančnej, menovej a ekonomickej politiky EÚ. Odmietnutie musí byť interpretované „reštriktívnym spôsobom a musí brať do úvahy verejný záujem, ktorému slúži uverjňovanie informácií“.

Pozície

Inkorporácia Aarhuskej konvencie do zákonov EÚ viedla ku kontroveriám ohľadom prístupu mimovládnych organizácií (MVO) k súdnictvu v oblasti životného prostredia. V pôvodnom návrhu Komisie mali MVO môžnosť predložiť spornú legislatívu na preskúmanie súdu a prípadne sa obrátiť súd v Luxemburgu.

Tejto myšlienke stáli v ceste praktické prekážky, akými sú napríklad vysoké náklady. To viedlo skupinu Zelených v Európskom parlamente k požiadavke finančnej pomoci spojenej s nákladmi takejto akcie.

Obchodné kruhy proti podobným ustanoveniam protestovali s odôvodnením, že by mohli viesť k ohrozeniu konkurencieschopnosti EÚ.

V odsúhlasenom texte je podobný prístup k súdom obmedzený. Európsky úrad pre životné prostredie (European Environmnetal Bureau – EEB), ktorý združuje MVO zaoberajúce sa ekológiou vyhlásil: „Rada sa rozhodla neprijať elegantný návrh Komisie na otvorenie dverí Európskeho súdneho dvora pre MVO“. Generálny riaditeľ EEB John Hontelez povedal, že nariadenie zlyhalo v implementácii Aarhuskej konvencie“.

Nasledujúce kroky

  • Nariadenie bude priamo aplikované vo všetkých členských štátoch po tom, čo bude oficiálne publikované vo Vestníku EÚ.