Vláda schválila zákon, ktorý má zjednodušiť žiadosti o eurofondy

Predseda vlády Peter Pellegrini. [FOTO TASR/Martin Baumann]

Legislatívna zmena prináša zjednodušenie dvojkolového systému výberu žiadostí. Po novom nebude potrebné, aby žiadateľ v novom kole predkladal výsledok predchádzajúceho posudzovania.

Dvojkolový systém výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ďalšie oblasti upravuje návrh zákona z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý vláda schválila v stredu.

Proces výberu sa má zmeniť tak, aby obsah hodnotiacej správy nemal a nemohol mať vplyv na výsledok konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok, uvádza sa v osobitnej časti dôvodovej správy v materiáli na rokovanie vlády.

„Novela zákona je reakciou na skúsenosti z implementačnej praxe, ktorá poukázala na potrebu prijatia ďalších opatrení na zjednodušenie a zrýchlenie procesu implementácie eurofondov,“ uviedol vedúci úradu ÚPVII Patrik Krauspe, ktorý dnes predložil novelu zákona slovenskej vláde.

Koordinuje fondy EÚ: O časti eurofondov by mohli rozhodovať priamo regióny

V rozhodovaní o eurofondoch potrebujeme väčšiu slobodu. Hospodárstvo krajiny sa nedá naplánovať na desať rokov dopredu. Slovensko má navyše naďalej iné problémy ako bohatšie členské krajiny ako Rakúsko a Nemecko, hovorí DENISA ŽILÁKOVÁ.

Cieľom rozsiahleho návrhu ako celku je reflektovať zistenia z auditov Európskej komisie. Tie si vyžadujú upraviť niektoré ustanovenia tak, aby bola garantovaná maximálna ochrana práv a právom chránených záujmov žiadateľov a potenciálnych žiadateľov o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zákon tiež vytvorením priestoru pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľa v etape posudzovania projektových zámerov, upravuje osobitosti programov cezhraničnej spolupráce či spracovanie osobných údajov.

Zníženenie administratívnej záťaže

V súvislosti so znížením administratívnej záťaže je v návrhu príklad, že ak poskytovateľ, ktorý vyhlasuje výzvu, a sám vydáva hodnotiacu správu, nie je potrebné, aby mu ju žiadateľ v rámci konania o žiadosti opäť predkladal, pretože ňou disponuje.

Pri dvojkolovom postupe nebude potrebné, aby žiadateľ v novom kole predkladal výsledok predchádzajúceho posudzovania.

Na vláde vzniká nový orgán, ktorý má pomôcť s novou koncepciou eurofondov

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu navrhuje vytvoriť Radu vlády pre politiku súdržnosti na roky 2021 až 2027. Rašiho úrad sa chce vyhnúť chybám, ktoré spôsobili problémy s čerpaním eurofondov v súčasnom programovom období. 

„Žiadatelia budú tiež môcť podať odvolanie proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach. Tým sa zúži počet prípadov, kedy sa žiadateľ nemohol brániť prostredníctvom riadneho opravného prostriedku,“ uviedla generálna riaditeľka z Centrálneho koordinačného orgánu Denisa Žiláková.

ÚPVII ďalej doplnil, že návrh zákona tiež umožní použitie systému ITMS2014+ pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Dôjde tak k ušetreniu finančných prostriedkov, ktoré mali byť použité na vývoj nového informačného systému. Komponenty a funkcionality ITMS2014+ zjednodušia administrovanie dotácií.

Návrh zákona mení a dopĺňa viacero zákonov, účinnosť by mal nadobudnúť 1. júla 2019.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press