Využívanie eurofondov cez finančné nástroje v Únii rastie

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Finančné nástroje, ktoré členské štáty EÚ financujú z fondov EÚ pomohli pákovým efektom do ekonomiky dostať dodatočných 15 miliárd eur. To znamená, že každé euro z rozpočtu EÚ členské štáty takto premenili na tri eurá.

Platforma Európskej komisie a Európskej investičnej banky pre finančné nástroje Fi-compass na konci mája zverejnila výročnú správu o pokroku vo využití finančných nástrojov spolufinancovaných z eurofondov.

Možnosť vyčleniť peniaze z národnej eurofondovej alokácie na finančné nástroje v programovom období 2014 až 2020 využilo 25 členských štátov.

Do začiatku roku 2020 členské štáty na účely poskytovania návratnej finančnej pomoci vyčlenili spolu 23,5 miliardy eur, pričom viac ako 17 miliárd pochádzalo z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Konečným prijímateľom vyplatili zatiaľ iba štyri miliárd eur, čiže priemerné čerpanie finančných nástrojov nedosahuje ani 20 percent, no oproti predošlému roku narástlo o 66 percent.

Finančné nástroje sú návratnou formou financovania projektov podporených z európskych peňazí. Môžu mať podobu úverov, záruk, úrokových dotácií, či priamych kapitálových investícií.

V reálnych číslach najviac peňazí na finančné nástroje vydelilo Poľsko (3,7 miliardy eur), za ktorým nasleduje Taliansko (3,3 miliardy eur) a Maďarsko (2,2 miliardy eur). Tri krajiny – Dánsko, Írsko a Luxembursko – finančné nástroje v súčasnom programovom období nevyužívajú.

Výhodou využitia finančných nástrojov je, že na seba pri podpore projektov naťahujú aj súkromné zdroje. Päť miliárd eur, ktoré sa cez finančné nástroje už dostali ku konečným prijímateľom, umožnilo pákovým efektom do ekonomiky dostať až takmer 15 miliárd eur. To znamená, že každé euro z rozpočtu EÚ členské štáty takto premenili na tri eurá.

Eurofondy na finančné nástroje používa aj Slovensko. Za ich implementáciu je zodpovedná štátna spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH). V roku 2015 na ne presmerovalo z fondov EÚ viac ako 400 miliónov eur. Odvtedy sa však alokácia na návratnú finančnú pomoc viac ako zdvojnásobila. Vyčerpaných je približne 45 percent prostriedkov.

Najväčšiu časť národnej alokácie z fondov EÚ na finančné nástroje vyčlenilo Holandsko – až 17 percent. Slovensko doteraz na návratnú finančnú pomoc dalo z eurofondov sedem percent pridelených európskych prostriedkov. To je približne celoeurópsky priemer.

Tieto údaje FI-Compass udáva ale iba za dva fondy Politiky súdržnosti EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond.

Medzi EŠIF ale patria ešte ďalšie tri fondy. Slovensko patrí medzi desať krajín, ktoré na finančné nástroje používa aj peniaze z Európskeho sociálneho fondu. Podľa štúdie doteraz z ESF na finančné nástroje využilo takmer 50 miliónov eur.

Ďalších jedenásť krajín návratnú finančnú pomoc čerpá aj z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Slovensko túto možnosť v súčasnom dotačnom období nevyužilo.

Dôležitá úloha počas pandémie

Štúdia Komisie tiež ukázala, kde majú finančné nástroje najväčšie využitie. Viac ako polovica týchto prostriedkov v EÚ ide na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Druhou najčastejšou tematickou oblasťou vo finančných nástrojoch sú investície do prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a podpora vedy a výskumu.

Komisia ale tiež vyzdvihuje úlohu finančných nástrojov pri riešení socioekonomických dôsledkov pandémie COVID-19. Ako príklad dobrého využitia eurofondov týmto spôsobom používa práve Slovak Investment Holding.

Ministerstvá finančné nástroje v eurofondoch chvália, sú za ich pokračovanie

Finančné nástroje financované z fondov EÚ sa osvedčili pri investíciách do malých a stredných podnikov. Problematickejšie je ich využitie v sociálnej ekonomike a odpadovom hospodárstve, no podľa štátneho investičného fondu sa stihnú vyčerpať vo všetkých podporených oblastiach.

„Bol to vôbec jeden z prvých produktov zavedený niektorou z národných bánk, či inštitúcií v EÚ po vypuknutí COVID-19, ktorý využil eurofondy a zjednodušený regulačný rámec (CRII+),“ píše sa v materiáli.

Slovenský štátny investičný fond po vypuknutí pandémie na Slovensku pre podnikateľov pripravil dva finančné nástroje. Program Antikorona záruka ponúkal malým a stredným podnikom preklenovacie úvery na zmiernenie dopadov koronakrízy a Antikorona kapitál zas financovanie pre inovatívne spoločnosti. Vláda na programy vyčlenila 330 miliónov eur, no pre veľký záujem sa alokácia zvýšila o ďalších 30 miliónov eur.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8