Vznikne finančný ombudsman i akadémia

Pozadie:

Na Slovensku existuje niekoľko zákonov na úpravu vzťahov medzi klientami a finančnými inštitúciami. Množstvo poskytovateľov pôžičiek, úverov a iných produktov finančného trhu stále rastie a finančná gramotnosť na Slovensku je pomerne nízka.

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania vecný zámer zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu. Navrhuje vznik dvoch nových inštitúcií a presnejšie definovanie ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu.

Otázky:

MF SR priznáva, že spotrebitelia sú vo vzťahoch s finančnými inštitúciami znevýhodnení – útočí na ne prepracovaná propagačná kampaň, rôzne produkty a služby sú stále zložitejšie a nemajú dostatočné znalosti o fungovaní finančného trhu. Ministerstvo preto považuje za „čoraz naliehavejšie“ prijať lepšiu ochranu klientov a „odstrániť informačný a odborný náskok, ktorý majú poskytovatelia finančných služieb.“

Takúto povinnosť ustanovujú členským štátom aj smernice EÚ, ktoré nariaďujú zaviesť účinné mechanizmy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, zabezpečiť vyššiu ochranu spotrebiteľa a rozvíjať jeho finančnú gramotnosť.

Zámer zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý MF SR dalo do pripomienkového konania, ustanovuje nový inštitucionálny systém ochrany. Bude mať niekoľko zložiek:

 • úrad finančného ombudsmana
 • akadémia finančného vzdelávania
 • Rada pre ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu
 • Fond ochrany vkladov
 • Garančný fond investícií
 • ďalšie fondy, napr. garančný fond pre starobné dôchodkové sporenie

Úrad finančného ombudsmana

Bude oprávnený preverovať podania spotrebiteľov a urovnávať a rozhodovať spory medzi klientmi a poskytovateľmi finančných služieb. Do jeho pôsobnosti budú spadať aj nebankové spoločnosti poskytujúce spotrebné úvery.

Dôležité je, že rozhodnutia finančného ombudsmana budú pre obe strany právne záväzné a bude teda predstavovať alternatívu voči konaniu pred súdom. Jeho služby budú spoplatnené, čo má odradiť špekulatívne podania. Výška poplatku by nemala presiahnuť päť eur.

Akadémia finančného vzdelávania

 • všeobecné a odborné finančné vzdelávanie
 • skúšky odbornej spôsobilosti osôb pre oblasť finančného trhu
 • autorizácia finančno-vzdelávacích programov vykonávaných inými inštitúciami
 • spolupráca pri tvorbe učebných programov pre finančné vzdelávanie na základných a stredných školách
 • vykonávanie prieskumov finančnej gramotnosti

Akadémia bude mať viacero zdrojov financovania – poplatky za kurzy a programy, ale do úvahy prichádzajú aj výnosy zo systému, ktorý by vyberal zlomok z každého poplatku účtovaného finančnou inštitúciou jej klientovi alebo definovaný príplatok k poplatku za každú finančnú službu na trhu.

Rada pre ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu

Vrchný kontrolný, riadiaci, strategický a koordinačný orgán systému ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu. Jej úlohou bude v predovšetkým kontrola inštitúcií systému ochrany, ktoré budú fungovať autonómne a nie je možné, aby ich kontrolovali štátne orgány. Bude tiež menovať a odvolávať vrchných predstaviteľov jednotlivých inštitúcií a schvaľovať ich rozpočet.

V Rade budú mať svojich zástupcov MF SR, MŠ SR, NBS, akademická obec, spotrebiteľské organizácie i finančné inštitúcie.

Internetový portál pre finančné služby a osvetu

Zámer zákona, v snahe zabezpečiť skutočne širokú finančnú osvetu, zriadi špeciálny internetový portál, ktorý bude poskytovať:

 • informácie o finančných službách a nákladoch s nimi spojených s možnosťou porovnávať konkurenčné ponuky
 • finančný kalkulátor, ktorý simuluje rôzne možné situácie a pomáha tak vyhodnotiť  (ne)výhodnosť danej ponuky
 • základné informácie o finančnom trhu a službách
 • vybrané údaje o hospodárení finančných inštitúcií s poukázaním na ich kritické hodnoty s príslušným komentárom

Práva spotrebiteľa na finančnom trhu

Zákon presnejšie vymedzí, na čo všetko klient finančnej inštitúcie má právo:

 • náhrada škody, ktorá preukázateľne vznikla nesprávnym, nevhodným alebo nezákonným postupom finančnej inštitúcie
 • náhrada za nedostupný majetok klienta zverený osobe oprávnenej poskytovať investičné služby, a to v súlade s osobitným predpisom o poskytovaní takýchto náhrad
 • poskytnutie finančnej služby s náležitou odbornou starostlivosťou
 • ochrana pred nesprávnym, neetickým a nekalým postupom
 • možnosť sťažovať sa na inštitúciu a domôcť sa rýchleho a účinného riešenia

Finančné inštitúcie budú povinné:

 • ponúkať finančné služby, ktoré v najväčšej miere zodpovedajú potrebám a zámerom spotrebiteľa
 • plniť priamo alebo sprostredkovane informačné povinnosti súvisiace s poskytovanými finančnými službami

Zákon tiež presnejšie vymedzí, čo sa pri poskytovaní finančných služieb považuje za neetické konanie, nekalé či agressívne obchodné praktiky, klamanie spotrebiteľa a pod.

Pozície:

Ministerstvo financií SR: „Je potrebné konštatovať, že komplexná právna úprava a inštitucionálne zabezpečenie ochrany práv spotrebiteľa na finančnom trhu v Slovenskej republike je nedostatočná. Aj keď žiadnymi opatreniami nie je možné úplne odstrániť informačný a odborný náskok, ktorý majú poskytovatelia finančných služieb pred svojimi klientmi z radov spotrebiteľov, inštitucionalizáciou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb je možné vytvoriť účinnú protiváhu proti ekonomicky prirodzeným záujmom finančných inštitúcií.“

Mária Horecká, analytička VÚB banky: „Ošetrenie rizík, aby sme neboli svedkami finančného bankrotu niektorých domácností, leží z veľkej časti na pleciach poskytovateľov úverov, predovšetkým bánk. Nemenej dôležité je
zvyšovanie finančnej gramotnosti obyvateľstva, aby samotní ľudia vedeli ohodnotiť nielen výhody, ktoré im úver v prvom rade prinesie, ale aj riziká jeho splácania, s ktorými sa budú musieť zaoberať v budúcnosti. Popri stále nízkej zadlženosti v porovnaní s ostatnými krajinami, aj vďaka týmto krokom by stúpajúca zadlženosť slovenských domácností nemala byť rizikom ani v nasledujúcich rokoch.“

Provident Financial: „Finančná gramotnosť predstavuje ťažisko záujmu mnohých vládnych, samosprávnych a spotrebiteľských skupín, ako aj finančných organizácií ako sme my. Uvedomujeme si, že v rámci našich aktivít v poskytovaní pôžičiek je pre nás dôležité, aby sme zákazníkom umožnili informovane posúdiť a kvalifikovane sa rozhodnúť, ako peniaze použijú.“