Zamestnanosť v EÚ rastie, ženy zaostávajú

Pozadie:

Nezamestnanosť predstavuje hlavnú obavu do budúcnosti pre štvrtinu Európanov. Vyplýva to z nedávneho prieskumu Eurobarometru. Zvyšovanie zamestnanosti je jedným z pilierov Lisabonskej stratégie. Podľa posledného prieskumu Eurostatu miera zamestnanosti v EÚ je na vzostupe.

Otázky:

V kategórii od 15 do 64 rokov malo v roku 2007 prácu 65,4% ľudí. To je nárast o jeden percentuálny bod oproti minulému roku. Zamestnanosť žien však výrazne zaostáva – pracuje len 58,3%. Rovnako neuspokojivé je zapájanie starších ľudí vo veku od 55 do 64 rokov do pracovného procesu – miera ich zamestnanosti je len 44,7%.

Vo všeobecnosti platí, že najlepšie výsledky dosahujú krajiny, kde sa kladie dôraz na celoživotné vzdelávanie. Najvyššiu mieru zamestnanosti má Dánsko (77,1%), Holandsko (76%), Švédsko (74,2%), Rakúsko (71,4%),  Veľká Británia (71,3%) a Fínsko (70,3%).

Tieto krajiny majú zároveň najvyššiu mieru zamestnanosti žien, čo súvisí aj s rozvinutým sociálnym systémom a štruktúrou, ktorá podporuje predškolskú starostlivosť o deti: Dánsko (73,2%), Švédsko (71,8%) a Holandsko (69,6%).

V škandinávskych krajinách a vo Veľkej Británii sa do procesu celoživotného vzdelávania zapája v priemere viac ako 25% populácie (najviac vo Švédsku 32%). Európsky priemer je 9,6% a na Slovensku to nie je ani 5% dospelých. Neustále vzdelávanie je pritom  považované za kľúčový prvok v  boji proti nezamestnanosti a tiež v pri budovaní znalostnej ekonomiky.

Tab. Účasť na celoživotnom vzdelávaní v EÚ27 v roku 2006 (%)

Na Slovensku bola v roku 2007 miera zamestnanosti 60,7%, čo je pod európskym priemerom. Najhoršie výsledky však vykázala Malta, Poľsko, Maďarsko, Taliansko a Rumunsko, kde pracovalo menej ako 60% populácie.

Najťažšie je vrátiť späť do pracovného procesu dlhodobo nezamestnaných ľudí, teda tých, ktorí sú bez práce viac ako 12 mesiacov. Na Slovensku je ich podiel na celkovom objeme nezamestnaných najväčší – tvoria 10,2%. Európsky priemer je 3,7%.

Eurostat skúmal aj dĺžku pracovného týždňa. Najdlhšie pracujú Gréci (42,7 hodiny) a najmenej času strávia v práci Holanďania (30,8 hodiny). Francúzi, povestní pre svoj 35-hodinový pracovný čas, týždenne odpracujú zhruba 37,5 hodiny. Európsky priemer je 37,9 hodiny (Slovensko 41 hodín).