„Zelené“ Slovensko

Pozadie

Vo včera zverejnených návrhov pre znižovanie emisií a zintenzívnenie využívania obnoviteľných zdrojov určila Komisia aj ciele pre členské krajiny. Pri Slovensku pritom brala do úvahy vysoký očakávaný hospodársky rast (v období 2005-2020 má slovenské HDP rásť priemerne o 4,9%, v EÚ-27 o 2,4% ročne), ale aj potrebu solidarity a hospodárskej kohézie v EÚ. Inak povedané – hoci nemajú emisné limity zabrzdiť slovenský ekonomický rast, krajina musí podľa Komisie niesť svoj diel zodpovednosti za dosiahnutie celoeurópskych cieľov.

Otázky

  • Systém obchodovania s emisiami

Hlavným nástrojom znižovania emisií v EÚ je systém obchodovania s emisiami (EU-ETS). Od roku 2013 už podľa nového systému nebudú členské krajiny emisné kvóty prideľovať bezplatne, ale firmy si ich budú kupovať na akciách. Výroba elektrickej energie prejde na plné obchodovanie kvót okamžite, ostatné sektory postupne. Výnimku budú môcť dostať len energeticky náročné sektory (výroba železa a ocele, hlinikárne, cementárne a pod.) „ktoré sú výnimočne citlivé na konkurenciu zo strany podnikov v krajinách, v ktorých neexistujú porovnateľné obmedzenia týkajúce sa CO2“. Práve tie totiž hrozili, že by ich plné obchodovanie s emisiami mohlo prinútiť presunúť výrobu mimo EÚ.

Týka sa to aj mnohých veľkých slovenských ťažkých priemyselných podnikov. Oceliarsky sektor napríklad loboval v Komisii za zavedenie výnimiek.

Aukcie s emisiami budú otvorené. Znamená to, že každá firma bude môcť kupovať kvóty v ľubovoľnom členskom štáte.

  • Znižovanie emisií v sektoroch mimo EU-ETS

V sektoroch, na ktoré sa systém obchodovania s emisiami nevzťahuje (stavebníctvo, doprava, poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo a pod.) sa EÚ zaviazala znížiť emisie do roku 2020 o 10% v porovnaní s 2005, určené národné ciele sa však pohybujú v intervale +/- 20%. Slovensko bude môcť zvýšiť emisie o 13%. Môže sa voľne rozhodnúť, aké nástroje použije – podporu verejnej dopravy či podporu iných ako hydrokarbónových pohonov, sprísnenie energetických štandardov pre budovy, zefektívnenie recyklácie odpadov a pod.

Na naplnenie cieľa však budú mať dopad aj viaceré celoeurópske opatrenia – navrhovaná regulácia emisií osobných automobilov, nové energetické štandardy pre ohrievacie systémy, či reforma odpadového hospodárstva prostredníctvom Smernice o skládkach (plne implementovaná má byť v r. 2016).

Ak Slovensko prekročí ročne stanovené limity emisií, Komisia môže podniknúť právne kroky. Môžu vyústiť až do žaloby pred Európskym súdnym dvorom.

  • Obnoviteľné zdroje energií

Do roku 2020 má Slovensko zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií v celkovom energetickom mixe na 14%. To je o 2% viac, ako cieľ, ktorý si stanovila minulý rok vláda. Podľa Komisie dáva stanovený cieľ Slovensku dostatočný priestor na export certifikátov pre obnoviteľnú energiu. To by mohlo predstavovať zaujímavý zdroj príjmov. Európska exekutíva tiež tvrdí, že zníženie závislosti na dovážanej rope a zemnom plyne by Slovensku do roku 2020 mohlo priniesť úsporu až 600 miliónov eur ročne.

Dokument vydaný Generálnym riaditeľstvom pre energetiku a dopravu „Slovenská republika – Prehľad informácií o energiách z obnoviteľných zdrojov“ vyberá ako významný zdroj vodnú energiu. Jej podiel na výrobe elektrickej energie bol v roku 2005 14,7%. Slovenská vláda prijala rozvojový program výstavby malých vodných elektrární na 250 vybratých lokalitách. Dokument však najvyšší dodatočný potenciál pre rozvoj vidí v biomase.