Znečistenie ovzdušia je vo veľkých mestách „kritické“

smog ovzdušie

 

Pozadie

Návrh revízie smernice o kvalite ovzdušia predložila minulý rok Komisia v rámci širšej „Tematickej stratégie k znečisteniu ovzdušia“.

Najvýraznejšou časťou stratégie je návrh na riešenie znečistenia spôsobovaného dopravou (autá, lode, lietadlá), poľnohospodárstvom a malými priemyselnými podnikmi, ktoré v súčasnosti nespadajú pod existujúcu legislatívu Únie regulujúcu kvalitu ovzdušia.

Otázky

Európsky prieskum mestských ekosystémov 2006 bol vypracovaný pre belgickú banku Dexia výskumným inštitútom Ambiente Italia. Štúdia, zverejnená 17. októbra, sa pozerá na 20 environmentálnych indikátorov, ako je kvalita ovzdušia, pešie zóny a siete verejnej dopravy v 26 veľkých európskych mestách.

Podľa nej je kvalita vzduchu stále „jedným z kritických elementov spoločných pre všetky veľké mestá“, s výnimkou Helsiniek, Gothenburgu a Heidelbergu (zo skúmaných 26 miest). Tie jediné totiž spĺňajú požiadavky EÚ na kvalitu obvzdušia.

V 77% z monitorovaných miest bola koncentrácia PM10, jemných prachových častíc, nad povolenou úrovňou viac ako 35 dní v roku. Dôležitým faktorom sa zdá aj teplé počasie – najvyššie hodnoty PM10 zaznamenali Barcelona, Miláno, Nikózia a Rím, zatiaľ čo mestná na severe dopadli lepšie.

Správa prišla len týždeň pre tým, ako má Rada hlasovať o revízii smernice o kvalite ovzdušia. Komisia, ktorá revíziu navrhla, i environmentálne skupiny text kritizovali, pretože mal byť údajne oslabený po tom, ako prešiel Parlamentom v septembri 2006.

Ďalšia štúdia, realizovaná v Nemecku, konštatuje, že ženy žijúce do sto metrov od vysoko frekventovaných ciest, získajú s o 79% vyššou pravdepodobnosťou chronické obštruktívne pľúcne choroby.

Výskumníci tvrdia, že sprísnením legislatívy o ochrane ovzdušia možno predísť 4500 až 22 000 predčasným úmrtiam ročne. Podpísali spoločnú deklaráciu, ktorá žiada legislatívu EÚ obmedzujúcu prípustné množstvo častíc v ovzduší.

Znečistenie ovzdušia je tiež medzi hlavnými environmentálnymi výzvami, o ktorých hovorí prieskum stavu životného prostredia vo Francúzsku, publikovaný 17. októbra 2006 Francúzskym inštitútom pre životné prostredie (IFEN).

Podľa nej je akútnym problémom stále znečistenie spôsobené dopravou, v mestských oblastiach sú ešte vždy veľmi vysoké koncentrácie malých prachových častíc a iných nebezpečných organických zložiek. Napriek tomu ale IFEN konštatuje, že vo veľkých mestách sa kvalita skôr zlepšila, a to vďaka všeobecnému používaniu katalyzátorov na autách.

Správa Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike 2005, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), sa okrem iného konštatuje, že „Najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, ako aj vo väčšine európskych krajín, predstavuje v súčasnosti znečistenie ovzdušia suspendovanými časticami (PM10).“ Podľa SHMÚ vola v roku 2005 prekročená denná limitná hodnota pre túto znečisťujúcu látku na takmer všetkých meracích staniciach (okrem stanice Bratislava-Jeséniova) a na desiatich z nich aj ročná limitná hodnota.

Ďalšie kroky

  • 23. október 2006: EÚ by mala dospieť k politickej dohode o Smernici o kvalite ovzdušia
  • november 2006: Európsky parlament bude hlasovať o štandardoch znečistenia ovzdušia pre autá