Zneužívanie peňazí v poľnohospodárstve odhalené

 

Krátka správa

Komisia zistila, že 7 členských krajín porušilo pravidlá EÚ ohľadom výdajov na poľnohospodárstvo, a preto sa rozhodla nenáležito minuté prostriedky získať späť.

Najväčším hriešnikom je Francúzsko, ktoré je obvinené z poskytovania prostriedkov vo výške 85,97 mil eur pre neoprávenené regióny  a z nedostatočnej kontroly dôležitých projektov.

Komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel rozhodnutie prijaté 27. júla 2006 okomentovala slovami: „Toto je zásadný proces zaistenia riadneho používania peňazí daňových poplatníkov a záchrany zle vynaložených peňazí”.

Spoločná poľnohoposdárska politika (CAP – SPP) je dlhodobo predmetom kritiky najmä kvôli udržiavania neziskových fariem na úkor daňových poplatníkov. Domáce poľnohospodárske dotácie v EÚ a v USA stáli pri kolapse rokovaní WTO o svetovom obchode (pozri EurActiv.sk 26. júla 2006).