Bane: Kritériom výberu projektov pre hornú Nitru musí byť ich kvalita a nie predkladateľ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Baníci očakávajú projekty s nádejou, píše Peter Čičmanec. [HBP]

Ak jediným kritériom diskvalifikácie baníckych projektov má byť fakt, že ich predložila ťažobná spoločnosť, bude to v neprospech ľudí a na škodu celého regiónu, reaguje PETER ČIČMANEC na ochranárov.

Peter Čičmanec je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Hornonitrianskych baní Prievidza. 

Pri skloňovaní transformácie uhoľného regiónu horná Nitry niektoré občianske iniciatívy, mimovládne organizácie a samosprávy zámerne a účelovo zavádzajú verejnosť. Hystéria, že pri predkladaní projektov transformácie budú uprednostňované projekty ťažobnej spoločnosti na úkor ostatných a menších firiem, nemá opodstatnenie.

Lenka Ilčíková z mimovládnej organizácie Priatelia Zeme-CEPA položila otázku, „či je neochota k príprave širšej verejnej diskusie len ďalšou nenápadnou podporou súkromnej ťažobnej spoločnosti“.

Vláda zbiera projekty pre hornú Nitru bez účasti širokej verejnosti

Spravodlivá transformácia neznamená, že budú uprednostňované projekty veľkých spoločností. Treba zabezpečiť účasť aj menším podnikateľom a aktérom, píše LENKA ILČÍKOVÁ.

Otvorený proces

Pravda je iná. Hornonitrianske bane Prievidza naopak, vítajú možnosť širšieho zapojenia samospráv, podnikateľov a ďalších subjektov do procesu tvorby a realizácie nových projektov pre vytvorenie pracovných príležitostí v regióne. Európska komisia chce mať pri transformácii „iniciatívu zdola“. To znamená, že proces predkladania projektov je otvorený pre každého. Je len na regionálnych štruktúrach, ako sa dokážu zmobilizovať a aké projekty budú schopné predkladať. Príležitosť má každý a všetky pilotné regióny majú k dispozícii rovnaký čas.

Niektoré české a nemecké regióny sa dokázali zmobilizovať bleskurýchle, takže nevidíme dôvod, prečo by to nemalo ísť aj na Slovensku. Uvítame, ak aj ďalšie subjekty vytvoria dostatok pracovných miest, aby po skončení ťažby uhlia našlo v regióne nové uplatnenie čo najviac súčasných zamestnancov baní.

Ak má byť transformácia spravodlivá, rozhodujúcim a objektívnym kritériom pri výbere projektov musí byť, koľko trvalých, dlhodobo udržateľných pracovných miest, s adekvátnym finančným zabezpečením zamestnancov dokážu v regióne vytvoriť. A nie to, či projekt predložila ťažobná, malá či veľká spoločnosť.

Dlhodobé plánovanie

Každou vyťaženou tonou sa zásoby uhlia zmenšujú. Preto ťažobná organizácia ešte pred vyčerpaním uhoľných zásob rozmýšľa, čo bude s budovami, ako sa dá využiť podzemie bez zásob nerastov, ako využije svoju infraštruktúru a jedinečné prírodné danosti. Plánovanie musí byť dlhodobé. Dnes sa ukázalo, že výhodou Hornonitrianskych baní Prievidza je, že sme sa na postupný pokles ťažby uhlia pripravovali už počas predchádzajúcich rokov.

Na transformáciu hornej Nitry sú teraz ideálne podmienky, tvrdí štúdia Komisie

Plánom na transformáciu regiónu hornej Nitry hrajú do kariet ekonomické, demografické, ale aj politické faktory. Kľúčové pre úspešný útlm uhlia bude správne využitie dostupných európskych dotácií. 

Skôr, ako sa začalo hovoriť o transformácii regiónu, rozšírili sme podnikanie o nebanské aktivity. Ich pozitívny príspevok je už teraz vyčísliteľný stovkami vytvorených pracovných miest v regióne.

Vďaka firemnej stratégii máme projekty, ktoré by v rámci akčného plánu mohli byť s finančnou podporou realizované a reálne by vytvorili dlhodobo udržateľné pracovné miesta. Na úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja sme predložili 23 projektových zámerov. Využívajú obnoviteľné zdroje energie, sú inovatívne, bezodpadové, ekologické, dlhodobo udržateľné, spojené s vedou a výskumom  moderných technológií, zamerané aj na starostlivosť o seniorov, využívajúce lokálne zdroje a zamestnávajúce miestnych ľudí. Potenciál máme vo využití firemnej infraštruktúry, v inovácii opráv a výroby železničných vagónov, v strojárskej činnosti a v ďalšom rozšírení agropotravinárskych aktivít.

Bohatý zásobník našich projektov počíta s preškoľovaním a rekvalifikáciou zamestnancov. Konečným výsledkom by malo byť približne 1 800 pracovných miest mimo ťažby uhlia.

Neodôvodnené obavy

Zdôrazňujem, že obavy z preferovania ťažobnej spoločnosti pri predkladaní projektov nie sú racionálne a odôvodnené. Proces predkladania projektov totiž nie je jednorazový a uzatvorený.

Podľa schváleného vládneho uznesenia bude vláda podporovať inovatívne projekty každoročne do ukončenia procesu transformácie.

Horná Nitra stojí na prahu veľkých premien. Ak budú pričinením občianskych aktivistov zmysluplné projekty zamestnanosti bezdôvodne, nezmyselne zmarené, nepriaznivo sa to odrazí v ekonomickej a sociálnej stabilite regiónu. Preto baníci a ľudia, ktorých sa proces transformácie bytostne dotýka, s nádejou očakávajú projekty dlhodobo vytvárajúce nové pracovné príležitosti tu, kde majú svoj domov a rodinné zázemie. Myšlienka sociálne spravodlivej transformácie bude naplnená len vtedy, ak nad politickými a osobnými ambíciami zvíťazia odborné argumenty, racionálny úsudok, ochota a vôľa spolupracovať.

Medzititulky – redakcia.