Biznis odporúčania pri napĺňaní stratégie Európa 2020

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Odporúčania sa zameriavajú na tri hlavné oblasti:
1.    Zamestnanosť, rast a sociálne začlenenie
2.    Energetika a životné prostredie
3.    Výskum, inovácie a digitalizácia

Americká obchodná komora na Slovensku chce takto prispieť k tvorbe výhodnej pozície Slovenska v rámci náročného ekonomického prostredia.

1. Zamestnanosť, rast a sociálne začlenenie

Na dosiahnutie efektivity a účinnosti jednotlivých opatrení je podľa AmCham v prvom rade potrebné dôkladné vyhodnotenie kontextu, v ktorom sa uskutočňujú politické rozhodnutia.

Slovensko v oblasti pracovného trhu čelí viacerým výzvam. Má jednu z najvyšších mier nezamestnanosti v EÚ, nezamestnanosť mladých je 33 %, podiel ekonomicky aktívnych žien v produktívnej populácii je 61 %, čo je pod 66-percentným úniovým priemerom. Čerství absolventi vychádzajú zo škôl nepripravení na potreby zamestnávateľov, nevyhnutnú kvalifikáciu nemá ani staršia pracovná sila. A to všetko v kontexte hlbokej štrukturálnej krízy v Európe a krehkého ekonomického ozdravovania. To podľa AmCham len zvýrazňuje potrebu vládnych politík, ktoré občanov vybavia schopnosťou prispôsobiť sa zmenám a čerpať z ich výhod.

Dôsledná transformácia smerom k modernému a konkurencieschopnému pracovnému trhu

AmCham poukazuje na to, že otrasy svetovej ekonomiky nemožno vnímať len ako dôsledok nezodpovedných finančných rozhodnutí. Do úvahy pri príprave politických rozhodnutí na podporu ekonomiky a tvorby pracovných miest treba brať to, že ide aj o symptómy zásadných zmien spojených s prechodom do nového digitálneho veku.

V jednej línii s predpokladom, že technológia ovplyvňuje prácu ľudí ako aj ich voľný čas sa Americká obchodná komora na Slovensku domnieva, že hlavným princípom by mala byť ochrana pracovníkov, nie ochrana práce. Navrhované opatrenia:

a.    Modernizácia pracovného trhu cez podporu zamestnávateľov pri prijímaní nových podnikateľských modelov a podpora pracovníkov pri získavaní nových zručností a kvalifikácií.
b.    Zaistenie dostatku kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú lákať priame zahraničné aj domáce investície a zrýchlia prechod na znalostnú ekonomiku.
c.    Zavedenie nových pravidiel pre krátkodobú mobilitu medzinárodnej pracovnej sily pre dôležitých investorov v snahe o okamžité riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.

Moderný pracovný trh

a.    Využiť existujúce konkurenčné výhody

Americká obchodná komora na Slovensku odporúča plné využitie konkurenčných výhod založených na opatreniach Zákonníka práce:

– Predĺžená skúšobná doba;
– Skrátená výpovedná lehota ;
– Odstránenie súbehu výpovednej doby s odstupným;
– Existujúce flexibilnejšie pravidlá týkajúce sa hromadných výpovedí;
– Fixná náhrada mzdy poskytovaná v prípade dlhodobých nárokov (viac než 12 mesiacov) na neplatnosť ukončenia pracovného pomeru;
– Možnosť kompenzácie nadčasov prostredníctvom dovolenky navyše v dlhšom časovom rámci;
– Nové pravidlá týkajúce sa konkurenčného správania počas zamestnania a po jeho ukončení,
– Nové nástroje umožňujúce flexibilnejšiu alokáciu pracovného času (ako napr. nové pravidlá flexibilnej pracovnej doby, zdieľané pozície, účet pracovného času) a presnejšie pravidlá pre flexi účet
– Existujúca flexibilná úprava dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (umožňujúca zamestnávateľom pokryť dočasné voľné pracovné miesta)

b.    Zaistiť stabilitu

AmCham tiež podporuje vytvorenie dlhodobej stability legislatívy pracovného trhu, na ktorú by sa mohli spoľahnúť tak zamestnávatelia, ako aj zamestnanci.

Stabilita a pozitívny efekt modernej slovenskej pracovnej legislatívy by sa podľa komory dali ešte viac zlepšiť harmonizáciou ostatných právnych úprav týkajúcich sa pracovného práva (napr. Zákonník práce, Zákon o službách v zamestnanosti, Zákon o inšpektorátoch práce) s inými oblasťami práva (napr. Zákony o sociálnom a zdravotnom poistení, Obchodný zákonník).

c.    Zaistiť dostatočný prísun kvalifikovanej pracovnej sily

Prispôsobením vzdelávacieho systému, aby lepšie reflektoval potreby digitálnej ekonomiky a požiadavky trhu práce. Americká obchodná komora na Slovensku pritom za zásadné označila partnerstvá medzi podnikateľským sektorom a akademickými inštitúciami či podnikateľským sektorom a ministerstvami školstva a práce.

Flexibilnejšie pravidlá migračnej politiky umožňujúce krátkodobú mobilitu medzinárodnej pracovnej sily by zasa pomohli vyriešiť problém krátkodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, ktorý je jednou z hlavných bariér pre priame zahraničné ale aj domáce investície.

d.    Riešenie nezamestnanosti

AmCham navrhuje zjednodušiť administratívu pre zamestnávateľov pri poskytovaní interných stáží a praxe pre mladých a študentov. Pre dlhodobo nezamestnaných vytvoriť inkluzívny medzitrh práce s podporou verejných a súkromných zdrojov. Šlo by o pracovné miesta na dobu určitú, aby sa zachovali pracovné návyky a zdokonaľovali zručnosti u spomínanej skupiny. Pre zlepšenie zamestnanosti žien odporúča flexibilnú organizáciu práce, teleworking, zdieľané pozície a pracovné zmluvy na dobu určitú.

2. Energetika a životné prostredie

Americká obchodná komora na Slovensku podčiarkla význam energetického sektora pre slovenské hospodárstvo. Nové investície by podľa nej mali byť podporované cez efektívny regulačný a právny rámec vrátane sietí a ostatnej energetickej infraštruktúry a jej rozvoja na celoštátnej ako aj regionálnej úrovni.

Predvídateľný, stabilný a transparentný právny a regulačný rámec pre energetický sektor

Aby si Slovensko zaistilo ďalší rozvoj a bezpečnosť dodávok v energetickom sektore bude vláda podľa AmCham musieť zabezpečiť stabilné a transparentné podnikateľské prostredie vrátane reformy typu aktivít vykonávaných regulačným úradom, založenej na princípe nezávislosti, transparentnosti a proporcionality.

Podľa  AmCham ďalšia liberalizácia trhu s energiami na základe princípov spravodlivej hospodárskej súťaže so štátnou intervenciu iba v potrebných prípadoch prinesie lepšie ceny, širšiu ponuku a vyššiu kvalitu spotrebiteľom. Rovnako verí, že spotrebitelia by mali byť adekvátne chránení prostredníctvom transparentných, jasne definovaných, overiteľných a nediskriminačných opatrení, ktoré nebudú deformovať fungovanie energetického trhu a budú rešpektovať záujmy spotrebiteľov  ako aj takýchto poskytovateľov služieb.

Cieľ motivovať priemysel

a. Výroba elektriny
Priemyselné podniky by podľa komory mali byť motivované k efektívnemu využitiu druhotných energetických zdrojov. Za vhodné opatrenia považuje zrušenie diskriminačných poplatkov uvalených na elektrinu spotrebovanú jej výrobcami a zvýšenie energetickej úspornosti a nie naopak. Stratégia energetickej politiky SR by podľa AmCham mala vyjadrovať plnú podporu výrobe elektriny z alternatívnych a sekundárnych zdrojov energie, ktoré sú nevyhnutne produkované ako vedľajší produkt kľúčového predmetu podnikania výrobcov a tak môžu pomôcť znížiť využívanie primárnych zdrojov energie.   Propagovanie ekologicky šetrných a nízkouhlíkových technológií a tiež inovatívnych zdrojov energie má zasa prebiehať na základe dôkladnej analýzy trhu.

b. Emisie CO2, kompenzácie za nepriame emisie a zdanenie energetických produktov
Podľa Americkej obchodnej komory všetky úsporné energetické opatrenia musia byť implementované berúc do úvahy trvalú udržateľnosť a globálnu konkurencieschopnosť priemyselných odvetví s vysokou spotrebou energie na slovenskej ako aj na európskej úrovni. Navyše by nemali existovať žiadne povinné ustanovenia týkajúce sa zdanenia CO2 pre energeticky náročné podniky, ale len nepovinné v istých prípadoch. Pokiaľ ide o zariadenia, na ktoré sa vzťahuje Smernica o obchodovaní s emisiami, tie by nemali byť predmetom akéhokoľvek zdanenia CO2. Rovnako pokusy o zdanenie bezplatných emisných povoleniek môžu podľa AmCham viesť k nerovnováhe v systéme a znemožnia dosiahnuť ciele v oblasti klimatických zmien.

Konkurencieschopnosť Slovenska na energetickom trhu

Americká obchodná komora zdôrazňuje potrebu stabilnej, transparentnej a predvídateľnej energetickej politiky, podporovanej efektívnym regulačným a právnym rámcom.

3. Výskum, inovácie a digitalizácia

Postavenie Slovenska v globálnom konkurenčnom prostredí môže podľa AmCham posilniť moderná a inovatívna technická, dopravná, zdravotná a sociálna infraštruktúra a s ňou súvisiace služby.

Podpora inovácií a kreativity

Za základný predpoklad AmCham označila ochranu duševného vlastníctva. Ohrozenie princípov ochrany duševného vlastníctva podľa nej znižuje motiváciu inovovať a investovať, čo by sa ďalej premietlo na pracovných miestach a konkurencieschopnosti. Zámer zaviesť spoločný európsky patent má podľa komory potenciál pozitívne vplývať na propagáciu a podporu výskumu, vývoja a inovácií v Európe, ak bude dosiahnutý so zreteľom na základné princípy, medzi ktoré patrí ochrana duševného vlastníctva a odmietnutie protekcionizmu

Prepojenie výskumu, inovácií a vzdelania

AmCham upozornila, že na rozvoj segmentu služieb s vysokou pridanou hodnotou chýbajú absolventi technických odborov s presahom do sociálno-vedeckých odborov a naopak. Kvalitu vysokého školstva podľa komory treba zaistiť aj jeho orientáciou na komplexné požiadavky trhu práce.

Poukázala tiež  na význam schopnosti využívať internet, pretože neovládanie použitia digitálnych médií môže viesť až k sociálnemu vylúčeniu. AmCham preto odporúča, aby vláda SR podporovala využitie moderných informačných a komunikačných technológií v celoživotnom vzdelávaní a tak prispela k zvyšovaniu ich počítačovej gramotnosti či zlepšeniu vyhliadok na trhu práce a komunikácie so štátnou správou.

Komora tiež navrhuje podporovať hosťovanie uznávaných špecialistov, významných vedcov na slovenských vysokých školách, vytváranie spoločných inovačných centier a centier pre transfer technológií so zahraničnými univerzitami a podporiť systém špičkových výskumných univerzít a vysokých škôl.

Inovácie a investície

AmCham navrhuje zjednodušenie administratívneho procesu pri prideľovaní stimulov na podporu výskumu a vývoja na Slovensku. Aby nepodliehalo schváleniu, ale bolo automatické po splnení zákonom stanovených podmienok. Rovnako navrhuje aj zjednodušenie samotných podmienok.