Budúcnosť poľnohospodárstva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

 

Doterajšie trocha nervózne reakcie európskych inštitúcii na len pomaly a rozpačito formulované potreby zásadnej reformy SPP jednoznačne potvrdzujú potrebu širokej diskusie o týchto otázkach. Pre revitalizáciu upadajúceho slovenského pôdohospodárstva a tým i vidieka je diskusia na túto tému obzvlášť dôležitá. Zamýšľaná reforma otvára pre budúcnosť určitú šancu. Britská štúdia je vzácna tým, že je ucelenou a zároveň pionierskou iniciatívou. Názory Veľkej Británie, ako člena EÚ, o tom ako by európske poľnohospodárstvo mohlo zdravšie (konkurencieschopne) fungovať, boli aj v minulosti azda najbližšie k názorom, ktoré prevládajú na Slovensku.

Peter Baco je zástancom „veľkej reformy SPP EÚ“. Považuje za potrebné na začiatku prác na reforme trvať na postupe, aby sa o téme zodpovedne diskutovali a hľadal spoločný záujem v nasledovných principiálnych oblastiach:

  1. Dlhodobé globálne tendencie

  2. Pôdohospodárstvo v ekonomike štátov EÚ

  3. Stabilita agrárnych trhov

  4. Mimoprodukčná úloha pôdohospodárstva

  5. Vodcovstvo EÚ v SPP

Europoslanec v svojej analýze dodáva, že pre SR je dôležité, aby vnútorný biznis v EÚ medzi starými a novými členskými štátmi sa premenil na spoločný konkurenčný zápas s ostatným svetom. Nechce len spoločnú, ale aj jednotnú SPP, ktorá odstráni vnútroúniovú, netrhovú súťaž vlád. SR nebude akceptovať duálnosť súčasnej SPP, aká sa diskriminujúco premietla do prístupovej zmluvy voči novým členom.

Za kľúčové pre dobrú budúcnosť slovenského pôdohospodárstva považuje fakt sebauvedomenia politikov, štátnej správy a podnikateľov, že sa v ekonomickej oblasti nemožno spoliehať na pomoc našich partnerov, ktorí sú zároveň naši konkurenti v EÚ, ale že zodpovednosť za seba v plnej miere nesú sami. Toto povedomie potrebuje Slovensko prehlbovať. Neznamená to však, že by sme nemilosrdnú konkurenciu považovali za jedinečný zdroj napredovania.  Takúto dobrú spoluprácu vzájomne prospešnú je potrebné rozvíjať.

Pôdohospodárska obec na Slovensku chce o svojom potenciáli o budúcej podobe slovenského pôdohospodárstva a vidieka viesť otvorenú celospoločenskú diskusiu a dospieť k celospoločenskému konsenzu. Vzťah verejnosti k sektoru pôdohospodárstva môže v rozhodujúcej miere veľa povedať aj o budúcnosti rezortu.

Zmena súčasného negatívneho názoru verejnosti na pôdohospodárstvo, často označovaného len ako „požierača vysokých podpôr“, na pozitívny vzťah k odvetviu, kultivujúcemu ekonomické, ekologické a tradičné vidiecke kultúrne hodnoty je kľúčová pre dlhodobú perspektívu hospodárenia a života na vidieku.