Ciele v rámci novej energetickej politiky EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska komisia navrhla 10. januára 2007 škálu opatrení na zníženie závislosti EÚ na dovážaných palivách. Patrili medzi nich návrhy na jednostranné 20 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020, ako aj ciele pre obnoviteľné zdroje, biopalivá a opatrenia na energetickú účinnosť.

Jednou z najkontroverznejších otázok v tomto balíku je povaha týchto dlhodobých cieľov, hlavne čo sa týka špecifických sektorov ako podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny.

Autor vymenúva kľúčové podmienky, od ktorých splnenia závisí aj osud stanovených cieľov. Ciele EÚ musia byť podľa neho dlhodobé, dôveryhodné, podložené detailnými a realistickými stratégiami ich implementácie a kvantifikovateľné natoľko, aby sa ich výsledky dali zmerať.

Okrem toho najlepšie výsledky možno podľa autora dosiahnuť, ak sú ciele stanovené v širšom kontexte významných cieľov EÚ (napr. energetická bezpečnosť alebo dlhodobé klimatické zmeny). Taktiež je veľmi dôležité, aby boli skôr sústredené na požadované výsledky (napr. skoro nulové uhlíkové technológie) ako na predpísané riešenia (napr. zber a uskladnenie uhlíka, obnoviteľné zdroje, reaktory).

V prípade podniknutia takýchto krokov môžu byť ciele užitočné pri usmerňovaní investícií želaným smerom za súčasného vyhnutia sa najväčším rizikám: segmentácii trhu, hľadaniu štrbín, nedostatku dôveryhodnosti alebo obratu politiky, ktorý by viedol k zlým investíciám.

Diskusia o potrebe dodatočných sektorových cieľov sa dostane pravdepodobne do popredia počas rokovaní na februárových zasadnutiach Rady pre životné prostredie a Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, aby boli definitívne vyriešené počas schôdzky Európskej rady 8. a 9. marca 2007.


Plné znenie správy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.