Čím podmieniť čerpanie eurofondov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ako zastaviť korupciu a zneužívanie eurofondov? [European Central Bank / Flickr]

Pridať sa k európskej prokuratúre by mala byť základná požiadavka na krajiny, ktoré čerpajú európske fondy,  píše maďarský europoslanec zo Skupiny zelených, BENEDEK JÁVOR.

Autorom článku je europoslanec BENDEK JÁVOR.

Kohézna politika (alebo politika súdržnosti) je dôležitým nástrojom solidarity v rámci Európskej únie. Od pristúpenia 10 členských štátov roku 2004 prispel tento európsky zdroj financií k ich konvergencii. Vo väčšine z nich mal dominantný vplyv na hospodársku a sociálnu situáciu.

Investície do infraštruktúry a rozvojových projektov v regióne boli vo veľkej miere spolufinancované úniou. Transfery mohli ročne dosiahnuť 5 až 6 percent ich HDP – ťažko si predstaviť, ako by tieto ekonomiky fungovali bez podobného financovania.

V rámci diskusií o budúcom Viacročnom finančnom rámci EÚ (VFR, sedemročný rozpočet EÚ) sa stále častejšie hovorí o problémoch s efektívnosťou a účinnosťou kohéznej politiky. Súčasťou debaty sú aj návrhy Európskej komisie spojiť kohéznu politiku s podmienkami týkajúcimi sa právneho štátu, vrátane európskej prokuratúry (EPPO), alebo podmienkou účasti na spoločných európskych politikách (napr. migračná politika).

Europoslanci chcú obmedziť eurofondy pre krajiny, ktoré odmietajú relokácie

Maďarská vládna strana tvrdí, že Európsky parlament realizuje plán Georgea Sorosa.

Tieto návrhy sú založené na troch čiastočne nezávislých zisteniach:

  1. Európske inštitúcie v priebehu posledných rokov bolestne zistili, že nemajú riadne a účinné nástroje na presadzovanie a vynucovanie rešpektovania európskych základných práv a hodnôt v členských štátoch.
  2. Členské štáty sú zároveň od finančných transferov v EÚ veľmi závislé. Čoraz viac sa deje to, že sa ako návrhy na riešenie existujúcich konfliktov spomína pozastavenie financovania z Únie alebo podmienie prístupu k európskym peniazom rôznymi politickými požiadavkami.
  3. Obavy sú aj o efektívnosti a účinnosti kohéznej politiky. V niektorých členských štátoch existujú empirické dôkazy o obrovskej a inštitucionalizovanej korupcii, ktorá zahŕňa zdroje zo štrukturálnych fondov.

Tieto návrhy môžu z Bruselu vyzerať ako dobrý nápad. Je však nevyhnutné pochopiť, že prípadné pozastavenie platieb netrestá len politikov. Postihlo by aj občanov týchto krajín, ktorí by nemali trpieť kvôli krokom svojej vlády.

Kohézna politika je navyše súčasťou oveľa zložitejšieho hospodárskeho systému spoločného trhu, ktorý je nástrojom kompenzácie menej konkurencieschopných ekonomík pri otvorení ich trhov a nástrojom zmiernenia nerovnováhy kapitálového toku. Kohézna politika určite nie je politickým, ale ekonomickým nástrojom na riadenie hospodárskych a fiškálnych nerovností.

Na riešenie politických problémov, ako sú nedostatky niektorých členských krajín v oblasti právneho štátu, by EÚ mala nájsť politické riešenia, postupy a inštitúcie, namiesto toho, aby využila európske fondy ako formu trestu. Členským štátom by tak obmedzila prístup k základným prvkom spravodlivého a férového európskeho hospodárstva.

Presvedčenie, že sa nedá získať potrebný politický konsenzus a/alebo dostatok odvahy vybudovať správne politické inštitúcie a postupy, nemôže byť argumentom pre ľahšie, ale nespravodlivé technické riešenie.

Kohézna politika po novom: Urobiť viac za menej (+ VIDEO)

EuEurópske fondy by mali krajiny motivovať a pomáhať im, nie byť nástrojom trestania.

Je ale faktom, že inštitucionalizovaná korupcia bráni hlavným cieľom kohézie a jednoznačne potrebuje rýchlu odpoveď: je potrebné zastaviť financovanie politických oligarchov alebo organizovaného zločinu z rozpočtu EÚ a z peňazí daňových poplatníkov.

Komisia nemá voči členským štátom dostatok nástrojov. Politický dialóg v otázkach právneho štátu je náročný. OLAF a odporúčania tzv. Európskeho semestra sú proti štátnej korupcii neúčinné. Potrebujeme skutočné opatrenia – psov, ktorí nielen štekajú, ale aj hryzú.

Vo februári sa eurokomisárka Věra Jourová vyjadrila ku kondicionalite postavenej na  právnom štáte pre poľský denník Rzeczpospolita. „Mechanizmus bude zahŕňať potrebu nezávislého a efektívneho súdneho systému, ktorý by zaručil účinný boj proti korupcii a zneužívaniu fondov EÚ a účinný systém auditu.“

Podľa môjho názoru by mal byť účinný boj proti korupcii súčasťou politík v budúcom VFR. Mali by existovať inštitucionálne záruky a podmienky spojené s bojom proti korupcii. Inštitúcie by mali mať právomoc rozhodovať o sankciách. Mali by sme ale dbať na to, aby sme pri trestaní skorumpovaných elít nespôsobili neprimerané škody spoločnostiam a ekonomikám členských štátov.

Bohužiaľ, niektoré z členských štátov, v ktorých sa európske fondy zneužívajú najviac (napr. Maďarsko, Poľsko), nebudú pokryté vznikajúcou európskou prokuratúrou (EPPO) a európske inštitúcie nemajú právne nástroje, ktoré by ich donútili k tomu, aby sa pripojili.

Skorumpované elity majú často značnú mieru kontroly nad presadzovaním práva. Na to, aby sa postihovali páchatelia, ktorí sa dopúšťajú podvodov s fondami je európska prokuratúra  nevyhnutná. Preto by účasť na európskej prokuratúte mala byť jednou z hlavných požiadaviek pre krajiny, ktoré využívajú európske fondy.

Európska prokuratúra však nemôže analyzovať čerpanie fondov EÚ systematicky. Je treba zaviesť postupy, ktoré by monitorovali a vyhodnocovali korupciu v členských štátoch, ako aj ich protikorupčné aktivity. Ak úroveň korupcie prekročí istú hranicu a nepodniknú sa potrebné kroky, správne využívanie finančných prostriedkov -nielen z hľadiska dodržiavania finančných predpisov – by mohol zabezpečiť priamy manažment.

Bol by to najefektívnejší spôsob, aby fondy neslúžili ako bankomat pre skorumpovaných politikov a ich obchodných partnerov. Priamy manažment je podľa môjho názoru jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby čestní príjemcovia mohli naďalej využívať výhody kohéznej politiky, za zníženia štátnej korupcie. Komisia by to mohla robiť buď sama (zriadiť v členských štátoch úrady pre riadenie kohéznej politiky, ktoré by boli priamo zodpovedné Európskej komisii) alebo s pomocou nezávislých riadiacich skupín.

Verím, že je to jediný spôsob, ako prelomiť cyklus inštitucionalizovanej korupcie a obnoviť dôveru občanov v európske inštitúcie.