Ekonomické vzťahy EÚ-USA: od voľného obchodu k integrácii

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Z výsledkov výskumu vyplýva, že vzájomná politická spolupráca v hospodárskych otázkach zaostáva za realitou súčasných ekonomických väzieb a vzťahov medzi USA a EÚ. Vzhľadom na dnešnú situáciu by bolo dokonca možné pristúpiť k hlbšej vzájomnej hospodárskej a ekonomickej harmonizácii.

Správa podčiarkuje, že obchodné bariéry sú stále často prekážkou efektívneho importu na oboch stranách. Preto autori navrhujú vytvorenie skutočnej zóny voľného obchodu. V tejto súvislosti by bolo potrebné prijať isté regulácie, ktorých cieľom by mala byť predovšetkým harmonizácia potrebných technických štandardov, ochrany spotrebiteľa, investora  a životného prostredia. Nemenej dôležitým nástrojom by bolo taktiež z toho vyplývajúce vzájomné uznávanie produktov.

Autori naliehajú na skoré začatie rozhovorov o obojstrannom odstránení obchodných bariér a zavedení iných prvkov liberalizovaného trhu. Prechod ku vzájomnému uznávaniu by mal prebiehať podľa presne vymedzeného časového harmonogramu. Rovnako by bolo podľa nich vhodné čím skôr vystavať politické piliere hospodárskej spolupráce, ktoré by si vyžadovali väčšiu angažovanosť parlamentov na oboch stranách.

Oblasťami, v ktorých jestvuje enormný potenciál pre hlbšiu integráciu, sú: finančné služby a jednotný trh ako finálny cieľ. Autori trvajú na tom, že jestvuje mnoho príležitostí aj pre spoločný výskum. Ide najmä o potenciál v oblasti energetiky, priemyslu a čiastočne aj v otázkach obnoviteľných zdrojov.

Správa konštatuje, že je nevyhnutné vzájomné približovanie sa účtovných štandardov, legislatívy v oblasti duševného vlastníctva a patentov. Rovnako je potrebné zdokonaliť sústavu spolupráce v oblasti výskumu a rozvoja medzi malými a strednými firmami. Analytici ale na druhej strane súčasne tvrdia, že prvky ako korporativizmus, kontrola nad fúziami a zlučovaniami firiem nepredstavujú žiadne výrazné bariéry pre transatlantický transfer investícií.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.