Finančné nástroje sú zlatým vajcom Európskej únie. Sú budúcnosťou eurofondov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Finančné nástroje pomáhajú tam, kde si trh nedokáže poradiť a kde dotácie nie sú tým najefektívnejším riešením. Môžu splniť sny alebo pomôcť naštartovať podnikanie. Na čom je založené ich kúzlo a ako ich potenciál využiť naplno?

Autor článku je zamestnancom Ministerstva financií Českej republiky.

Ak si pred spaním neodkladáte na noční stolík pero a papier, začnite to robiť. Hneď niekoľko revolučných myšlienok totiž uzrelo svetlo sveta, kým ich autori spali. Len tak náhodne vybraných z tých najznámejších: teória relativity, periodická tabuľka prvkov, štruktúra DNA alebo šijací stroj. Skladby Yesterday a (I Can’t Get No) Satisfaction. Alebo Google. Dokážeme si bez nich dnešný svet vôbec predstaviť?

Diskusia | Finančné nástroje v eurofondoch: Skúsenosti a príležitosti

Inovatívne finančné nástroje chce Slovensko využiť aj pri novej generácii európskej podpory. Cieľom diskusie je na základe doterajších skúseností pomenovať silné a slabé miesta takéhoto spôsobu implementácie eurofondov a poučenia pre ďalšie programové obdobie.

3-6-3

Od nápadu k realizácii však vedie dlhá cesta a ani z tej najlepšej myšlienky nemusí produkt nakoniec vzniknúť. Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Tým najčastejším sú ale peniaze.

Ak totiž nedržíte v obálke s nápisom Môj geniálny nápad bokom úspory a bohatý strýko nezdvíha telefón, nezostáva nič iné, ako sa so žiadosťou o úver vydať do banky. A aj keď je pravidlo 3-6-3 (požičiam si za tri percentá, poskytnem pôžičku za šesť percent a o tretej odchádzam na golf) voči bankárom nespravodlivo zjednodušujúce, platí, že rovnako ako tovar a služby majú aj peniaze svoju cenu.

Ta sa odvíja predovšetkým od toho, koľko prostriedkov žiadateľ pre svoje podnikanie potrebuje a ďalej od jeho schopnosti za úver ručiť. Jednoduchá rovnica pritom hovorí, že čím je riziko nesplatenia vyšší, tým vyššie  ručenie banka požaduje. Ak je riziko z pohľadu banky vysoké príliš, úver neposkytne. Ak sa totiž zámer nepodarí uskutočniť a dlžník úver prestane splácať, má banka len veľmi obmedzené možnosti, ako svoju pohľadávku hoci len čiastočne umoriť, pretože nápad sám o sebe hodnotu nemá.

Práve pre inovatívne myšlienky je pritom rovnako ako potenciál príznačná aj vysoká miera rizika. Ľahko tak môže dôjsť k nežiaducej situácii, kedy produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou vôbec nevzniknú. A práve preto sú tu finančné nástroje, aby túto nežiaducu bariéru pomáhali odbúravať.

Keď si trh nevie rady

Finančné nástroje majú najčastejšie podobu pôžičky, záruky nebo kapitálového vstupu. Konkrétne produkty potom môžu vyzerať rôzne. Členská krajina si môže vybrať jeden z tých, ktorý predpripravila Európska komisia, nebo si na základe špecifík, ktoré potrebuje zohľadniť, ušiť na svoju vlastnú mieru.

Napríklad úver tak môže byť poskytovaný s úrokom nižším, je ten trhový, s možnosťou odkladu splátok alebo, po splnení predom stanovených podmienok, aj s odpustením poslednej splátky. U záruk je zase možné stanovovať rôznu mieru ručenia. A takto by sme mohli pokračovať. Komisia v tomto zmysle členským štátom rozhodne nezväzuje ruky. Nech už ale vyzerajú akokoľvek, všetky finančné nástroje spája niekoľko vlastností, ktorými sa od klasických dotácií výrazne líšia.

Prvou je ich revolvingový efekt. Akonáhle príjemca začne úver splácať, a peniaze sa tak vracajú späť do finančného nástroja, sú použité na poskytnutie ďalšieho úveru. Ta istá koruna tak podporí hneď niekoľko príjemcov. Na rozdiel od dotácií, kde je tento pomer rovný jedna ku jednej.

Druhou vlastnosťou finančných nástrojov je to, že na seba nabaľujú ďalšie prostriedky. Na časť úveru poskytne prostriedky najskôr Európska únia, ktoré následne doplnia ďalšie verejné či súkromné peniaze tak, aby úver dosiahol požadovanú výšku.

Kedy má štát nahrádzať banku? A kde sa hodia finančné nástroje viac ako granty? (ANKETA)

Využitie finančných nástrojov spolufinancovaných z eurofondov, ktoré sú v správe štátneho investičného fondu, má zmysel pri projektoch, kde banky nevedia zhodnotiť ich kvalitu a spoločenský prínos, alebo pri riešení problémov, na ktoré verejné zdroje nestačia.

Práve tieto špecifické vlastnosti umožňujú finančným nástrojom pomôcť tam, kde si trh nedokáže poradiť.

Ak banka vníma podnikateľský zámer ako životaschopný, ale zdráha sa úver poskytnúť v požadovanej výške, sú to prostriedky z finančného nástroja, ktoré „aktivujú“ dodatočné peniaze. Vhodne nastavený finančný nástroj pritom poskytuje prostriedky práve do tej výšky, pri ktorej je banka ochotná zbytok požadovanej čiastky dofinancovať zo svojich zdrojov. Ale podobne, keď banka nie je ochotná úver poskytnúť, pretože žiadateľ nemá čím ručiť. Jej postoj sa môže zmeniť, ak sa s ňou o riziko podelí ešte niekto ďalší.

Povedzme napríklad, že z analýzy banky vyplynie, že 15 percent poskytnutých úverov nie je nakoniec splatených. Záručný finančný nástroj s mierou ručenia do výšky 15 percent poskytnutých úveru dodá banke potrebný kľud, aby úvery poskytla.

Obmedzené, ale vhodne využité prostriedky na seba týmto spôsobom nabaľujú ďalšie, a ich dopad na ekonomiku tak rastie.

V neposlednom rade je to opäť návratný charakter finančných nástrojov, ktorý zaisťuje aj vyšší záujem príjemcu o to, aby bol projekt úspešný. Pretože na rozdiel od klasickej dotácie musí byť každý úver raz splatený a rovnako, ako je možné do start-upu finančne vstúpiť, je zase možné z neho aj vystúpiť.

Mohlo by sa zdať, že finančné nástroje nachádzajú využitie hlavne u malých a stredných podnikov. Tým však výpočet nekončí. Skôr ako kompletný výpočet oblastí vhodných k financovaniu vo forme finančných nástrojov bude možno lepšie uviesť obľúbené konštatovanie Komisie o tom, že finančné nástroje sú vhodným riešením u všetkých projektov, ktoré generujú príjmy. Ani toto vysvetlenie však nie je vyčerpávajúce.

Portugalský úspech

Počet Portugalcov s vysokoškolským diplomom je pod priemerom Európskej únie. Hlavným dôvodom je školné, ktoré si veľká časť záujemcov o štúdium nemôže dovoliť. Aj keď vyšší počet absolventov univerzít neznamená nutne lepšie kvalifikovanú pracovnú silu, je ľudský kapitál jednou z hlavných determinantov ekonomického rastu, a tak je v záujme každej krajiny svojich obyvateľov k štúdiu motivovať.

Po tom, čo sa ukázalo, že problémom nie je nedostatok prostriedkov, ktoré by mohli banky požičať, ale obmedzené nebo nulové možnosti záujemcov o štúdium za pôžičku ručiť, vytvorili v Portugalsku záručný finančný nástroj. Ak sa určité, vopred zazmluvnené množstvo študentov dostane do problémov so splácaním svojej pôžičky, bude dlžná čiastka bankám uhradená z európskych fondov.

Ako sa následne v praxi ukázalo, miera nesplácania je v skutočnosti omnoho nižšia ako banky odhadovali, a tak peniaze, ktoré boli len prevedené na špeciálny účet pre prípad, že ich bude potrebné použiť na krytie nesplácaných pôžičiek, významne pomohli zvýšiť počet študentov a následne aj absolventov portugalských vysokých škôl. Len to, že sú, nie, že boli aj vynaložené, má na vysoké školstvo v Portugalsku reálny dopad.

Ministerstvá finančné nástroje v eurofondoch chvália, sú za ich pokračovanie

Finančné nástroje financované z fondov EÚ sa osvedčili pri investíciách do malých a stredných podnikov. Problematickejšie je ich využitie v sociálnej ekonomike a odpadovom hospodárstve, no podľa štátneho investičného fondu sa stihnú vyčerpať vo všetkých podporených oblastiach.

Kde ležia limity

Sú teda finančné nástroje odpoveďou kritikom kohéznej politiky? Do určitej miery áno. No napriek ich potenciálu a rastúcemu využitiu majú svoje limity. Za prvé platí, že existujú aj projekty, ktoré príjmy negenerujú. V neziskovom sektore alebo v oblasti sociálnych služieb je tak podpora vo forme finančného nástroja prakticky vylúčená.

Ďalej finančné nástroje narážajú na to, že príjemcovia uprednostňujú skôr dotácie, a to aj tam, kde sa zdá ako vhodnejšie využiť skôr úver, záruku či kapitálový vstup. Dôvod je jednoduchý: pre príjemcu je vždy lepšie peniaze dostať, ako si ch požičať. V neposlednom rade je to aj variabilita finančných nástrojov a ich inovatívnosť, ktorá širšie využitie spomaľuje.

Za dobu, čo krajiny poskytujú z európskych fondov dotácie, sa systém podarilo doladiť tak, aby bola ich administrácia celkom bezproblémová. Hoci v tomto zmysle nepredstavujú finančné nástroje úplnú novinku, sú tu oproti klasickým dotáciám stále v nevýhode.

Popularita finančných nástrojov naprieč krajinami

Najväčší podiel prostriedkov k celkovej alokácii smeruje do finančných nástrojov v Holandsku, Švédsku, Maďarsku, Belgicku, Litve nebo Taliansku. Väčšinou ide o 12 až 14 percent všetkých prostriedkov, ktoré boli týmto krajinám pridelené z dvoch najväčších európskych fondov, teda Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Kohézneho fondu. Priemer Európskej únie je sedem percent. V Česku sú to tri percentá.

Využívanie eurofondov cez finančné nástroje v Únii rastie

Finančné nástroje, ktoré členské štáty EÚ financujú z fondov EÚ pomohli pákovým efektom do ekonomiky dostať dodatočných 15 miliárd eur. To znamená, že každé euro z rozpočtu EÚ členské štáty takto premenili na tri eurá.

Platforma Európskej komisie a Európskej investičnej …

Čím to, že sa využitie finančných nástrojov medzi členskými krajinami tak líši? Čiastočne ide o ekonomicko-kultúrne zvyklosti daného státu. V niektorých krajinách je bežnejšie z verejných peňazí, a to nie nutne iba z tých európskych, podporovať vybrané oblasti formou dotácií. Inde to je naopak a prevažuje úverové financovanie a nezvyklé nie sú ani kapitálové vstupy, ktoré sú hojne využívané napríklad v Taliansku.

Ďalším dôvodom je objem prostriedkov, ktoré sú krajinám z európskych fondov pridelené. Sú to staršie členské krajiny s vyššou ekonomickou úrovňou, ktoré čerpajú z európskeho rozpočtu menej. Aby menšie množstvo prostriedkov využili čo najlepšie, využívajú finančné nástroje častejšie, a to práve z dôvodu ich revolvingového efektu a schopnosti nabaľovať na sebe ďalšie prostriedky.