Financovanie našej ekologickej budúcnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Valdis Dombrovskis a Mairead McGuinness. [EPA-EFE/Oliver Hoslet/Pool]

V snahe plniť európske klimatické ciele do roku 2030 a 2050 pomôžu verejné financie, avšak kľúčové budú aj súkromné investície. Našťastie, európski investori sa pre zelenú nadchli, píšu komisár Dombrovskis a komisárka McGuinness.

Valdis Dombrovskis je výkonný podpredseda Európskej komisie pre ekonomiku, ktorá funguje pre ľudí. Mairead McGuinness je eurokomisárka pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov. 

Pandémia vystavila náš svet nebývalým výzvam pre zdravie, hospodárstvo a spôsob, akým žijeme a pracujeme. V kríze však zároveň získavame mimoriadnu príležitosť, aby sme začali napredovať smerom k oživeniu.

Môžeme sa obnoviť k lepšiemu – a lepšie pre nás znamená zelenšie. Musíme využiť príležitosť a vytvoriť pre naše hospodárstvo udržateľnú budúcnosť.

To má za cieľ aj Európska zelená dohoda. Chceme dosiahnuť klimatickú neutralitu, zvrátiť stratu biodiverzity, vybudovať čisté hospodárstvo s podporou investícií do zelených pracovných miest, zelených inovácií a zeleného rastu. Na splnenie našich cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom potrebujeme dodatočné investície v odhadovanej výške 350 miliárd eur ročne.

Slovensko chce odklad celých zelených investičných pravidiel

Predseda vlády Eduard Heger žiada spolu s ďalšími lídrami členských krajín Európsku komisiu, aby pozdržala taxonómiu zelených investícií. Komisia chcela v prvom kole predstaviť pravidlá pre obnoviteľné zdroje a biomasu, kým rozhodnutie o zemnom plyne a jadre nechať na neskôr. 

Do značnej miery sa môžeme spoľahnúť na verejné financie, ale na dosiahnutie nášho cieľa budú kľúčové aj súkromné investície. Súkromné investície budú poháňať vývoj nových technológií, produktov a služieb, ktoré obmedzia nepriaznivý dosah na životné prostredie a zmiernia vplyv zmeny klímy.

Našťastie európski investori sa nadchli pre zelenú. Vyberajú si zelenšie akcie a dlhopisy. Žiadajú transparentné správy o vplyve na životné prostredie. Chcú prispieť k našim zeleným cieľom. To je skvelá správa.

Investori odobrujú program Európskej komisie v oblasti udržateľného financovania. Podnikli sme významné kroky smerom k vybudovaniu ekosystému, ktorý finančnému sektoru umožní prispievať na našu obnovu k zelenšiemu. Zavádzame nástroje, ktoré zvýšia transparentnosť a pomôžu investorom nájsť udržateľné investičné príležitosti.

Aby investori, ktorí chcú svojimi finančnými prostriedkami pozitívne ovplyvniť klímu a životné prostredie, získali spoločný jazyk, sme minulý rok prijali nariadenie o taxonómii EÚ.

Tento týždeň Komisia prijme kritériá, podľa ktorých sa budú označovať hospodárske činnosti s významným prínosom k našim cieľom zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, ako sa to stanovuje v nariadení o taxonómii. Tieto kritériá, založené na spoločnom chápaní toho, čo treba urobiť na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy, pomôžu spoločnostiam a investorom identifikovať zelené činnosti. Spoločnosti, ktoré prijmú opatrenia na splnenie týchto kritérií, vďaka nim môžu získať prostriedky na financovanie svojej zelenej transformácie. So zvyšovaním šetrnosti nášho hospodárstva voči klíme sa budú kritériá časom meniť.

V úsilí o zvýšenie transparentnosti udržateľného financovania zároveň zlepšujeme spôsob, akým spoločnosti a finančné inštitúcie podávajú správy o udržateľnosti. To, ako veľké a kótované spoločnosti informujú o svojich opatreniach v prospech udržateľnosti – či už sa týkajú vplyvu na životné prostredie, zaobchádzania so zamestnancami alebo dodržiavania ľudských práv, sa bude aktualizovať v smernici o podávaní správ o udržateľnosti podnikov, ktorú Komisia prijme spolu s kritériami taxonómie. Tieto kroky sú dôležité nielen pre investorov, ale aj pre občanov a spoločnosť ako celok.

Chceme, aby sa EÚ stala svetovým priekopníkom zeleného hospodárstva so zelenými pracovnými miestami a zelenými investíciami. A k zelenšej budúcnosti chceme pomôcť aj zvyšku sveta.

Globálne normy udržateľného financovania by sa časom mali zbližovať, aby investori a spoločnosti vedeli rozoznať zelené činnosti bez ohľadu na to, na ktorom trhu sa ocitnú. Aby sa mohli čo najlepšie rozhodnúť, potrebujú porovnateľné informácie.

Členské štáty a Európsky parlament sa dohodli na klimatickom „zákone zákonov"

Klimatický zákon počíta so znížením emisií o 55 percent do roku 2030. Reálne zníženie však bude nižšie. Dohoda totiž napriek ústupku členských štátov počíta so zarátavaním zachyteného uhlíka do celkového cieľa. 

EÚ je lídrom úsilia o udržateľnosť. Spolupredsedáme Medzinárodnej platforme pre udržateľné financovanie, kde tvorcovia politík diskutujú o najlepších spôsoboch mobilizácie súkromných finančných prostriedkov na dosiahnutie zelených cieľov. Členovia platformy zastupujú viac ako polovicu celosvetových emisií, obyvateľstva a HDP. Okrem toho sme odhodlaní pokračovať v medzinárodnej spolupráci v rámci G20 a G7.

Na obnovu po pandémii musíme vynaložiť obrovské množstvo úsilia a investícií. Rozsah toho, čo treba urobiť, je nesmierny. Môže sa nám to podariť, ak využijeme príležitosť a nastúpime na cestu obnovy k zelenšiemu. Európska komisia tento týždeň podnikne v tomto smere niekoľko kľúčových krokov.

Naša úloha ešte nikdy nebola tak naliehavá. Zmena klímy je už realitou a jej vplyv sa len zhorší, ak nezačneme hneď konať.

Ale spoločnosti, finančné inštitúcie, mimovládne organizácie alebo tvorcovia politík to nevyriešia sami. Riešenia musia prísť od nás všetkých v EÚ aj vo zvyšku sveta vďaka osobným aj finančným investíciám do zelenšej budúcnosti.