Inovačný potenciál slovenských MSP

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Úvodná časť sa zameriava na definíciu základných pojmov a vzťahov medzi inováciami a malými a strednými podnikmi. Predstavuje úlohu MSP v inovačnom procese, ich inovačný potenciál a prekážky pre jeho rozvoj.

Ťažisko obsahu tvorí výberový zoznam verejných a súkromných inštitúcií, klastrov či združení s aktivitami v oblasti inovácií MSP a tiež malých a stredných podnikov s významným inovačným potenciálom. Okrem stručného popisu aktivít uvádza aj kontaktné údaje. Štúdia obsahuje aj odkazy na ďalšie databázy a súbory informácií relevantné pre oblasť inovácií MSP.

Štúdia je bezplatne dostupná na tomto odkaze.