Konferencia Energie cités

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

epp logo

Pri definovaní energetických stratégií na obidvoch, európskej a národnej úrovni, môžeme badať značnú rozdvojenosť. Na jednej strane sú to primárne ciele ako bezpečnosť dodávky a konkurencieschopnosť trhu, kým na strane druhej, hospodárne využívanie energie a obnoviteľné zdroje sú základnými faktormi ochrany životného prostredia. Napriek všetkému tieto dva prístupy a smerovania nie sú navzájom konkurenčné a ani si navzájom neodporujú.

Z dôvodu potreby zvyšovania energetických úspor, znižovania  emisií skleníkových plynov a energetickej závislosti, Európska komisia navrhuje smernicu, ktorá počíta s podporou hospodárnosti konečnej spotreby energie a poskytovania energetických služieb. Cieľom tohto návrhu je zvýšenie hospodárnosti konečnej spotreby energie použitím účinných operatívnych opatrení. Jedným z týchto opatrení je rozvoj trhu energetických služieb, čím by sa podmienky pre zlepšenie energetickej efektívnosti zahrnuli do vnútorného trhu s energiou ako jednotný ucelený prvok. Návrh komisie poskytuje určitý rámec na podporu a propagáciu trhu jednak s energetickými službami ale aj s opatreniami pre zlepšenie energetickej účinnosti vo všetkých hlavných spotrebiteľských sektoroch. Návrh pokrýva maloobchodné dodávky a distribúciu energie aj prostredníctvom distribučných energetických sietí ako napr. elektrina, alebo zemný plyn, spolu s ďalšími dôležitými zdrojmi energie, ako napr. ústredné kúrenie, vykurovacie palivo, uhlie a lignit,  lesnícke a poľnohospodárske energetické produkty a pohonné látky. Návrh taktiež zahŕňa záväzné úsporné ciele na úrovni členských štátov, ako prostriedky merania a indikácie zlepšení energetickej účinnosti a dosahovania dostatočnej trhovej ponuky pre energetické služby. Tento návrh direktívy o účinnosti konečnej spotreby energie je veľmi potrebný pre implementáciu udržateľnej Európskej energetickej politiky.

Je preto veľmi dôležité zasadiť sa za zlepšenie energetickej hospodárnosti  a získania energetických úspor, aby obnoviteľná energia tvorila 20% celkového objemu spotrebovanej energie v Európskej únii do roku 2020.

Je veľmi dôležité využívať energiu hospodárnejšie, bez ohľadu na jej rôzne podoby. Rastúca globálna spotreba energie a ubúdanie zdrojov nás nútia, ako nikdy predtým, brať do úvahy všetky možnosti pre zlepšenie energetickej hospodárnosti a tvorby energetických úspor ako jeden z najdôležitejších energetických zdrojov.

Pri súčasnom raste cien energie hospodárnejšie využívanie energie umožní Európe stať sa oveľa konkurencieschopnejšou na globálnom trhu. Pozitívny dopad sa očakáva predovšetkým v sektore malých a stredných podnikov, pretože šetrenie energie vždy znamená aj šetrenie nákladov. Odhady komisie hovoria, že celkový ekonomický potenciál pre možné energetické úspory do roku 2010 je až 17 % zo súčasnej konečnej spotreby energie pre priemysel, 22% pre domácnosti a sektor služieb a 14% pre spotrebu energie v doprave. Podľa ďalších údajov komisie by teda celková konečná spotreba energie v Európskej únii mohla byť znížená až okolo 20%, bez akéhokoľvek zníženia komfortu alebo štandardov bývania, kým ďalší experti odhadujú dokonca až 30%.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.