Lisabonská stratégia pre Slovensko – pohľad CEPA

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

 

Pripomienka č. 1:

Predložený materiál podľa jeho predkladateľa, ministra financií Ivana Mikloša „prezentuje ekonomickú stratégiu pre Slovensko do roku 2010, ktorá má byť základom pre politiku slovenskej vlády v tomto období“ (str. 1 Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ďalej len Stratégie) a preto „všetky ostatné vládne iniciatívy a dokumenty pre toto obdobie s ňou musia byť plne kompatibilné a prispievať k jej napĺňaniu“, čo sa podľa predkladateľa týka „predovšetkým stratégie využitia štrukturálnych fondov Európskej Únie v nasledovnom programovacom období (2007 – 2013).“ (str. 2 Stratégie). Preto „Národný rozvojový plán na toto obdobie musí byť plne podriadený tejto stratégii a navrhnutý tak, aby prispieval k jej napĺňaniu“. (str. 2 Stratégie).

Súčasťou materiálu predloženého na pripomienkovanie je aj návrh uznesenia Vlády SR, v ktorom predkladateľ navrhuje schváliť Stratégiu, pričom navrhuje uložiť ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií a podpredsedom vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny pri príprave Národného strategického referenčného rámca SR na obdobie 2007-2013 vychádzať zo Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“.

Takýto postup je v príkrom rozpore s princípom programovania štrukturálnych fondov EÚ. Národný strategický referenčný rámec SR (v aktuálnom programovacom období nazývaný Národný rozvojový plán) je základným programovacím dokumentom, ktorý stanovuje obsahový i inštitucionálny rámec pre využívanie štrukturálnych fondov EÚ. Tento dokument musí byť výsledkom demokratického a otvoreného procesu, v ktorom predstavitelia verejnej správy za vopred definovaných pravidiel a časového harmonogramu v úzkej súčinnosti so sociálnymi a ekonomickými partnermi spolutvoria strednedobú víziu, ciele, priority a opatrenia, ktoré určia obsahový rámec pre využívanie štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku v nasledujúcom programovacom období 2007-2013.

Ak by sa navrhovanej Stratégii (a v nej definovaným cieľom a princípom) mal „plne podriadiť“ základný programovací dokument, ktorého príprava v reálnej praxi iba začína, celý nasledujúci programovací proces sa zredukuje na formalitu, plytvanie verejnými financiami a kamufláž. Takýto postup by bol nielen výrazným krokom vzad oproti toľko kritizovanému nekvalitnému programovaniu na Slovensku v minulosti, ale odporoval by aj základným štandardom plánovania uplatňovaným v EÚ a bol by nepochybne v rozpore s legislatívou Únie upravujúcou programovanie štrukturálnych fondov (aktuálnou i budúcou).

Preto žiadame vypustiť v Stratégii akékoľvek zmienky o jej záväznosti vo vzťahu k budúcim programovacím dokumentom pre štrukturálne fondy EÚ pre obdobie 2007-2013.

Pripomienka č. 2:

Návrh Stratégie bol poskytnutý na pripomienkovanie 6. decembra 2004 s termínom do 10. januára 2005. Vzhľadom na závažnosť tohto dokumentu (ktorý predurčuje využívanie rozhodujúcej časti verejných financií počas rokov presahujúcich funkčné obdobie terajšej i budúcej vlády) považujeme časový priestor na pripomienkovanie za jednoznačne nedostatočný a nevhodný vzhľadom na Vianočné sviatky o koncoročné obdobie.

V predkladacej správe sa konštatuje, že „táto stratégia môže byť úspešná iba ak bude mať širokú verejnú podporu a to najmä v odbornej verejnosti a v tých častiach spoločnosti, ktorých sa priamo dotýka“ a „ešte pred jej oficiálnym schválením vládou SR bude preto poskytnutá do otvorenej verejnej diskusie“. Priestor pre pripomienkovanie v uvedenom období v žiadnom prípade nemožno považovať za otvorenú verejnú diskusiu.

Žiadame predĺžiť pripomienkovacie obdobie minimálne o dva mesiace, t.j. do 10. marca 2005 s tým, že vzhľadom na závažnosť Stratégie bude po zapracovaní pripomienok Ministerstvom financií SR aktualizovaný materiál opäť zverejnený s vyznačením zmien, informáciou, ako predkladateľ naložil s došlými pripomienkami a v prípade nezapracovaných pripomienok aj s odôvodnením, ktoré viedli k ich odmietnutiu, a to minimálne jeden mesiac pred schválením Stratégie vládou SR.

Pripomienka č. 3:

Príprava Stratégie nerešpektovala princíp partnerstva. V autorskom tíme úplne chýbali predstavitelia samospráv a občianskych organizácií, čo považujeme za zásadný procesný nedostatok, ktorého dôsledky značne poznačili výslednú kvalitu dokumentu.

Spôsob a účel nakladania s verejnými financiami by mali byť v súlade s verejnými záujmami. Preto žiadame, aby sa na ďalšej príprave Stratégie, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnia toky verejných financií, spolupodielali zástupcovia samospráv a sociálnych partnerov vrátane občianskych organizácií.

Obsahové pripomienky:

Pripomienka č. 4:

Návrh predloženej Stratégie nenadväzuje ani sa neodvoláva na už existujúce a platné strategické materiály, akými sú napríklad Národná stratégia trvaloudržateľného rozvoja (SR) alebo Stratégia udržateľného rozvoja (EÚ). Verejné fondy, vrátane štrukturálnych fondov EÚ by sa mali stať dôležitým nástrojom realizácie týchto strategických materiálov.

Žiadame, aby strategické programovacie dokumenty týkajúce sa verejných fondov obsahovali tieto zásady:

  • Využívanie verejných fondov (aj štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu) musia byť v úplnom súlade s environmentálnou legislatívou EÚ.
  • Je nevyhnutné strategické hodnotenie vplyvov týchto programovacích dokumentov, plánov a programov na životné prostredie (tzv. Strategic Environmental Assessment – SEA).
  • Musí sa legislatívne zabezpečiť, aby operácie financované z verejných fondov chránili životné prostredie a zlepšovali jeho stav.
  • Prioritou je vyčlenenie dostatočného podielu verejných fondov na environmentálne a sociálne ciele, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja.
  • Žiadame, aby programovacie dokumenty upravujúce budúcu správu a manažment verejných fondov obsahovali tieto zásady:
  • Manažment a monitoring fondov musia byť transparentné a musí sa na ne vzťahovať právna zodpovednosť.
  • Environmentálnym mimovládnym organizáciám sa musí priznať rovnaké zastúpenie pri rozhodovaní o ich využívaní, monitoringu, hodnotení a kontrole ako ekonomickým a sociálnym partnerom.
  • Ekonomické, environmentálne a sociálne ciele a indikátory sa musia pokladať za rovnocenné.
  • Je potrebné rešpektovať princíp prevencie a pozastaviť využívanie verejných fondov v prípade závažných indícií o poškodzovaní životného prostredia projektami, ktoré boli z týchto fondov podporené.
  • Podrobné rozpracovanie uvedených zásad prikladáme v prílohe č. 1 „Spoločné stanovisko environmentálnych MVO k smerovaniu regionálnej politiky EÚ po roku 2006“. Žiadame dôsledné zapracovanie zásad, podnetov a požiadaviek uvedených v tomto dokumente do predloženej Stratégie.

Pripomienka č. 5:

Výraznou črtou predloženej Stratégie je statické a zjednodušené chápanie ekonomiky, vyjadrené formuláciami typu „nevyhnutným predpokladom… je úplné dokončenie reforiem. Slovensko sa nesmie zastaviť, alebo nebodaj zísť z cesty, ktorú už dnes úspešne máme takmer za sebou“ (str. 3 Stratégie) alebo „dnes máme túto najťažšiu časť Lisabonu takmer za sebou.“ (str. 3 Stratégie). Považujeme to za koncepčný omyl, keďže spoločnosť a jej ekonomika je dynamický útvar, ktorý neustále reaguje na vnútorné a vonkajšie podnety. Neexistuje statický model ideálneho stavu. Z toho faktu vyplýva aj potreba neustále kriticky zvažovať prijaté ekonomické opatrenia a tam, kde je to potrebné, ich flexibilne modifikovať, čo autori stratégie svojím prístupom de facto odmietajú.

Žiadame zásadne prehodnotiť zjednodušený ekonomický pohľad na spoločenské vplyvy procesu prebiehajúcich ekonomických a štrukturálnych reforiem tak, aby vopred jednostranne nepredurčoval náčrt vízie a následne aj stratégie využívania verejných financií na Slovensku. Vývoj a efekty reforiem a ekonomického a spoločenského vývoja a návrh vízie i stratégie rozvoja je potrebné posudzovať z pohľadu kvality života obyvateľov v podstatne širšom kontexte než je zredukovaný pohľad autorov predloženej Stratégie.


Dokument obsahuje pripomienky k materiálu predloženému na pripomienkové konanie: Návrh stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko), rezortné číslo materiálu: MF/014456/2004-112


Autor je výkonným riaditeľom CEPA, členom Výboru pre štrukturálne fondy a koordinátor nezávislého monitorovacieho výboru pre fondy EÚ

Ďalšie analýzy nájdete na stránkach Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA)