Názory ekonomických elít na trendy a problémy slovenskej ekonomiky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

IVO, partner, think tank

 

Inštitút pre verejné otázky (IVO) v spolupráci s Americkou obchodnou komorou na Slovensku uskutočnil koncom roku 2003 už štvrtý ročník projektu „Názory ekonomických elít“. Cieľom prieskumu bolo zmapovať názory manažérov a podnikateľov na trendy a problémy ekonomického a podnikateľského prostredia na Slovensku. Odbornými garantmi projektu sú analytici Inštitútu pre verejné otázky PhDr. Oľga Gyárfášová a Marián Velšic, Ph.D. Na vypracovaní dotazníka sa podieľali ďalší odborníci. Výskum nadväzuje na predchádzajúce ročníky tohoto výskumného projektu, ktorý sa po prvýkrát uskutočnil na jar 2000.

Výskum sa sústredil na hodnotenie zmien v podnikateľskom a ekonomickom prostredí od parlamentných volieb 2002 a nástupu súčasnej vlády, ako aj problémovosť vo viacerých oblastiach. Celkovo bolo respondentom na posúdenie predložených 39 oblastí. Trendy a problémovosť predstavujú dva samostatné aspekty hodnotenia. Výskum sa ďalej zameral na hodnotenie pôsobenia súčasnej vlády a reforiem, ako aj očakávania vo vzťahu k vstupu Slovenska do Európskej únie.

Vo výskume boli oslovené dve skupiny respondentov:

  • A. Manažéri a podnikatelia, ktorí boli oslovení aj v predchádzajúcich ročníkoch projektu (2000, 2001, 2002). Tento výber sa uskutočnil z členov SOPK expertným spôsobom tak, aby respondenti reprezentovali:
    • 1. Oblasti činnosti (finančníctvo a bankovníctvo, priemysel a stavebníctvo, obchod a služby).
    • 2. Formy podnikania a vlastníctva (štátne podniky, akciové spoločnosti – s účasťou štátu; bez účasti štátu; so zahraničnou majetkovou účasťou; s výlučne slovenskou majetkovou účasťou; spoločnosti s ručením obmedzeným – so zahraničnou majetkovou účasťou, s výlučne slovenskou majetkovou účasťou; výrobné a spotrebné družstvá).
    • 3. Veľkosti firiem (podľa obratu a podľa počtu zamestnancov).

  • B. Manažéri a podnikatelia – členovia Americkej obchodnej komory na Slovensku (rovnako ako v roku 2002 boli na základe adresára AmCham dotazníkom oslovení všetci jej členovia).

Celkovo bolo oslovených zhruba 400 respondentov. Vyplnený dotazník v stanovenom

čase vrátilo 80 z nich. Výskum bol anonymný a uskutočnil sa v decembri 2003. Vo výskumnej vzorke boli respondenti zastupujúci domáce firmy (56 %), zahraničné (30 %) a firmy so zahraničnou majetkovou účasťou (14 %). Viac ako polovica respondentov zastupovala firmy, ktoré majú viac ako 100 zamestnancov, tretina 10 až 100 zamestnancov a pätina menej ako desať.

Ekonomicky elity hodnotia súčasnú vládu Mikuláša Dzurindu prevažne pozitívne, oceňujú jej reformné úsilie. Vyzdvihujú najmä tie kroky vlády, ktoré súvisia s daňovou reformou, zákonníkom práce, i všeobecne s makroekonomickou stabilitou. Všeobecne prevláda názor, že najpozitívnejším krokom vlády je odhodlanie naštartovať uvedené reformy ako také. Najkritizovanejšou oblasťou sa stali politické spory, kauzy, presadzovanie úzkych straníckych záujmov a pod.

Názory ekonomických elít sme mali možnosť porovnať aj s názormi bežnej populácie. Základnou črtou, ktorá odlišuje obe prostredia je schopnosť vnímať veci objektívne a diferencovane. Zatiaľ čo u ekonomických elít sa často stretávame s pozitívnymi alebo negatívnymi hodnoteniami konkrétnych krokov, verejnosť má sklon hodnotiť vládu paušálne.

Ekonomické elity hodnotili vývoj po parlamentných voľbách 2002 vo viacerých oblastiach. V rámci politického a makroekonomického prostredia najvýraznejšie plusové znamienko má vôľa vlády robiť nepopulárne, ale ekonomicky potrebné kroky, inými slovami vôľa a odhodlanie presadzovať reformy. Na podnikateľské prostredie negatívne pôsobí najmä efektívnosť využívania prostriedkov na štátu a verejnú správy. Pre túto oblasť prevláda negatívne hodnotenie, resp. respondenti uvádzajú, že žiadna zmena nenastala.

Za najpozitívnejšiu zmenu v oblasti kapitálu a zahraničných investícií ekonomické elity označili motiváciu zahraničných investorov a vývoj úrokových sadzieb nových úverov v bankách. Výborné výsledky pripisujú aj podmienkam pre poskytovanie úverov a dostupnosť zahraničného kapitálu.

V podnikateľských a manažérskych kruhoch pretrváva veľmi negatívne hodnotenie rozšírenosti korupcie. Zmeny k horšiemu vidia respondenti najmä v prípade korupcie pri verejnom obstarávaní a v štátnej správe vo všeobecnosti. Početnosť prejavov korupcie v justícii je vnímaná ako jeden z najväčších problémov.

Ekonomické elity za najproblémovejšie označili tie oblasti, ktoré sa dotýkajú právneho rámca fungovania ekonomického systému a korupcie. Za problém číslo jeden – pod a názorov ekonomických elít – možno považovať vymožiteľnosť práva a v nadväznosti na to aj početnosť prejavov korupcie v justícii, v štátnej správe a pri verejnom obstarávaní. Do tretice najproblémovejších oblastí patrí pod a respondentov aj efektívnosť využívania prostriedkov na štátnu a verejnú správu.


Tu môžete nájsť celý text analýzy vo formáte pdf

Ďalšie analýzy nájdete na stráne Inštitútu pre verejné otázky