Nedostatky Smernice o platobných službách

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Profesorka práva tvrdí, že keďže regulácia platobných služieb je komplexnou problematikou, ktorú musí podporovať pevnejšia konceptualizácia kľúčových elementov.

Z Malagutiovej pohľadu smernica obsahuje niekoľko rozporuplných bodov, ktoré vychádzajú ešte z jej pôvodu: „Je to cvičením, ktoré je pre regulátorov a zákonodarcov novým a nemá priameho korešpondenta v žiadnom legislatívnom programe mimo EÚ.“

Podľa profesorky si smernica napriek svojím inovatívnym výhodám vyžaduje prehodnotenie, pretože je vystavená riziku, že nebude konzistentná s acquis communantaire (tzv. komunitárnym právom). Varuje, že pokiaľ sa ponechá v súčasnom stave, nedostatky v právnej jednoznačnosti môžu spôsobiť dvojzmysly v jej interpretovaní, hlavne na národnej úrovni.

Zlyháva napríklad v úplnej definícii, čo všetko spadá pod platobné služby, keďže smernica obsahuje len zoznam aktivít. Práve tento bod profesorka považuje za najvážnejšiu prekážku pri vytvorení jasných pravidiel pre reguláciu.

„Vágnosť a nekonzistentnosť tohto dokumentu, zanechávajú pochybnosti, že súčasná regulácia je dostatočne vybavená schopnosťou čeliť novým moderným finančným službám, ktoré sú príliš komplexné,“ uzatvára.


Kompletné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete tu.