Nepríjemná pravda o odporcoch Európskej stratégie lesného hospodárstva

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD, EPP). [Európsky parlament.]

Búrlivý protest proti novej Európskej stratégii lesného hospodárstva je nepochopiteľný, a zdá sa že krajiny EÚ, súkromný sektor, ako aj niektorí europoslanci popierajú vážne problémy, ktorým čelia európske lesy.

Michal Wiezik je slovenským poslancom Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu (EPP) a Anna Deparnay-Grunenberg je poslankyňa Európskeho parlamentu z Nemecka za Skupinu zelených/Európska slobodná aliancia.

Správa Európskeho dvora audítorov venovaná lesom v kontexte ochrany biodiverzity a zmeny klímy z minulého mesiaca bije na poplach. Najvzácnejšie lesy Európy vyčlenené na osobitnú ochranu podľa Smernice o biotopoch, ktoré predstavujú 23 percent všetkých lesov EÚ, sú prevažne v „nepriaznivom alebo zlom stave“.

Správa tiež odhaľuje, že stav zvyšných 77 percent nechránených lesov nie je známy. Dôvodom je, že v EÚ neexistujú žiadne ucelené a porovnateľné údaje, a to ani pre niektoré najzákladnejšie informácie a ukazovatele týkajúce sa lesov.

No aj napriek nedostatku údajov môžeme povedať, že stav európskych lesov je znepokojivý. Napríklad ich kapacita uchovávať uhlík sa medzi rokmi 2013 a 2018 znížila o 28 percent. Iná nedávna štúdia zistila, že úbytok stromov sa zvýšil na 19 percentách celkovej rozlohy lesov Európy.

Bez dostatočne jasného obrazu o probléme sa pritom nedá navrhnúť jeho riešenie. Európska komisia medzery v legislatíve identifikovala správne. Vo svojej Stratégii lesného hospodárstva EÚ do roku 2030 z júla 2021 navrhuje predložiť legislatívny rámec, ktorý má zlepšiť monitoring a dostupnosť dát o lesoch.

Európski audítori: Stav lesov v Únii sa zhoršuje

Hoci sa lesnatosť v EÚ v posledných 30 rokoch zvýšila, stav lesov sa zhoršuje. Postupy udržateľného obhospodarovania majú zásadný význam na zachovanie biodiverzity a riešenie zmeny klímy v lesoch, tvrdia audítori EÚ. 

Kto podnecuje euroskepticizmus?

Od prijatia stratégie čelí Komisia obrovskému odporu zo strany niekoľkých členských štátov EÚ, časti sektoru lesného hospodárstva a jeho spriaznených poslancov Európskeho parlamentu. Tí bránia pokusu prijať európsku legislatívu integrovaného monitoringu, ktorá by potrebovala prístup k údajom o stave lesov.

Spôsob, ktorým Komisiu obviňujú, že podnecuje euroskepticizmus, iba dokazuje, aká veľká je ich nechuť zvýšiť transparentnosť v tejto kritickej otázke. Je to presne naopak: euroskepticizmus vyvolávajú práve ich tvrdenia o tom, že Európska komisia preberá kontrolu nad oblasťou, kde nemá žiadne právomoci.

Tento naratív kritikov európskej stratégie lesného hospodárstva je nepravdivý a bohužiaľ neprichádza iba od poslancov extrémnej pravice, ale aj od zákonodarcov stredopravých a liberálnych strán. Jeho „hodnovernosť“  dokonca umocňujú aj niektorí politici, ktorí sa v iných oblastiach zasadzujú za rešpektovanie pravidiel právneho štátu.

Tri miliardy stromov a viac dreva v stavebníctve: Čo navrhuje nová stratégia EÚ pre lesy (INFOGRAFIKA)

Európska komisia v polovici júla predstavila Novú stratégiu lesného hospodárstva do roku 2030. Jej hlavným úmyslom je zosúladiť socioekonomické funkcie lesa s novými klimatickými a environmentálnymi cieľmi Európskej únie.

Rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov, ochrana životného prostredia, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia sú politiky, v ktorých Európska komisia zdieľa právomoci s členskými štátmi. Sú to zároveň oblasti, kde Únia musí okamžite konať.

Lesy sú kľúčové pre dosiahnutie našich klimatických cieľov, ako aj ochrany biologickej rozmanitosti: keď sú zdravé, uchovávajú oxid uhličitý (CO2), čistia naše vody, chránia nás pred povodňami a sú domovom pre naozaj veľkú časť biodiverzity. Navyše, sú krásne a poskytujú nám služby prospešné pre fyzické a duševné zdravie.

Ak chceme splniť ciele v týchto oblastiach zdieľanej právomoci, monitorovanie lesov a ich funkcií koordinovaným, včasným, pravidelným a transparentným spôsobom je nevyhnutné.

Európsky problém, ktorý si vyžaduje európske riešenie

Búrlivý protest proti navrhovanej iniciatíve je naozaj zarážajúci: ukazuje, že členské štáty a súkromný sektor popierajú existenciu vážneho problému – problému, ktorý musí EÚ vyriešiť.

Európsky dvor audítorov v správe upozorňuje, že „hlavným dôvodom“ zhoršenia zdravotného stavu lesov je „zvýšenie miery ťažby dreva“. To je spôsobené prudkým nárastom dopytu po dreve v ostatných desiatich rokoch – najmä pre tvorbu bioenergie.

Keďže EÚ považuje spaľovanie stromov na energetické účely za klimaticky neutrálne a jeho dotovanie prispieva k plneniu cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, v EÚ sa vytvoril obrovský dopyt po dreve. To vedie k nespravodlivej hospodárskej súťaži, pretože ostatní používatelia biomasy si nemôžu dovoliť konkurovať dotáciám, ktoré dostáva bioenergetický priemysel.

Nespravodlivá hospodárska súťaž ohrozuje nielen etablovaný drevársky priemysel s vyššou pridanou hodnotou, ale aj lesy a hlavne tie, ktoré si zachovali svoju prirodzenú štruktúru, dynamiku a biodiverzitu. Takými sú rozsiahle plochy pralesov, ktoré sa ešte stále nachádzajú v Karpatoch či Škandinávii.

Sme presvedčení, že úlohou lesov je pokryť vyvážený dopyt po dreve a poskytovať vhodné podmienky pre prírodu a spoločnosť. Ak nezabezpečíme zdravie prirodzených lesov, nepodarí sa nám odvrátiť narušenie klímy a stratu biodiverzity.

Nová stratégia Únie pre lesy: Priemyslu sa nepáčia prísnejšie pravidlá pre biomasu

Európska komisia predstaví novú stratégiu lesného hospodárstva. Uniknutý návrh naznačuje, že vnímanie úlohy lesov a biomasy v boji proti klimatickej zmene sa prehodnotí. Mimovládky zmeny vítajú, priemysel je proti.

Zároveň sme presvedčení, že je možné viesť konštruktívnu diskusiu medzi tými, ktorí propagujú lesné hospodárstvo a tými, ktorí požadujú ochranu týchto vzácnych ekosystémov. Jedna vec je istá: zachovanie súčasného stavu v rastúcom dopyte po dreve v skutočnosti nemá žiadny ekonomický ani ekologický prínos.

Je to preto, že sa zakladá na nepravdách a ignorovaní environmentálneho piliera trvalo udržateľného rozvoja.

Neexistuje spôsob, akým by sa dala zaistiť ochrana biodiverzity v lesoch, ktoré sa pestujú pre produkciu dreva. Pri najvzácnejších pralesoch musí byť biodiverzita prioritou, pretože produkcia dreva nevyhnutne ničí stanovištia mnohých živočíšnych a rastlinných druhov.

Je dôležité nadviazať dialóg a z našej strany sú podmienky takejto diskusie jednoduché: musí byť vecná, musí zahŕňať environmentálny pilier a musí priznať, že „tradičné“ lesné hospodárstvo v jeho súčasnej podobe vedie k degradácii lesov, znižuje biodiverzitu a zhoršuje klimatickú krízu.

Nejde o zámerné poškodzovanie, ale o celý systém a nastavenie lesného hospodárstva, ktorý bol založený na viere, že ekosystémy nemožno vyčerpať.

Teraz už vieme, že existujú alternatívy a mali by sme ich nasledovať spoločne.

Nová stratégia Únie pre lesy: Priemyslu sa nepáčia prísnejšie pravidlá pre biomasu

Európska komisia predstaví novú stratégiu lesného hospodárstva. Uniknutý návrh naznačuje, že vnímanie úlohy lesov a biomasy v boji proti klimatickej zmene sa prehodnotí. Mimovládky zmeny vítajú, priemysel je proti.