Nové bojové pole Sociálnej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autorom tohto komentáru je Olaf Cramme, riaditeľ think-tanku Policy Network a hosťujúci vyučujúci na European Institute LSE. Zaoberá sa predovšetkým budúcnosťou Európskej únie a Európskou sociálnou demokraciou.

„Rozmer krízy eura rozhodne nemožno podceňovať. V celej kráse odhalila nedostatky ekonomického riadenia v Európskej únií. Zhoršila rozspory medzi fiškálne viac obozretnými severskými krajinami a menej konzervatívnymi južnými partnermi. Zároveň podnietila novú debatu o možnosti vytvorenia viacrýchlostnej či dvojrýchlostnej Európy – ani nie tak z vlastného rozhodnutia, ale čisto z nutnosti. Emócie sa stupňujú: niektorí vidia strašidlo transferovej Únie, resp. bezodnej jamy, ak chcete. Iní sa obávajú nevoľníctva a paternalizmu zo strany beztvárneho Bruselu. Prejavuje sa hnev, nádej, nevôľa, ambície a ľahostajnosť, a to všetko naraz. Veci sa viditeľne zmenili.

Zástancovia viac „Sociálnej Európy“ by mali byť na pozore. Tieto nové okolnosti podstatne zmenili ich bojové pole. Národné politiky a európske politiky sa začínajú zmiešavať. Na druhej strane o sociálnych prioritách, od stabilizácie platov po ochranu zamestnanosti, sa vyjednáva na mnohých rozličných úrovniach po celej Únií.

Pochopiť tento posun je najpodstatnejšie. Doposiaľ sa argumenty v prospech sociálnej Európy často vyslovovali v zlý čas a na zlom mieste a preto zlyhali vo svojom účinku Minimálne štyri príklady pretrvávajú:

Za prvé sa argumentuje, že liberalizácia jednotného trhu spolu s jeho štyrmi slobodami (tovar, služby, kapitál a osoby) viedla k zníženiu konvergencie v sociálnych výdavkoch, obzvlášť po vstupe východoeurópskych krajín. Avšak dôkazy naznačujú, že obavy z kumulatívnych „pretekov ku dnu“, ktoré mala priniesť konkurenčná politika a migrácia, sú so značnej miery prehnané alebo neopodstatnené, hoci otvorenie sa určite prispelo k novým vnútroštátnym rozdielom.

Viacerými rozhodnutiami ohľadom smernice o vyslaných pracovníkoch, ktorá určila nadradenosť slobody poskytovania služieb nad národné kolektívne zmluvy, sa Európskemu súdnemu dvoru nakrátko skutočne podarilo vyvolať sociálne pobúrenie, ale nie vyriešiť skryté napätie: Napríklad ako vytvoriť spoločnú základ pre úroveň sociálnej ochrany medzi krajinami, ktoré sú na rôznom stupni ekonomického vývoja.

Po druhé, tvrdilo sa, že EÚ je schopná ochrániť svojich občanov pred dopadmi medzinárodnej konkurencie. Prívrženci tohto prístupu sa snažia zasadiť nový „raison d’être“ Únie pre 21. storočie práve do týchto línií: ak sa trh naozaj stal globálnym, „korekcia trhu“ musí byť predovšetkým európska. Táto logika vyžaduje centrálnu koordináciu v tých sociálnych politikách, kde možno identifikovať pozitívny vplyv veľkosti mierky – teda tam kde je politika efektívnejšia pri spoločnej implementácii. Napríklad vďaka nižším implementačným nákladom alebo lepšej poistke.

Avšak miera negatívnych dopadov globalizácie zostáva sporná, a to nielen na trhu práce. Navyše, presvedčivých argumentov o tom, kde by EÚ mohla naozaj priniesť pridanú hodnotu v sociálnej sfére, je málo a sú zriedkavé. Obmedzené iniciatívy ako Fond na prispôsobenie sa globalizácií preto predstavujú najlepší možný výsledok.

Po tretie, sú takí, ktorí po referendách vo Francúzsku, Holandsku a Írsku asertívne využili príležitosť a vyslovili vlastný zreteľný verdikt: „Trh Európa“ bol odmietnutý, čo občania skutočne chcú, je viac „Sociálnej Európy“. Podobná rovnica sa vyvodila aj z klesajúcej podpory EÚ, ktorú pravidelne meria Eurobarometer. Následná debata sa zväčša viedla v pomeroch rozvratu: negatívna integrácia – teda hlavne odbúravanie bariér medzi štátmi – je zlá, zatiaľ čo pozitívna integrácia,  t.j. spoločné pravidlá a zákony predpísané vyššou autoritou (v tomto prípade Európskou komisiou) na riešenie akejkoľvek formy nerovnosti či nespravodlivosti, je obvykle dobrá.

Problémom tohto prístupu je, že ignoruje prebiehajúcu eróziu prípustného kompromisu, ktorý viedol európsku integráciu po dlhé desaťročia. Euroskepticizmus, či už bezobsažný alebo inteligentný, je na vzostupe, zatiaľ čo legitimita EÚ sa otriasa. Aplikácia klasických argumentov za a proti je pri nízkej dôvere voči trhom a verejným inštitúciám nepravdepodobná.

Po štvrté, príchod Európskej menovej únie vyvolal obavy, že členské štáty stratia kontrolu nad dopytovou stranou politík – ktorú tradične využívali na zvrátenie nepriaznivého spoločenského vývoja. Inými slovami, systematická politika verejných investícií by sa stala vzhľadom na rozpočtové obmedzenia, predpísané konvergenčnými kritériami Paktu stability a rastu, nemožnou.

Z tohto pohľadu, kvôli kompenzácii za zmenšený manévrovací priestor jednotlivých členských štátov v sociálnej starostlivosti a zamestnanosti, liberálny a konzervatívny ekonomický poriadok by sa mal vyvážiť silnejším dôrazom na na preventívne sociálne politiky na úrovni EÚ. Návrhy v tomto smere často vyústia do „ohromného dohadovania“ medzi pokračujúcou liberalizáciou jednotného trhu na posilnenie cezhraničnej aktivity a konvergenciou na jednej strane, a silnejšou koordináciou, ak nie obmedzenou harmonizáciou, sociálnych a cieľov na strane druhej.

Mnohí sociálne orientovaní politici a experti veria, že takáto forma vyjednávania môže priniesť najsľubnejšie výsledky. Správne poukazujú na mnohé úspechy, od antidiskriminačnej legislatívy, cez spoločné ciele sociálnej inklúzie ku spoločnému úsiliu k modernizácii trhu práce, ktoré v podstate uzreli svetlo sveta prostredníctvom tohoto druhu postupu.

Následkom krízy eura a v kontexte búrlivej debaty o správe ekonomických záležitostí EÚ je jasné, že tento prístup môže priniesť niekoľko značne obnovených príležitostí. Avšak žiada si to základnejšiu otázku: je vôbec „Sociálna Európa“, ktorá prekračuje obmedzené prijatie sociálnej politiky ako produktívneho faktoru, kompatibilná s inštitucionálnym dizajnom Hospodárskej a menovej únie (EMU), tak ako ju navrhli európske vládne elity?

Pre niektorých, ako napríklad pre profesora Fritz Scharpfa z Nemecka, sa hraničný bod už dosiahol. Vyváženie eurozóny do tej miery, že to bude sociálne a ekonomicky akceptovateľná pre všetky členské štáty a širokú verejnosť, je v súčasnom rámci a za súčasných podmienok neuskutočniteľné, tvrdí Scharpf. Ak chce EÚ znova získať svoju predošlú podporu a zosúladiť reformy s rôznymi národnými a spoločenskými záujmami, bude musieť odvolať niektoré svoje prvky ekonomickej integrácie.

Iní, ako Andrew Watt z ETUI, chce posunúť logiku „ohromného dohadovania“ ešte ďalej a navrhnúť využitie nástrojov a mechanizmov sociálnej politiky na konkrétne riešenie destabilizujúcich nerovnováh vnútri EMU. Z tohto pohľadu by celoeurópska príjmová politika mohla napríklad skutočne rozpustiť rastúce napätie medzi vnímanými ekonomickými imperatívmi a sociálnymi požiadavkami, ktoré vyvstávajú rôznych členských štátoch.

Čo to znamená pre budúcnosť „Sociálnej Európy“? Na počiatku, budeme môcť dobre vidieť rastúce trhliny v tábore jej prívržencov. A táto trhlina môže prísť za vysokú cenu: znamená priamu výzvu pre doterajší proeurópsky inštinkt mnohých lavicových politikov a mysliteľov, zatiaľ čo nebezpečne zasahuje do ich volebných obvodov. Ak chceme tento proces udržať na uzde, vyžaduje to oveľa hlbšie zamyslenie nad uskutočniteľnosťou viac sociálnej Európy.“