Plán obnovy: Hlasy samospráv musia byť vypočuté

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prezident talianskeho regiónu Emilia-Romagna Stefano Bonaccini počas kampane pred komunálnymi voľbami v Taliansku v januári 2020. [EPA-EFE/Elisabetta Baracchi]

Skutočne efektívna obnova si vyžaduje, aby členské štáty vypočuli hlasy regiónov. Pri obnove nemôžeme prijať uniformný prístup. Rôzne oblasti potrebujú rôzne opatrenia, píše STEFANO BONACCINI, prezident Európskej rady obcí a regiónov.

Stefano Bonaccini je taliansky politik, prezident Európskej rady obcí a regiónov a prezident severotalianskeho regiónu Emilia-Romagna.

Dnes je už jasné, že koronavírusová pandémia mala ďalekosiahle dôsledky na zdravie Európanov, ich spôsob života aj ekonomiku. Fond obnovy pre Európu je historický prejav solidarity nášmu kontinentu a bodom obratu pre Európsku úniu. Bez týchto nečakaných finančných prostriedkov by bolo neuveriteľne náročné prekonať krízu tak kolosálnu ako je táto.

Šok, ktorý pandémia priniesla, bude mať hlboký vplyv nielen na naše ekonomiky, ale aj na to, ako sa dívame na vzťah medzi životným prostredím a naším spôsobom života. V blízkej dobe prijmeme rozhodnutia, ktoré určia podobu sveta v ďalšom storočí. Tieto rozhodnutia budeme musieť prijať v spolupráci s regionálnymi vládami a miestnymi samosprávami, ktoré sa už ukázali ako veľmi efektívne v boji s pandémiou a pri ochrane ekonomiky a zdravia obyvateľstva.

Starostovia, regionálni poslanci a lídri naprieč Európou volajú po silnom a efektívnom partnerstve medzi všetkými úrovňami riadenia štátu. Takéto partnerstvá nám umožnia nielen poraziť pandémiu, ale aj položiť základy pre odolnejšiu a udržateľnejšiu Európu, lepšie pripravenú na nové výzvy a príležitosti.

Dôležitosť lokálnej dimenzie pokoronakrízovej obnovy uznala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, ktorá uviedla, že bude pozorne načúvať investičným prioritám regiónov.

Komisia však od členských štátov nežiada zakomponovať regióny a samosprávy do procesu príprav Národných plánov obnovy. Iba im to odporučila. To znamená, že či sa tak aj stane, zostáva na členských štátoch.

Väčšina štátov zlyháva

V decembri minulého roku sme spoločne s Európskym výborom regiónov zisťovali, do akej miery členské štáty zapájajú regionálne vlády do prípravy Národných plánov obnovy. Výsledky sú jednoznačné. Väčšina členských štátov v informovaní a zapojení zástupcov regionálnych vlád zlyhali. Jedinými výnimkami sú Fínsko, Írsko a Litva. Zástupcovia tamojších regiónov uviedli, že boli do prípravy dokumentov adekvátne zapojení.

Samosprávy o Konferencii o budúcnosti Európy: Vláda opakuje chyby, príliš sa sústredí na elity

Regióny majú byť podľa Únie dôležitou súčasťou diskusnej konferencie. Slovenský rezort zahraničných vecí ich chce zapojiť do organizácie podujatí, samosprávy ale chceli prevziať aj časť národnej koordinácie.

Ešte znepokojujúcejšie sú rôzne bariéry, ktoré viacerí respondenti z regiónov pomenovali. Tie zahŕňajú chýbajúcu vôľu národných vlád ich do procesu zapojiť či nedostatočný čas na pripomienkovanie návrhov centrálnych vlád. Keď zoberieme do úvahy rozsah krízy, ktorej Európa čelí, potrebujeme, aby spolupráca medzi všetkými úrovňami vlády bola čo najefektívnejšia a najrýchlejšia.

Na veľkosti nezáleží

Môžu sa Národné plány obnovy a odolnosti stať v čase, keď Komisia pripravuje svoje víziu pre vidiecke oblasti, príležitosťou ako oživiť vidiek a investovať do oblastí, ktoré stále zaostávajú v digitalizácií, prístupe k základným službám, vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a iným?

Európska snaha o digitálnu a zelenú transformáciu musí brať do úvahy záujmy všetkých oblastí. Ak chceme zabezpečiť skutočnú a efektívnu obnovu, nemôžeme prijať uniformný prístup. Rôzne oblasti potrebujú rôzne opatrenia.

Zapojením národných asociácií zastupujúcich regióny, mestá a miestne samosprávy, zabezpečíme, aby hlasy stredne veľkých a menších miest a vidieckych oblastí nezostali v rozhodovacom procese o investičných projektoch nevypočuté.

Princíp partnerstva

Od vypuknutia pandémie ubehol rok. Je dôležité, aby sme už neopakovali chyby z prvých týždňov krízy. Priveľa z prvých opatrení prijala vláda na národnej úrovni bez toho, aby pochopila kľúčovú úlohu miestnych samospráv a regionálnych vlád.

Napriek viacerým výzvam z uplynulých mesiacoch však vidíme, že keď členské štáty nemajú povinnosť miestne samosprávy konzultovať, nerobia tak. Mrzí nás, že partnerský princíp, ktorý je povinný pri štrukturálnych fondoch, nie je aj súčasťou finančného nástroja NextGenerationEU.

Konzultácie s mestami, regiónmi a ich zastupiteľskými organizáciami sú nevyhnutné pre zabezpečenie efektívnych investícií a skutočných reforiem.

Spolupráca s miestnymi samosprávami navyše prispeje k lepšiemu prepojeniu pri využívaní rôznych finančných nástrojov na európskej úrovni. Preto žiadame Komisiu a Parlament, aby kontrolovala plnenie partnerského princípu v národných plánoch obnovy.

Hoci návrhy národných plánu obnovy a odolnosti odovzdalo Komisii už 19 členských štátov, chceme pokračovať v snahe systematickejšie zapájať mestá a regióny. Aby sme dosiahli naplnenie základných princípov viacúrovňovej vlády, potrebujeme podporu Európskeho parlamentu. Potrebujeme, aby europoslanci využili všetky svoje kontrolné právomoci a pomohli tak Únii vyťažiť z plánu obnovy čo najviac.

Európsky plán obnovy má veľký potenciál nielen obnoviť našu ekonomiku, ale aj pomôcť vyriešiť mnohé problémy, ktoré sa počas pandémie dostali na povrch. Spoluprácou s mestami a regiónmi Európska únia vyjde z krízy silnejšia, schopná lepšie zvládnuť nielen koronavírusovú pandémiu, ale aj klimatick krízu, digitálnu transformáciu a ďalšie budúce výzvy. Naši občania sa nás spoliehajú. Nesmieme strácať čas.