Podpora zefektívnenia získavania pomoci zo štátneho rozpočtu pre MSP v podmienkach SR

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Jedným z nástrojov, ktorý má prispieť k zlepšeniu tejto situácie sú aj rôzne formy podpory zo strany štátneho rozpočtu, či už vo forme financií zo štrukturálnych fondov EÚ, alebo dotácií zo štátneho rozpočtu. Efektivita tejto pomoci je však znižovaná mnohými nedostatkami. Malí podnikatelia nemajú dostatok kapitálu na zabezpečenie erudovaného personálu, ktorý by im projekt vypracoval alebo na poplatky agentúre vypracúvajúcej projekt. Pasujú sa s nedostatočnou informovanosťou a prílišnou byrokraciou. Pod závalom týchto problémov nie je väčšina z nich schopná tieto peniaze čerpať.

Je preto dôležité, aby štát zvýšil informovanosť podnikov o tomto druhu finančných zdrojov a nasadil všetky dostupné prostriedky na podporu ich maximálneho využitia. Rozvoj a následná expanzia malých a stredných podnikov, čepajúcich tento druh podpory, v konečnom dôsledku zabezpečí ekonomický rast a zvýši zamestnanosť v krajine. Možným nástrojom na zvýšenie efektivity tohoto druhu financovania sa venuje aj nasledovná analýza.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.