Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Priatelia Zeme - CEPA

 

Získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych, alebo regionálnych) býva pri projektoch zameraných na regionálny často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu, či kraja. Vyžaduje to aj zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z.. Podľa tohto zákona majú mať obce schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Predstavitelia obcí a miest často chápu tvorbu PHSR iba ako ďalšiu z prekážok svojho úsilia získať podporu z verejných prostriedkov. Pritom však práve tvorba vlastného rozvojového programu za účasti všetkých záujmových skupín, ktoré v obci pôsobia, ponúka jedinečnú príležitosť, ako sa dozvedieť, čo kto v obci pripravuje. Zároveň sa môže stať zásadným impulzom na začatie dialógu a spolupráce medzi často izolovanými aktérmi miestneho rozvoja.

Skúsenosti s programovaním na lokálnej úrovni už na Slovensku existujú. Problém je v tom, že inštitúcie, ktoré sa na tvorbe PHSR zúčastňujú, metodicky nekoordinujú svoju prácu. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v apríli 2004 síce vydalo metodickú príručku na vypracúvanie PHSR obce, avšak jej prípravu nesprevádzala široká diskusia. Odborná verejnosť, zaoberajúca sa regionálnym rozvojom, má preto voči tejto príručke nemalé výhrady.

Účelom tejto brožúry je nielen upozorniť na účel a obsah samotného PHSR, ale najmä zdôrazniť význam dobrého – otvoreného, participatívneho a cieľavedomého – procesu jeho prípravy.


Celú brožúru môžete nájsť v .rtf formáte na stránkach Centra pre podporu miestneho aktivizmu