Regulácia trhu v zrkadle noriem únie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Hospodárske noviny online

Podľa predkladateľov je zákon o regulácii v sieťových odvetviach údajne postavený na troch pilieroch: na „komplexnej“ regulácii, na oddelení regulačnej rady a predsedu úradu a na verejnej kontrole úradu.

Pod komplexnou reguláciou majú autori zákona na mysli, že sa bude regulovať všetko, teda aj výrobná cena elektriny či nákupná cena plynu. Nie je jasné, ako chcú zabrániť, aby výrobcovia, ktorým sa stanoví prinízka cena, si ju nevyviezli mimo Slovenska, alebo ako chcú diktovať dovoznú cenu plynu. Navyše je v návrhu možnosť regulovať pre istotu aj „iné tovary a služby“, čo vnesie na energetický trh slušnú mieru právnej neistoty a potenciál zneužitia.

Oddelenie regulačnej rady a jej predsedu by mohol byť azda jediný rozumný počin. Regulačná rada bude kontrolovať úrad a rozhodovať o odvolaniach. Autori zákona to však prehnali a na kontrolu kontrolovateľa ustanovili ešte ministerstvo hospodárstva (MH), čím zničili posledný zvyšok nezávislosti regulačného úradu od politikov.

Tento návrh zákona bol podľa zástupcov MH SR prekonzultovaný s Európskou komisiou a pripomienky boli zapracované. Toto tvrdenie však protirečí dokumentom, ktoré Európska komisia zverejnila 10. 1. 2007.

Hlavný dokument – Energetická politika pre Európu – na strane 7 konštatuje, že „úroveň nezávislosti a kompetencií energetických regulátorov sa musí harmonizovať na základe najvyššieho štandardu v krajinách EÚ“. Tým chce povedať, že nemáme preberať vzory od krajín, kde je regulátor závislý od vlády alebo od ministerstva.

Druhým najdôležitejším dokumentom je Záverečná správa DG Comp k dotazníku o európskom trhu s plynom a elektrinou. Tu sa v kapitole 2.5 Tvorba cien, v bode 30 konštatuje: „Vo viacerých členských štátoch mali regulované tarify za následok nepriaznivý vplyv na vývoj konkurenčných trhov, keďže boli vždy stanovené príliš nízko v porovnaní s trhovými cenami.“ Toto viedlo podľa Záverečnej správy k znovuzavedeniu regulácie aj tam, kde už regulácia nebola nutná.

V dokumente Správa o implementácii regulačného rámca pre elektrinu a plyn (Impementation report in electricity and gas EU regulatory framework: Country reviews) je na strane 147 doslovne uvedené, že „Regulačná autorita – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je v zmysle svojich povinností nezávislá inštitúcia tak od priemyslu, ako aj od vlády“. Avšak návrh slovenskej legislatívy, ktorý je v príprave, môže vážne obmedziť nezávislosť regulátora.

Ďalším zverejneným dokumentom je Perspektíva pre vnútorný trh s plynom a elektrinou (Prospects for the internal gas and electricity market). Tento dokument na strane 5 uvádza, že medzi hlavné pozorované nedostatky súladu so smernicami o vnútornom trhu patria „regulované ceny, čo znemožňuje vstup novým trhovým hráčom“.

O dve strany ďalej, v časti zaoberajúcej sa tým, čo sú prekážky pre konkurenciu, sa konštatuje, že: „Sú dôkazy, že tak operátori prepravnej siete (TSO), ako aj regulátor sa vo zvýšenej miere orientujú na krátkodobé národné problémy, než aby aktívne pristupovali k vytváraniu integrovaných trhov“ a že: „V určitých prípadoch sa regulátor dostal do pozície, keď jeho rozhodnutie ide jasne proti cieľu vytvorenia jednotného vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Zvyčajne to tak bolo v dôsledku priameho alebo nepriameho tlaku národných vlád.“

V dokumente MEMO/07/15 Európska komisia na strane 9 priamo vysvetľuje, prečo nepočíta s komplexnou reguláciou cien: „Odvetvový prieskum (Sector Inquiry) sa snaží identifikovať trhové zlyhania a možné protikonkurenčné správanie podnikov.

Odstránením daných problémov možno dosiahnuť integrovaný a efektívny európsky energetický trh. Posilňovanie konkurenčných princípov na trhoch povedie k nastoleniu konkurenčných cien. To vyrieši problém pri základe a sprostredkuje dlhodobé výhody pre spotrebiteľov.

Direktívne určovanie cien na dodávateľských trhoch môže mať veľmi negatívne následky na štruktúru trhu. Ak sú regulované tarify príliš nízke, noví účastníci sú vylúčení z trhu. Navyše, ak sú ceny umelo držané nízke, trhoví hráči nebudú ochotní investovať do nových kapacít, čo má neblahý vplyv na bezpečnosť dodávok.“

Dokument MEMO/07/9, týkajúci sa Perspektívy pre vnútorný trh s plynom a elektrinou, uvádza, že hlavným cieľom komisie je do januára 2009 vytvoriť a dobudovať vnútorný trh s energiou s otvorenou súťažou a efektívnou reguláciou.

Zámer MH SR čakať a regulovať všetky ceny, kým nevznikne trh, je spochybniteľný. Na náš trh nijaký konkurent nepríde, ak by mu hrozilo, že úrady mu kedykoľvek, napr. pre pocit nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia, môžu stanoviť úradnú cenu.


HNonline: Regulácia trhu v zrkadle noriem únie (SK)