Transformácia hornej Nitry: Na tango treba dvoch

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Diskusia o transformácii hornej Nitry. [Život po uhlí]

Systematická realizácia akčného plánu premeny slovenského uhoľného regiónu sa stále nezačala. Peniaze nestačia, píšu LENKA ILČÍKOVÁ a LÝDIA KŇAZOVIČOVÁ z Priateľov Zeme-CEPA.

Lenka Ilčíková a Lýdia Kňazovičová sa v mimovládnej organizácii Priatelia Zeme-CEPA venujú transformácii uhoľných regiónov.

Baníctvo končí, s úctou k minulosti hľadáme nové možnosti prosperity regiónu.

V Prievidzi, v centre regiónu, ktorý sa pripravuje na život po uhlí, odborníci z Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej akadémie vied diskutovali s miestnymi podnikateľmi a samosprávou o tom, ako zlepšiť podnikateľské prostredie.

Akčný plán sa pripravoval od roku 2018 a v júli 2019 bol schválený vládou. Tvorbu akčného plánu a jeho schválenie považujú zainteresovaní aktéri za úspech a príklad dobrej praxe (1). Teraz je potrebné sústrediť sa na jeho systematickú realizáciu v regióne.

Zorganizovali sme seminár o tom, ako zlepšiť podnikateľské prostredie. Takéto ojedinelé stretnutie však nemôže nahradiť systematickú prácu vlády a župy s komunitami v okresoch Prievidza a Partizánske.

Zásobník zámerov: danajský dar

V procese prípravy akčného plánu bol postupne tvorený aj zásobník indikatívnych projektových zámerov. Prvú výzvu iniciovala trenčianska župa v marci 2018. Zaslaných bolo okolo 80 projektových zámerov (2).

Timmermans sa obrátil aj na Slovensko: Uhlie nemá budúcnosť, pomôžeme vám

Dezignovaný podpredseda Európskej komisie pre klímu dal za pravdu Grete Thunberg, ponúka však pomoc pre energeticky chudobných obyvateľov, uhoľné regióny aj priemysel. Europoslanci mu dali zelenú.

V marci 2019 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznámil druhý zber indikatívnych projektových zámerov. Oznámenie bolo zaslané len e-mailom členom pracovnej skupiny. Napriek tomu zásobník indikatívnych projektových zámerov v roku 2019 zaznamenal oproti roku 2018 výrazný nárast nových žiadateľov a zámerov, čo je pozitívny trend (3). Žiadatelia v momente, keď zasielali svoje indikatívne zámery, nemali informácie o tom, čo sa dá financovať a čo nie.

Iniciátori zberu projektových zámerov majú jeden zásadný problém. Vyvolali v žiadateľoch dojem, že s nimi bude niekto o ich projekte hovoriť, dostanú jasnú spätnú väzbu a odporúčanie čo ďalej.

Podpora podnikov z eurofondov

Silné podnikateľské prostredie na hornej Nitre v oblasti výroby a priemyslu je slovenským nadštandardom, silná industriálna báza však nie je reflektovaná čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Okresy Prievidza a Partizánske čerpajú menej ako je slovenský priemer.

Slovenská akadémia vied v kontexte čerpania EŠIF zanalyzovala potreby sektora malých a stredných podnikov. Častou potrebou sa ukazuje nutnosť zlepšiť spôsobilosť pracovnej sily a rozvoj kapacít v oblasti riadenia a zavádzania technológií. Pomoc potrebujú začínajúce a mladé firmy. Mnoho podnikov potrebuje pomoc pri prechode na nízkouhlíkové dodávky energie a energetickú účinnosť, pri zlepšovaní sofistikovanosti výroby a pri prístupoch na trhy a vývoz. Podpora je potrebná aj pri otváraní nových oblastí trhových príležitostí, napríklad v obehovom a uhlíkovo neutrálnom hospodárstve a v sociálnych službách (vrátane sociálnych podnikov).

Ministerstvo hospodárstva predstavilo na stretnutí kaleidoskop aktuálnej podpory podnikania (4). Nejedná sa iba o nenávratné finančné príspevky. Podľa odborníkov sa treba orientovať aj na úvery a iné nefinančné podpory. Ponúkať nenávratné príspevky napríklad začínajúcim podnikateľom by bola zlomyseľnosť.

Možnosť komentovať pripravovanú výzvu dostal každý, kto mal záujem. Výzva bude zameraná na podporu uvedenia nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Celková alokácia výzvy je 10 miliónov eur a vyhlásená by mala byť na prelome rokov 2019 a 2020.

Od zúčastnených zaznievali ohlasy, že by privítali stálu možnosť poradenstva pre podnikateľov v podobne konštruktívnom duchu, ako to na podujatí ukázalo ministerstvo hospodárstva.

Potrebujeme dobré projekty

Región má šancu stať sa príkladom dobrej praxe, ale zároveň si musíme uvedomiť, že sa nemôže stať nejakým ostrovom, kde platia úplne iné pravidlá.

Potrebujeme viac stretnutí kde bude prebiehať dialóg medzi príjmateľmi a tvorcami výziev.

Aj Slovensko musí podporiť nefosílne zameranie Európskej investičnej banky

Banka Európskej únie by mala prestať posilňovať závislosť Slovenska od dovozu zemného plynu a jadrového paliva z Ruska. Mala by konečne začať podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a citlivé využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie, píše JURAJ MELICHÁR.

Nestačí vytvoriť len centrum poradenstva, treba v nich zamestnať, ohodnotiť a udržať kvalitných ľudí.

Na hornej Nitre má byť vybudovaná rýchlostná cesta R2. Nemusí to byť diaľnica, postačí cesta prvej triedy. Potrebujeme hlavne dlhodobú a systematickú podporu podnikania.

Peniaze však nestačia. Na tango treba dvoch. Potrebujeme dobré projekty.

Referencie:

(1)

http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/TS_3.7..pdf

https://e.dennikn.sk/1517155/vlada-schvalila-plan-na-likvidaciu-bani-chvali-ho-greenpeace-aj-miestni-aktivisti

(2)

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/s-projektovymi-zamermi-dorucenymi-na-trenciansku-zupu-sa-oboznamili-aj-clenovia-pracovnej-skupiny-pre-pripravu-a-implementaciu-akcneho-planu-transformacie-regionu-hornej-nitry.html?page_id=523060

(3)

http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/%C5%A0t%C3%BAdia%20-%20Budovanie%20kapac%C3%ADt%20pri%20transform%C3%A1cii%20%281%29.pdf

(4)

http://zivotpouhli.sk/images/ak%C4%8Dn%C3%BD%20pl%C3%A1n/ppt_Prievidza%207.10.2019.pdf