Treba zabrániť novému rozdeleniu Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autori tento fakt pripisujú tomu, že keď Európska centrálna banka pristúpila k zvyšovaniu likvidity v eurozóne, nedopatrením postavila banky nových členských štátov bez eura do nevýhody, pretože ostali bez peňazí materských bánk.  

„Výsledkom toho snahu únie o zvládnutie finančnej krízy vnímajú v strednej a východnej Európe ako zaujatú v prospech záujmu ekonomík eurozóny.“

Avšak, Pisani-Ferry a Darvas tvrdia, že nové členské štáty mimo eurozóny musia tiež niesť zodpovednosť za problémy ich bánk s likviditou za to, že neprijali fiškálne opatrenia v čase extrémneho finančného deficitu a zostupu realitného sektora.

Na prevenciu ďalšieho ekonomického a politického rozdelenia v Európe autori navrhujú zamerať sa na nedostatky v existujúcej európskej inštitucionálnej štruktúry.

Národné vlády by sa mali podľa nich uistiť, že sa dbá na dodržiavanie európskych pravidiel o konkurencii, aby sa zabránilo podvodom, ktoré by mohli zdeformovať trh a doviesť investorov k tomu, aby stratili záujem investovať v nových členských štátoch.

Rovnako poukazujú, že treba zaviesť celoeurópsky dohľad na medzinárodné aktivity bánk a že treba zaviesť permanentný mechanizmus na podporu koordinácie garancií bankových depozít a zamedzenie nespravodlivých výhod pre tých, ktorí podniknú potrebné kroky ako prví.

Pisani-Ferry a Darvas veria, že za to, že došlo k ekonomickému a politickému rozdeleniu únie nemožno viniť jedného aktéra. Pripustili však, že v nových členských štátoch solidarita nemá podporu, keď udiera kríza.

Autori sa zhodli, že na zvrátenie súčasného trendu je potrebné, aby jednotlivé vlády a predstavitelia EÚ diskutovali o sporných otázkach a uistili sa, že dospejú k všeobecným a nie rozličným záverom.

„Ak to dokážu, možno zabránia ďalšiemu rozdeleniu Európy,“ uzatvárajú Pisani-Ferry a Darvas.


Kompletné znenie analýzy je na tejto linke.