Voľný pohyb služieb – krok dopredu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

pes, ses

 

Vo februári 2006 Európsky parlament (EP) prerokoval jeden z najsledovanejších legislatívnych aktov 6. legislatívneho obdobia- Návrh smernice EP a Rady o službách na vnútornom trhu, známejší pod názvom „Smernica o službách“, resp. „Bolkensteinova smernica“.

Hneď na začiatku je potrebné vysvetliť dve základné nejasnosti. Po prvé, jednalo sa o prvé čítanie, čo znamená, že nasledovať bude čítanie druhé a pravdepodobne aj zmierovacie konanie medzi Radou EÚ a EP. Prakticky na všetky legislatívne akty, týkajúce sa vnútorného trhu EÚ, sa vzťahuje procedúra spolurozhodovania medzi EP a Radou. (Okrem tejto procedúry existujú ešte tri ďalšie – konzultácia, spolupráca a súhlas – pozn. autora). Celý legislatívny proces teda ešte nekončí. Rada sa bude touto smernicou zaoberať v marci. Po druhé, v tejto fáze sa už nedá hovoriť o „Bolkensteinovej smernici“. Pôvodný návrh Komisie z roku 2004 bol zmenený do podoby, v ktorej by ho nespoznal ani bývalý komisár pre vnútorný trh Fritz Bolkenstein, ktorý sa prostredníctvom tejto smernice stal jedným z najznámejších komisárov v histórii. Len vo Výbore EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), zodpovednom za spracovanie smernice poslanci predložili 1600 pozmeňovacích návrhov.

Prečo bol tento návrh taký medializovaný? Ide o faktické naplnenie jednej zo štyroch základných slobôd EÚ. Reálny slobodný pohyb služieb je popri pohybe osôb, kapitálu a tovaru jedným zo základných predpokladov dokončenia voľného trhu. Slovo „reálny“ nie je dodané náhodou. Faktický stav sa totiž nezlučuje s právnym stavom. De iure majú poskytovatelia služieb zo všetkých členských krajín právo poskytovať svoje služby vo všetkých ostatných členských krajinách. V skutočnosti sú poskytovateľom kladené rôzne administratívne prekážky – vyžadovanie licencií, povolení, obmedzenia, atď…


Celý text nájdete na stránkach Europoslanec.sk