Vplyv krízy na vývoj hospodárstva a trh práce na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovensko by v roku 2008 zaznamenalo pokles dynamiky hospodárskeho rastu aj bez vplyvu globálnej hospodárskej recesie, tvrdí analytik a prognostik Pavol Kárász. Kríza však zintenzívnila dôsledky prepadu a má neblahé dôsledky najmä na vývoj na trhu práce.

Vo svojej štúdii Vplyv globálnej ekonomickej krízy na vývoj hospodárstva Slovenska so zreteľom na trh práce, identifikoval dva hospodárske cykly vývoja Slovenska. Prvý cyklus kryštalizácie trhových vzťahov sa začal v roku 1993, vrchol dosiahol v roku 1996 a skončil v roku 1999. Druhý cyklus upevňovania trhových vzťahov začal v roku 2000 a prebieha dodnes. Vrchol nastal v roku 2007 a pokiaľ sa recesia nebude prehlbovať – skončí v roku 2009.

Tento dlhodobý vývoj a značný prepad dynamiky ekonomiky sprevádzal prudký nárast nezamestnanosti. Podľa Pavla Kárásza treba počítať s tým, že aj v roku 2010 bude nezamestnanosť ďalej rásť a kulminovať by mala na úrovni 12,4 %. Pokles môžeme očakávať najskôr v rokoch 2011 až 2012. Odhaduje, že miera nezamestnanosti za rok 2012 poklesne na úroveň okolo 11,4%, napriek tomu však bude počet nezamestnaných ešte prevyšovať hodnotu dosahovanú pred recesiou o viac než 20%.

Bez protikrízových zásahov vlády by však situácia bola podľa analytika ešte horšia. „Účinky protikrízových opatrení znižujú úroveň očakávanej miery nezamestnanosti za rok 2009 minimálne o 2,3 percentuálneho bodu. Podobne to platí aj pre roky 2010, resp. 2011, kedy toto znížene bude predstavovať minimálne 2,2 resp. 1  percentuálny bod.“

Pri vývoji na trhu práce bude veľmi dôležitú úlohu zohrávať formovanie úrovne dlhodobej nezamestnanosti. Napriek očakávanému poklesu nezamestnanosti bude v roku 2012 prevyšovať úroveň zodpovedajúcu rovnovážnemu stavu, ktorý sa pred krízou na trhu práce dosiahol. Znamená to teda, že po roku 2009 budú náklady na stabilný hospodársky rast a zabezpečenie potrebnej sociálno-ekonomickej kohézie vyššie než pred krízou.

Štúdia bola vypracovaná na základe požiadavky bratislavskej kancelárie F. Ebert Stiftung. Jej úplné znenie vo formáte pdf. nájdete po kliknutí na tento link.