Obchodné arbitráže – efektívna alternatíva alebo priestor pre špekulácie?

Komerčný obsah

Diskusia o rozvoji obchodnej arbitráži v slovenských podmienkach [AmCham Slovensko]

Bratislava, 26. apríla 2018 – Členovia Americkej obchodnej komory v SR (AmCham Slovensko) a hostia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave diskutovali o rozvoji obchodnej arbitráži v slovenských podmienkach.

Dlhé trvanie súdnych konaní, preťaženie súdov a časté dôvodné pochybnosti o nestrannosti sudcov, negatívne ovplyvňujú dôveru podnikateľov v právny štát. Obchodné arbitráže sú pre firmy často jedným z najrýchlejších a najefektívnejších nástrojov ako podnikateľský spor vyriešiť.

Jake Slegers, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v SR vo svojom úvodnom prejave uviedol: „Sme radi, že už štvrtý rok môžeme spoločne s Právnickou fakultou UK prostredníctvom tejto konferencie aktívne prispievať k odbornej diskusii a poukazovať na význam obchodných arbitráží a na ich praktický význam pre domáce aj zahraničné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. “

V duchu zachovania rotácie medzi regionálnym a medzinárodným formátom podujatia bol v poradí 4. ročník konferencie zameraný práve na regionálne špecifiká obchodnej arbitráže. Diskusia sa sústredila predovšetkým na korporátnu arbitráž a trovy rozhodcovského konania.

Profesorka Mária Patakyová z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenila tému podujatia a vyzdvihla konferenciu ako praktický príklad prepájania podnikateľského a akademického sektora. „Vytvorenie spoľahlivého a dôveryhodného prostredia pre rozvoj obchodných arbitráží vytvára plnohodnotnú alternatívu pre podnikateľský sektor vo veci obchodných sporov. Zároveň však otvára priestor pre ďalšie vedecké bádanie a skúsenosti obchodných spoločností, ktoré prinášajú cenné poznatky aj do pedagogickej činnosti.“

Hlavné témy konferencie zároveň nadväzujú na aktuálny vývoj v týchto oblastiach.  V uplynulých mesiacoch totiž Slovenskom rezonovala diskusia ohľadom výšky trovov rozhodcovského konania. Najznámejší bol prípad arbitráže týkajúcej sa VD Gabčíkova, ktorý mal nielen politické, ale aj občianskoprávne dôsledky. Tento prípad bol zároveň spúšťačom legislatívnych zmien týkajúcich sa oprávnenej výšky trovov v rámci rozhodcovského konania, ktoré pripravuje Ministerstvo spravodlivosti  v SR.