Podnikatelia žiadajú transparentné a efektívne verejné obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou

Komerčný obsah

Rule of Law Initiative

(Bratislava, 9.10.2018) Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative) spoločne apelujú na potrebu transparentnosti a verejnej kontroly v obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou (ZNH). Navrhujú ich zverejňovanie ex ante vo Vestníku ÚVO, čím by bola zabezpečená nevyhnutná miera transparentnosti, podporila by sa hospodárska súťaž v regiónoch Slovenska a nevyhnutne aj efektívnosť vynakladania verejných financií, t.j. peňazí daňových poplatníkov.

 

Dlho očakávaná novela zákona o verejnom obstarávaní má potenciál priniesť viaceré pozitívne zmeny do procesu verejného obstarávania a samotná potreba novely sa preto teší širokej spoločenskej podpore. Navrhované zmeny postupov obstarávania pri (ZNH) však medzi podnikateľmi aj odbornou verejnosťou vzbudzujú veľký pocit nedôvery a obáv. „Ako široká koalícia podnikateľských združení požadujeme základnú úroveň transparentnosti pri narábaní s verejnými prostriedkami tým, že sa zavedie povinnosť zverejňovať aj zákazky s nízkou hodnotou minimálne vo Vestníku ÚVO, čo zároveň umožní podnikateľským subjektom proaktívne vstupovať do procesu obstarávania formou predkladania ponúk,“ hovorí Mário Lelovský, prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov.

 

Gabriel Galgoci z Americkej obchodnej komory (AmCham) dodáva: „Súhlasíme s vyjadreniami predsedu ÚVO o potrebe pozdvihnutia kultúry obstarávania na Slovensku a s ňou nevyhnutne aj dôveru v zodpovedné zaobchádzanie s verejnými prostriedkami aj bez rozsiahlych administratívnych povinností. Zároveň však potrebujeme aj transparentné  prostredie umožňujúce zdravú a férovú hospodársku súťaž a elimináciu všetkých predpokladov na korupčné praktiky, ktoré všetku dôveru v konečnom dôsledku ničia.

 

Ako uvádza analýza Transparency International, minuloročné zmeny v limitoch priniesli okrem iného zníženie priemernej odhadovanej úspory, či skrátenie času na predkladanie ponúk pre uchádzačov. V podmienkach Slovenskej republiky sa preto javí logické a nevyhnutné, aby sa aj pri ZNH využíval vždy Vestník verejného obstarávania v správe ÚVO, ktorý je plne elektronizovaný, a teda verejne dostupný. Zverejňovanie okrem iného pomôže:

  • Zachovať/podporiť férovú hospodársku súťaž
  • Podporovať najmä malých a stredných podnikateľov
  • Zabezpečiť primeranú verejnú kontrolu narábania s verejnými zdrojmi
  • Uľahčiť získavanie ponúk pre verejných obstarávateľov
  • Posilniť dôveryhodnosť procesov verejného obstarávania medzi podnikateľmi

 

„Aj výsledky nedávneho prieskumu medzi viac ako stovkou podnikateľov potvrdili, že povinnosť ex ante zverejňovania by vniesla do procesov obstarávania ZNH nevyhnutnú mieru transparentnosti, podporila by zachovanie hospodárskej súťaže v regiónoch Slovenska a nevyhnutne by sa podporila efektívnosť vynakladania verejných financií, t.j. peňazí daňových poplatníkov, čo je základný účel zákona o verejnom obstarávaní. Tieto prostriedky by samosprávy mohli investovať napríklad do svojich zamestnancov, či už vo forme odmeňovania alebo investícií do ich kvalifikácie,“ dodáva Peter Serina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska.

 

Podnikateľské združenia preto vyzývajú poslancov NR SR, aby novelu zákona o verejnom obstarávaní neschválili bez toho, aby bola zabezpečená primeraná miera verejnej kontroly pri zákazkách s nízkou hodnotou.