Podpora výskumu a inovácií v automobilovom priemysle

Komerčný obsah

driving.digital

Bratislava 4. Októbra 2019 – Dlhodobý Program na podporu výskumu a inovácií v automobilovom priemysle a inteligentnej doprave je hlavným cieľom iniciatívy driving.digital. Zásadnú úlohu bude zohrávať slovenská informatika.

Automobilový priemysel a s ním súvisiaca doprava prechádza v kontexte digitálnej transformácie zásadným a rýchlym procesom zmien, ktoré majú globálny dopad na ostatné odvetvia a praktický život občanov na celom svete. Pre národné ekonomiky, vrátane tej slovenskej, je zásadnou práve adaptácia na nové transformačné trendy a stabilita vzájomne prepojených inteligentných ekosystémov.

Slovensko je súčasťou globálnych transformačných zmien

Slovenská republika je ako jeden z lídrov v automobilovom priemysle súčasťou globálne pôsobiacich transformačných zmien. Zástupcovia automobilových spoločností a ich dodávatelia vnímajú tlak v meniacom sa konkurenčnom prostredí a snažia sa naň reagovať inovačnými riešeniami. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie. Slovensko už má vo svete potvrdené svoje odborné podnikateľské zázemie v digitálnom priemysle a preto sa práve na tomto mieste ponúka príležitosť výraznejšie preniknúť aj do ďalších, pre ekonomiku Slovenska, rovnako dôležitých oblastí. Aplikovaný výskum pretavený do uplatnených inovačných riešení vytvára tak potenciál zohrávať v rozvoji automobilového priemyslu na Slovensku kľúčovú úlohu.

Konferencia ponúka priestor na odbornú diskusiu

Mimovládna organizácia Cyber STRING a spoločnosť QuBit Conference prinášajú v spolupráci s partnermi a sektorovými lídrami iniciatívu driving.digital. Jej ambíciou je reagovať na transformačné zmeny v automobilovom a dopravnom priemysle. Hlavným cieľom driving.digital je vytvoriť v spojení so slovenskou informatikou dlhodobý Program na podporu výskumu a inovácií stabilných digitálnych riešení pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu .

Úvodnými podujatiami iniciatívy budú výročná konferencia a prvý okrúhly stôl driving.digital na tému Výskum a inovácie pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu, ktoré sa uskutočnia 14. a 15. októbra 2019 v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne. 

Konferencia má upozorniť na potreby nových bezpečných riešení pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu a vytvoriť nové partnerské prepojenia pre Program driving.digital.

Dominantnou témou programu sú spoľahlivé informácie a bezpečná komunikácia, ktoré sú spoločným menovateľom a technologickým základom všetkých riešení.

Okrúhly stôl je zameraný na odbornú diskusiu o potenciáli a rozvoji slovenského výskumu a inovačných programoch v automobilovom odvetví a inteligentných dopravných systémoch.

Cieľom je sprístupniť relevantné výskumné témy, priniesť podnety a skúsenosti pre nastavenie dlhodobých rámcových predpokladov fungovania nového výskumného programu a vytvoriť partnerstvá pre naštartovanie mechanizmov na rozbeh inovačných projektov v automobilovom a dopravnom odvetví.

Obe podujatia majú medzinárodný charakter. Odborné príspevky prednesú a diskutovať k témam budú, popri slovenských expertoch, zástupcoch akademickej obce a manažéroch, hostia z Belgicka, Francúzska, Rakúska, Veľkej Británie, Izraela, USA a ďalších krajín.

 

PROGRAM PODUJATÍ

Viac informácií: https://drivingdigital.org

Registrácia: https://drivingdigital.org/tickets/

Bezplatná akreditácia pre médiá: e-mailom

Otázky: team@drivingdigital.org