Slovensko nevyhnutne potrebuje úspešnú a účinnú implementáciu Plánu obnovy a odolnosti

Komerčný obsah

Prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku Gabriel Galgóci. [FOTO TASR - Dano Veselský]

Bratislava, 14. apríla 2021 –  Americká obchodná komora v SR ako široká podnikateľská komunita zastupujúca slovenské a medzinárodné spoločnosti zamestnávajúce viac ako 110 000 ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska vyzýva Vládu Slovenskej republiky na predvídateľnú, transparentnú a účinnú implementáciu Plánu obnovy a odolnosti SR. Apelujeme na to, aby sa čelní predstavitelia verejnej správy poučili z nedostatočného úsilia verejných inštitúcií za posledné takmer dve dekády a v úzkej súčinnosti s Európskou komisiou zamerali svoje kapacity na naplnenie zmyslu a cieľov predloženého dokumentu, ktorým má byť modernizácia slovenského hospodárstva a opätovné dobiehanie životnej úrovne krajín EÚ.

Naša krajina má bohaté skúsenosti s prípravou a schvaľovaním rôznych stratégií, plánov, či stanovovaním ambicióznych cieľov. Dlhodobo a opakovane ale máme problém s dosahovaním spoločenskej zhody na určených prioritách a následným napĺňaním schválených cieľov. Vyzývame preto Vládu Slovenskej republiky, aby urobila maximum pre získanie širokej spoločenskej podpory pre prijatý plán a zabezpečila  dôsledné naplnenie cieľov, ktoré boli stanovené a schválené v rámci jednotlivých komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR. Veríme, že deklarovaný záväzok vlády zvýšiť životnú úroveň občanov SR do roku 2030 na 92 percent priemeru EÚ (v roku 2020 predstavovalo HDP na obyvateľa na Slovensku 74 percent priemeru členských štátov únie) bude účinne podporený transparentnou a jasne definovanou implementáciou Plánu obnovy s následným využitím prostriedkov EŠIF.

Čerpanie finančných prostriedkov z RRF pre všetky zahrnuté oblasti v Pláne obnovy a odolnosti je podmienené sériou systémových zmien a reforiem, ktoré musia na seba nadväzovať a dávať jasný pohľad na cieľový stav, ktorý sa má vďaka nim dosiahnuť. Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, pripomína, že v prípade Plánu obnovy a odolnosti hovoríme o dokumente desaťročia a významnej príležitosti pre Slovensko urýchliť reformy. „Slovensko má za posledných 25 rokov bohaté skúsenosti s prípravami stratégií, koncepcií a akčných plánov pre rôzne reformy, avšak pretrvávajúcou výzvou je ich implementácia a realizácia v praxi.”

Hospodársky model založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách je prekonaný vo všetkých krajinách strednej Európy. Dynamické technologické a spoločenské zmeny prinášajú nielen pre Slovensko výzvy v podobe vysokej miery digitalizácie, potrebných nových zručností, ako aj automatizácie procesov so širokými spoločenskými dopadmi. Už pred nástupom pandémie Covid-19 sme ako malá otvorená ekonomika plne závislá na globálnom trhu boli v rámci OECD krajinou, ktorej najviac hrozí strata, resp. zmena pracovných miest v dôsledku automatizácie. Aktuálna kríza toto riziko ešte intenzívnejšie prehlbuje.

Michal Pintér, viceprezident Americkej obchodnej komory na Slovensku, zdôrazňuje, že „kritickým momentom z pohľadu dosiahnutia cieľov investícií a reforiem vytýčených v Pláne obnovy a odolnosti je zadefinovanie detailnej “cestovnej mapy” implementácie jeho jednotlivých komponentov, jasné a transparentné pravidlá a podmienky čerpania v nadväznosti na ambiciózny časový harmonogram využitia prostriedkov v pláne. Máme k dispozícii viac ako 5,6 miliard eur a pred sebou len 36 mesiacov. Vzhľadom na ciele EÚ, Slovensko musí digitalizovať a najmä dekarbonizovať. Je preto nevyhnutné, aby bola náročnosť investícií, ktoré s tým súvisia, zohľadnená efektívnym a včasným nastavením procesov a podmienok čerpania prostriedkov. Tento aspekt je relevantný pre všetky navrhované komponenty, reformy a investície. Zlyhanie v procese včasného a efektívneho nastavenia procesov súvisiacich s realizáciou reforiem a investícií by bolo v neprospech SR a jej obyvateľov.