OSN rieši otázku, ktorá ešte nie je krízou

Udržateľný rozvoj je jednou z priorít, o ktorej sa diskutuje v rámci medzinárodných rokovaní. V júni dominoval ako hlavná téma konferencie Rio+20. Prečo?

Účelom summitu Rio+20 bolo v skutočnosti diskutovať o udržateľnom rozvoji – ako dosiahneme inkluzívnu, spravodlivú hospodársku prosperitu a zároveň ochránime naše životné prostredie. Udržateľný rozvoj má tri kľúčové dimenzie: ekonomickú, sociálnu a environmentálnu. Tieto tri piliere sú zásadné pre dosiahnutie udržateľného rozvoja, vyžadujú dobré vládnutie, ochranu hospodárskych a politických práv, mier a bezpečnosť.

V organizácii UNIDO náš záujem pri udržateľnom rozvoji spočíva v podpore tvorby bohatstva a štrukturálnej zmeny v rozvojových krajinách po celom svete. Tieto zmeny zaistia, aby ekonomiky lepšie využívali prírodné zdroje, vytvárali viac pracovných miest pre ľudí, šírili prosperitu a znižovali nerovnosť príjmov naprieč sektormi spoločnosti.

Náš mandát v UNIDO je podporovať udržateľný priemyselný rozvoj, a preto UNIDO počas Rio+20 spustilo Platformu zeleného priemyslu, ktorú veľmi dobre prijali mnohé členské štáty i firmy.

Ako by ste vysvetlili cieľ tejto platformy?

Platforma zeleného priemyslu je partnerstvo mnohých zainteresovaných subjektov. Zahŕňa priemysel, vlády a občiansku spoločnosť a presadzuje štyri oblasti. Prvou je efektívnosť zdrojov. Môžeme časom využívať menej prírodných zdrojov, menej materiálov na produkciu tých istých vstupov? Máme len jednu planétu, ale ak budeme naďalej využívať lesy alebo minerály tým istým spôsobom ako doteraz, budeme potrebovať štyri alebo päť planét. Keď populácia do roku 2050 dosiahne deväť miliárd, nebudeme mať dostatok surovín na to, aby sme napredovali.

Druhým pilierom Platformy zeleného priemyslu je optimalizácia vody. Musíme zmeniť spôsob ako vodu využívame. Mnohé štúdie varujú pred potenciálnymi konfliktami vyvolanými otázkami vody v niekoľkých nasledujúcich dekádach. Ak bude klimatická zmena pokračovať, určite to tiež bude mať dopad na dostupnosť čistej vody pre nás všetkých.

Tretím pilierom je energetická efektívnosť priemyslu. Správy UNIDO ukazujú, že v rozvojových krajinách a rozvíjajúcich sa ekonomikách pochádza viac ako 40 % dopytu po energiách z priemyslu. Firmy si uvedomujú, že ak zmenia spôsob, akým využívajú energiu, zlepší sa aj ich celkový hospodársky výsledok. Priemysel je tiež hlavným emitentom skleníkových plynov, čo tiež súvisí s využívaním energie. Avšak priemysel potrebujeme na tvorbu pracovných miest, aby poskytoval technológie potrebné na riešenie mnohých problémov súvisiacich s potravinovou bezpečnosťou, na tvorbu bohatstva a napredovanie. Preto je tak podstatné podporovať efektívne využívanie energie v priemysle.

Posledným pilierom našej platformy je chemický manažment. Dôvod, prečo ho zdôrazňujeme, je, že náš záujem o klimatickú zmenu nestačí na to, aby sa vytratili chemické látky. Pri procesoch výroby sa stále produkujú škodlivé chemikálie a my s tým, ako napredujeme, musíme riešiť aj tento problém.

Tieto piliere budeme agresívne presadzovať a máme pritom silnú podporu. Európska únia v skutočnosti spustila Platformu energetickej efektívnosti pre Európu. Chceme sa vyhnúť paradigme posledných tridsiatich rokov, ktorou bolo „Nebojte sa, budujte továrne a rýchly rast, znečisťujte, neskôr to vyčistíte“. Takto to už nemôže pokračovať.

Boli ste vymenovaný za Osobitného predstaviteľa OSN pre iniciatívu Udržateľná energia pre všetkých. Ako úzky je vzťah medzi udržateľnou energiou a rozvojom?

V príhovoroch počas a po Riu generálny tajomník Pan Ki-mun prirovnal energiu k zlatej niti, ktorá vedie všetkými troma piliermi udržateľného rozvoja. Bez udržateľnej energie nemôžete dosiahnuť udržateľný rozvoj. Viac ako 60 až 70 % emisií skleníkových plynov pochádza z produkcie a užívania energie. Nemôžete vyriešiť klimatickú zmenu bez energetickej revolúcie.

Rozvojové krajiny energiu potrebujú: stále máme 1,3 až 1,6 miliardy ľudí bez elektriny. Bez energie ale nemôže byť prosperita. Po diskusiách v Riu sme sa začali veľmi zblízka pozerať  na prepojenie medzi energetickou bezpečnosťou a potravinovou bezpečnosťou. Jedným z príkladov v Afrike je, že cez 80 % poľnohospodárskych produktov zhnije na farmách alebo na trhu, keďže neexistuje spôsob ako ich skladovať. Ak sa výrobky okamžite nepredajú, bez elektriny ich nie je možné vhodne skladovať. Energiu potrebujete na to, aby ste sa zaoberali vlhkosťou, potrebujete ju napríklad na systémy chladenia. Vytvárame preto širokú spoluprácu, aj s FAO, WHO a úradom OSN pre rodovú rovnosť (UN Women), aby sme to riešili.

Generálny tajomník ohlásil novú štruktúru riadenia, ktorá je jedným z prvých skutočných činov po summite v Riu. Novej Poradnej skupine pre energetiku budú spolu-predsedať samotný generálny tajomník a prezident Svetovej banky. Taktiež zakladáme Výkonný výbor, ktorý bude viesť zástupca súkromného sektora Chad Holliday, výkonný riaditeľ Bank of America.

Týmto inovatívnym spôsobom OSN rieši otázku, ktorá ešte nie je krízou. Ak ju ale riešiť nebudeme, krízou sa stane.

V čase spustenia spomínanej iniciatívy vznikla určitá kontroverzia ohľadom toho, ktoré zdroje energie sa budú považovať za udržateľné, či medzi ne zahrnúť aj jadro, zemný plyn alebo biopalivá. Ako vnímate túto záležitosť?

V rámci tejto iniciatívy sú naše ciele veľmi jasné – dosiahnuť univerzálny prístup k energii, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov v globálnom energetickom mixe.

Aby sme dosiahli prvý cieľ, potrebujeme napríklad 48 až 50 miliárd dolárov ročne. Vlády tieto prostriedky nemajú, peniaze a technológia, ktorú potrebujeme, sú v súkromnom sektore. Ako sa k nim dostaneme? Inovatívnymi súkromno-verejnými partnerstvami. Na začiatok s podporou našich rakúskych partnerov vytvárame vo Viedni hlavný energetický uzol.

Nediktujeme energetický mix, poskytujeme len najlepšie dostupné informácie. Vlády sa na tieto čísla môžu pozrieť a povedať o koľko chcú zlepšiť svoju efektívnosť, zmeniť svoj energetický mix alebo zvoliť si technológie, ktoré chcú použiť. Je to však na nich, ako sa rozhodnú. Iniciatíva nerozhoduje: podporuje univerzálne ciele, ktoré môžu krajiny prijať na zlepšenie svojich zdrojov energie. To, aké technológie a energetický mix si vyberú, závisí na samotných krajinách.

My im dáme informácie o tom, ako môžu stimulovať alternatívnu energiu. Nemôžeme ale diktovať bankám, na čo majú požičať. Avšak snažíme sa ich povzbudiť k tomu, aby si všímali, či môžu poskytnúť viac prostriedkov na alternatívne zdroje energie. Otázkou je, ako presvedčíme vlády k podpore výskumu a rozvoja alternatívnej energie, k tomu istému čo urobili pre iné zdroje energie.

Európska únia sa aktívne podieľa a prijala vlastné záväzky prostredníctvom iniciatívy Energia pre rozvoj. Ako hodnotíte spoluprácu s EÚ a jej špecifickú pridanú hodnotu?

Iniciatíva EÚ je veľmi solídna. V skutočnosti ju zorganizovala ako príspevok k iniciatíve OSN. Ciele EÚ sa sústreďujú na podporu rozvojových krajín v technickej podpore a na pomoc pri rozvoji správnych verejných politík, aby dosiahli tri ciele v rámci iniciatívy Udržateľná energia pre všetkých.

EÚ tiež sprístupní prostriedky, prostredníctvom Európskej investičnej banky a regionálnych bánk, ktorými povzbudí firmy v EÚ k investíciám do riešení čistých energií. Okrem toho je EÚ pripravená spolupracovať so všetkými krajinami a podeliť sa o skúsenosti v Európe. Pred pár dňami som sa vrátil zo stretnutia s Európskou komisiou a som veľmi rád, že podporí túto iniciatívu a tiež všetky regióny, aby sme mohli vytvoriť lepší, udržateľný svet.

Spomenuli ste úzku spoluprácu s úradom OSN pre rodovú rovnosť. Prečo je rodový aspekt dôležitý pri iniciatíve týkajúcej sa poskytnutia udržateľnej energie?

Áno, spolupráca s výkonnou riaditeľkou UN Women Michelle Bachelet je veľmi významná. Odhadujeme, že približne 1,5 až 2 milióny ľudí každoročne umiera na následky znečistenia vzduchu vnútri miestností, kvôli používaniu dreveného uhlia alebo dreva ako primárneho energetického zdroja. 85 % z nich tvoria ženy a deti.

Tiež odhadujeme, že ženy a deti trávia 20 hodín týždenne zberom palivového dreva alebo nosením vody. Ak by mali energiu na pumpovanie vody a čistú energiu na varenie, nemali by sme takto vysokú mieru úmrtnosti. Takže samotný nedostatok energie je významným sociálnym problémom.