EP žiada jasné ciele v budúcej energetickej politike

Energia jadra - aké je jej miesto v energetickom mixe?

Pozadie

Európsky parlament schválil 14. decembra správu Eluned Morgan k Zelenej knihe o európskej stratégii pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu. Zelená kniha je dokument spracovaný v Európskej komisii. Poslanci EP odporučili stanoviť  záväzné ciele v oblasti znižovania objemu skleníkových plynov a zvyšovania energetickej efektívnosti. Podporili aj väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Otázku využívania jadrovej energie ponechali na rozhodnutiach členských štátov.

Otázky

Rezolúcia EP obsahuje nasledovné konkrétne ciele:

  • zníženie emisií CO2 o 30% do roku 2020 a o 60 -80% do roku 2050
  • 25% podiel obnoviteľných zdrojov na produkcii energií do roku 2020 a perspektívne 50%-ný podiel do roku 2040
  • zvýšenie energetickej efektívnosti o 20% do roku 2020 

Parlament uznal úlohu jadrovej energie v energetickom mixe niektorých členských štátov, avšak rozhodnutie o využití „jadra“ ponecháva na rozhodnutí jednotlivých štátov. Neprešiel návrh, ktorý presadzovala tzv. „jadrová lobby“, o výrobe 60% európskej elektriny len pomocou „neuhlíkových technológií“ (teda z jadrovej energie).

Pozície

Európska rada pre obnoviteľné zdroje energií (EREC) uvítala ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov, ale podotkla, že pripravovaná „cestovná mapa“ Komisie nebude mať také ambiciózne ciele. Komisia svoju cestovnú mapu pre obnoviteľné zdroje energií zverejní  v januári 2007. EREC sa obáva, že návrhy Komisie budú obsahovať „vágne opatrenia a nejednoznačné záväzky“. Podľa EREC „prvá verzia cestovnej mapy podkopáva existujúce právo, vytvára legislatívne vákuum na ďalšie roky a podporuje neistotu investorov“.

Konzervatívny poslanec EP Giles Chichester, predseda výboru pre energetiku, zaútočil na správu socialistickej poslankyne Eluned Morgan. Podľa neho „socialistickí poslanci hlasovali proti obnoviteľným zdrojom a proti jadrovej energii. Toto je skutočný dvojitý útok proti udržateľnosti a bezpečnosti dodávok. Moje sympatie má T. Blair, ktorého opätovne sklamali jeho vlastní poslanci v EP.“

Poslanec za Zelených, Claude Turmes, sa vyjadril pozitívnejšie: „EP dnes vyslal silný odkaz, že klimatické zmeny sú rozhodujúcim faktorom v energetickej politike EÚ, a že energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje by mali získať popredné miesto v prichádzajúcej európskej energetickej stratégii.“

Arpád Duka-Zólyomi (EPP-ED) vo vystúpení v pléne EP na margo hlasovania o nariadení o jadrovej bezpečnosti (14. december 2006) vyzdvihol dôležitosť jadrovej energie a jej podpory zo strany EÚ: „Jadrová energia je dôležitým pilierom zabezpečenia stabilnej a čistej elektrickej energie vo svete… Je želateľné, aby Spoločenstvo poskytovalo pomoc aj pre budované, prevádzkované a vyraďované jadrové zariadenia, prípadne podporovalo zvyšovanie bezpečnosti pri nakladaní s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým palivom.“

Vladimír Maňka (SES) upozornil na riziká a náklady neriešenia problému klimatických zmien, ktorý sa úzko týka aj budúcej podoby energetiky: „Na riešenie globálneho oteplenia budeme na konci storočia musieť vynaložiť viac, ako 16 biliónov eur ročne. Pre porovnanie v Európe na najbližších 20 rokov je potrebné investovať jeden bilión eur na výmenu starnúcej infraštruktúry v oblasti energetiky. Už tieto astronomické čísla hovoria, že je potrebné konať teraz, bude to podstatne lacnejšie, zabránime obrovským škodám.“

Ďalšie kroky

  • Očakáva sa, že Komisia prijme 10. januára široký „energetický balíček“ vrátane energetického prehľadu