EÚS/CBC AT-SK: Rakúsko-slovenský program spúšťa výzvu

10. marca 2008 otvoril rakúsko-slovenský program cezhraničnej spolupráce ako prvý z pätice kooperačných programov pozdĺž slovenských hraníc výzvu na predkladanie projektov. Výzvu a infomráciu uverejnil Spoločný technický sekretriát (STS) na oficiálnej stránke cezhraničného programu. 

Cezhraničné programy patria do Cieľa “Európska územná spolupráca”. V prípade cezhraničných programov sa vraciame späť k zaužívanej skratke “CBC” (Cross-Border Cooperation) a predstavujú nasledovníkov bývalých “Interregov A”. S výnimkou  vybraných pilotných projektov sa predpokladá, že realizované aktivity budú zamerané najmä na výskum, transfer know-how  a spoluprácu.

Rozpočet slovensko-rakúskeho programu činí 73,4 miliónov eur (2,4 mld. Sk), spolufinancovaný je z ERDF a národných verejných zdrojov. Projekty a ich aktivity by sa mali zamerať na zlepšenie regionálnej konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja regiónu v rámci dvoch priorít programu:

 • “Znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť”,
 • “Dostupnosť a udržateľný rozvoj”.

Súčasný program avizuje spoluprácu medzi partnermi prostredníctvom princípu vedúceho partnera (lead partner). Partnerstvo tvorí minimálne jeden slovenský a jeden rakúsky partner z verejného, príp. zo súkromného sektora.

V prípade výzvy pôjde o priebežný typ výzvy a žiadosti sa môžu predkladať v ľubovoľnom termíne počas trvania programu. Informácie o termínoch stretnutí Monitorovacieho výboru (výber projektov) budú zverejnené vopred na oficiálnej webstránke programu, vysvetľuje v správe k spusteniu výzvy STS.

Potenciálni žiadatelia by mali preštudovať všetky dostupné dokumenty výzvy: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “žiadosť’) spolu s povinnými prílohami, krátka príručka pre žiadateľov, podmienky oprávnenosti. Programový manuál ešte absentuje.

Pri príprave projektových zámerov a projektov odporúča STS vždy kontaktovať príslušné regionálne miesto (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland, Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj) alebo jeho pracovisko vo Viedni. Žiadosť sa vypĺňa v dvoch jazykoch, v slovenčine a v nemčine. Pre projektový zámer sa vypľňajú len vyznačené časti formuláru žiadosti. Žiadosť podpisuje Lead partner.

Registrácia je možná po splnení určitých podmienok vo forme projektového zámeru. Na projekt je potrebné získať spolufinancovanie aj z národných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových nákladov.

Finálne žiadosti predložené na Spoločný technický sekretariát vo Viedni do 7. apríla 2008 budú posudzované 12. a 13. júna 2008 na zasadaní Monitorovaceho výboru (pozostáva z členov slovenských a rakúskych zástupcov – verejnej správy, štátnej správy a samosprávy). Výbor vyberie projekty, ktoré splnia formálne kritéria, kritéria oprávnenosti, kvality a ktoré sú svojím obsahom pre prihraničný región pridanou hodnotou. 

Bližšie informácie, sú k dispozícii na regionálnych miestach a na národnom mieste na Slovensku, ktorým je ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Analýza výzvy

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Prioritné osi a oblasť aktivít

 • Priorita 1  Učiaci sa/znalostný región a ekon. konkurencieschopnosť
  • 1.1. Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja 
  • 1.2. Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu
  • 1.3. Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce
  • 1.4. Sociálna dimenzia integrácie  (sociálne a zdravotné služby)
 • Priorita 2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj
  • 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)
  • 2.2. Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment
  • 2.3. Spolupráca a spoločný manažment /spoločné riadenie chránených území
  • 2.4. Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

Indikatívne aktivity

Oblasť aktivít 1.1: Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja

 • Podpora podmienok pre zlepšenie možností vytvárania, diseminácie a využitia nového know-how pre MSP
 • Podpora spolupráce v  oblasti technológií výskumu a vývoja, vzdelávania, designu a posilnenie inovatívnych kapacít  takých organizácií, ktoré sú v týchto oblastiach aktívne
 • Vytvorenie pracovných vzťahov a spolupráce medzi MSP
 • Posilnenie existujúcich sietí, sietí spolupráce, štruktúr a klastrov MSP s  pohľadu posilnenia regionálnych inovácií
 • Posilnenie kapacít takých verejných a súkromných organizácií, ktoré sa zúčastňujú  v korporátnom  vzdelávacom procese oblasti inovácií
 • Poradenstvo a konzultácie smerom k posilneniu využívania inovácií verejných a súkromných organizácií s cieľom posilnenia ich konkurencieschopnosti
 • Rozvoj cezhraničných sietí a klastrov: akttivity, ktoré spájajú relevantné organizácie ako sú inovatívne MSP, univerzity , výskumné organizácie, inovačné centrá, centrá  transferu technológií a pod. s cieľom inštitucionálneho vzdelávnia a interdisplinárnych a integrovaných prístupov rozvoja

Oblasť aktivít 1.2: Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu

 • Vznik spoločných kultúrnych iniciatív ktoré podporujú proaktívny prístup k kultúrnej rôznorodosti, tolerancii a ktoré sa zaoberajú sociálnymi zmenami vzdelávaním, migráciou, multikulturalizmom, a akceptáciou menšín a globalizáciou
 • Podpora úlohy kultúry ako katalyzátora pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Rozvoj kapacít v organizáciách kultúrneho sektora, ktoré sa zameriavajú na výmenu skúseností, transfer know-how, rozvoj poradenských služieb
  Rozvoj inovatívnych stratégií a nových produktov v oblasti cestovného ruchu ktorý reaguje na meniace sa potreby a požiadavky klientov
 • Spoločný marketing destinácií  cezhranićného regiónu s pohľadom na domáce a medzinárodné trhy
 • Rozvoj turistických a oddychových miest ktoré zodpovedajú súčasným trendom ako sú cyklotrasy, jazda na koni, na kanoe, alebo projekty s cieľom valorizácie kultúrneho dedičtsva – tieto môžu mať aj investičný charakter v prípade pilotných projektov

Oblasť aktivít 1.3: Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce

 • Vznik cezhraničného znalostného regiónu ako kľúčového prvku v integrujúcom sa cezhraničnom trhu práce a hospodárskych vzťahoch
  Príprava spoločných stratégií v rámci politík pracovného trhu ktoré berú do úvahy hlavné charakteristiky cezhraničného regiónu ako napr. Vysoká koncentrácia hospodárskych aktivít v hlavných mestách   v kontraste s nízkou koncentráciou obyvateľstva v ostatných oblastiach, stale pretrvávajúce rozdiely v príjmoch v niektorých sektoroch a oblastiach ako aj mobilita pracovnej sily
 • Monitorovanie a hodnotenie dopadu v oblasti integrácie trhov práce ako politicky senzitívna otázka ako aj prípravné stratégie na zrušenie prechodných opatrení v tejto oblasti v Rakúsku.
 • Posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a kvalifikácií od identifikácie súčasných bariér až po vytvorenie stratégií na zrušenie bariér a vytvorenie spoločných kurikúl, nových kompetencií a profilov zamestnaní
 • Spolupráca medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania a releventných partnerov ako sú obchodné asociácie a agentúry, obchodné únie a komory, s cieľom zlepšenia kvality vzdelania a k jeho prístupu s cieľom ekonomického rozvoja a rozvoja podnikania
 • Prístupy ktoré posilňujú princíp rovnakých príležitostí v rámci trhu práce.

Oblasť aktivít 1.4: Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)

 • Rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva ako aj medzi inštitúciami podkytujúcimi starostlivosť o deti, organizácie ako školy a university a iné organizácie so sociálnou agendou.
 • Iniciatívy ktoré pomáhajú pri vzniku štruktúr a organizácií s cieľom posilniť aktivity podnikateľského prostredia, lokálnych vlád, NGO sektoru a pod.
 • Cezhraničné aktivity pre a realizované etnickými menšinami ako sú napr. Rómovia

Oblasť aktivít 2.1: Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

 • intenzifikácia hospodárskych vzťahov
 • lepšie spojenie a prístup k výsledkom aktivít súvisiacich s výskumom a vývojom
 • zapojenie doplnkových partnerov do sietí, zoskupení a rozvojových štruktúr
 •  využitie “rozširovacieho” dôsledku znalostnej ekonomiky
 • transfer inovácií a know-how
 • zvýšenie mobility pracovných síl
 • Organizácia a harmonizácia plánovania dopravných infraštruktúr a logistiky s cieľom zlepšenia životného prostredia a zlepšenia dopravných spojení v rámci regiónu a spojenie s  ostatnými členskými štátmi
 • Iniciatívy ktoré majú za cieľ podporovať posilnenie hospodárskych vzťahov, transfer inovácií a know-how ako aj zvýšenie mobility pracovnej sily
 • Spoločné prístupy v oblasti logistiky, ktoré smerujú k účelnému využívaniu existujúcich kapacít a využitiu nových príležitostí v hraničnom región
 • Aktivity, ktoré sa zameriavajú na plánovanie a vybudovanie infraštruktúry ciest a mostov, železníc  a lodnej dopravy  ako súčasť spoločných snažení zameraných na aktivity s hraničným kontextom
 • Podpora starostlivo vybraných pilotných projektov a súvisiace investície
 • Postupy v Informačných a Komunikačých technológiách (ICT), ktoré využívajú  efektívne technológie s cieľom zvýšenia úrovne produktivity a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni

Oblasť aktivít 2.2: Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa

 • Podpora pre spoločné cezhraničné  územné plánovanie s cieľom posilnenia integrácie miest a regiónov podĺž celého hraničného regiónu ako aj lepšie napojenie na urbárne centrá s periférnymi oblasťami; intezifikácia prepojenia medzi centrami ekonomickej activity a obkolesujúcimi rurálnymi  oblasťami posilní efektívne rozšírenie a distribúciu benefitov znalostnej ekonomiky hospodárstva
 • Rozvoj trvalo udržateľných štruktúr vrátane zástupcov miest a regiónov ako aj odborníkov s cieľom formulácie a realizácie spoločného regionálneho programu
 • Spolupráca, ktorá prispieva  k politike integrovaného a udržateľného územného rozvoja prostredníctvom úzkeho prepojenia prístupov regulovanej politiky (územného plánovania) a inovácií a procesne orientovných nástrojov regionálneho rozvoja s cieľom posilnenia a realizácie stratégií spravovania a riadenia
 • Rozvoj atraktívnych obchodných lokalít, výskumných a technologických zariadení a inštitúcií, ktoré pomáhajú znižovať existujúce regionálne rozdiely – očakáva sa úzke prepojenie na princípy Európskeho plánu územného rozvoja

Oblasť aktivít 2.3: Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území

 • Manažment koncepcií a stratégií spravovania a riadenia zameraných na cezhraničné plánovanie zosúladenie právnych rámcov pre ochranu a udržiavanie prírodného bohatstva ako aj udržateľné a obozretné využitie prírodných zdrojov
 • Hodnotenie cezhraničného dopadu na životné prostredie, najmä v chránených územiach a rozvoj spoločných prístupov na minimalizáciu neželaných dopadov
 • Rozvoj systémov riadenia pre chránené územia s cieľom zabezpečiť spoločné štandardy
 • Výmena relevantných infromácií a dát, porovnávacích štúdií, výmena príkladov dobreh praxe, ktoré sú efektívne
 • Podpora transferu nových štandardov a nástrojov do praxe
 • Spoločný manažment, monitoring, reporting, marketing chránených území; so špecifickou pozornosťou oblastiam sieti NATURA 2000
 • Rozvoj infraštruktúry životného prostredia na hodnotné prírodné bohatstvo
 • Zvyšovanie verejenej mienky cez cielené kampane

Oblasť aktivít 2.4: Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

 • Zlepšenie energetických úspor
 • Využitie pokročilých technológií zameraných na energetickú efektivitu
 • Znižovanie závislosti na tradičných zdrojoch a zvyšovanie využitia obnoviteľných energií
 • Monitoring a kontrola znečistenia a stratégie na zamedzenie zlým vplyvom, ktoré ovplyvňujú vznik klimatických zmien
 • Zlepšenie ochrany sídel a obchodných oblastí pred prírodnými katastrofami  a harmonizácia metód a opatrení pre prevenciu rizík v cezhraničnom kontexte
 • Inovatívne prístupy a pilotné stratégie vo vodnom ako aj v  odpadovom hospodárstve

Opravnené územie:

 • 1.Hlavná programová oblasť:
  • VÚC Bratislava
  • VÚC Trnava
  • Weinviertel
  • Wiener Umland-Nordteil
  • Wiener Umland-Südteil
  • Nordburgenland
  • Wien
 • 2. Susedné (hraničiace) regióny (20%-regióny)
  • Waldviertel
  • Mostviertel-Eisenwurzen
  • Sankt Pölten
  • Niederösterreich-Süd
  • Mittelburgenland

Oprávnení žiadatelia / právna forma vedúceho partnera a projektových partnerov:

 • Verejný sektor: štátna správa, regionálna samospráva (VÚC), miestna samospráva (mestá a obce)
 • Súkromné spoločnosti s verejnou účasťou
 • Súkromný sektor
 • Neziskový sektor

Veľkosť projektu:

 • minimálna: nie je stanovená / no nemala by byť menej ako 50 000 €
 • maximálna: nešpecifikovná /odporpčaná okolo 200 – 300 000 €

Povinné prílohy

 • Projektový zámer
 • ANNEX_1 Rozpočet
 • ANNEX _2 Prehlásenie o partnerstve (vzor alebo podobný dokument)
 • ANNEX_3 Prehlásenie o spolufinancovaní z národných zdrojov len pre rakúskych partnerov
 • ANNEX_4 Prehlásenie o zabezpečení vlastného povinného spolufinancovania len pre slovenských partnerov
 • ANNEX_5 Identifikácia právnej formy  organizácie
 • ANNEX_6 Dokumenty, ktorými je možné preukázať spoluprácu v štádiu prípravy projektu (Prehlásenie o partnerstve v prípade, že existuje ako aj iné)
 • ANNEX_7 Účtovná uzávierka a informácie o počte zamestnancov za posledné 3 roky pre slovenských partnerov (kópia), ak je možné (na Slovensku pre všetky organizácie)
 • ANNEX_8  Čestné prehlásenie o tom, že predkladateľ nie je dlžníkom na poistnom, nemocenskom, zdravotnom poistení (na Slovensku pre všetky organizácie)
 • ANNEX_9 Čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je dańovým dlžníkom 
 • Iné dokumenty ako napr. štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza, posúdenie vplyvov na životné  prostredie, platné stavebné povolenie a iné. 

Dokumenty k výzve: 

Kontakty:

Spoločný technický sekretariát (STS)
Magistrát hl. mesta Viedeň
Andrea  Kostolná, programový manažér koordinátor
Email: andrea.kostolna@sk-at.eu
Tel:   +43-(0)-1-4000 27091, -92, -93 
Fax:  +43-(0)-1-4000 27090
web: www.sk-at.eu

Riadiaci orgán

Magistrát hl. mesta Viedeň
Martin Hutter
Email: Martin.Hutter@wien.gv.at,
Tel.: +43-(0)1-4000-27061

Regionálne miesta (RM)


Spracované podľa informácií Spoločného technického sekretriátu z údajov uverejnených na webstránke Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.