IEA: Šetriť energiou!

Krátka správa

Správa Využitie energie v novom miléniu, publikovaná 10. septembra 2007 ako príspevok IEA k tretiemu ministerskému stretnutiu G8 o klimatických zmenách a energetike, ktoré prebieha v Berlíne.

Správa kreslí pesimistický obraz o snahe 26 členov IEA o kontrolu spotreby energie od 1990, teda referenčného roku pre Kjótsky protokol.

„Konečná spotreba energie narástla medzi 1990 a 2004 o 14%“, píše sa v správe. „Tento nárast využívania energie viedol priamo k nárastu emisií CO2, rovnako o 14%.“

Píše sa v nej tiež, že zvyšovanie energetickej efektívnosti od 70. rokov a prvého ropného šoku v skutočnosti spomaľuje na „menej ako 1%“ od roku 1990. V predchádzajúcich desaťročiach to bolo približne dva krát viac. „Ak by sa udržalo predchádzajúce tempo zvyšovania energetickej efektívnosti, v krajinách IEA by nenastalo takmer žiadne zvýšenie spotreby“, tvrdí agentúra.

„Výsledky potvrdzujú, že závery predchádzajúcich analýz IEA – že zmeny zapríčinené ropnými cenovými šokmi v 70. rokoch a výsledná energetická politika urobili omnoho viac v kontrole dopytu a znižovaní emisií CO2, než snaha o energetickú efektívnosť a klimatické politiky prijaté po roku 1990.“

„Výsledok by mal byť budíčkom pre nás všetkých“, tvrdí IEA.

Na úrovni EÚ je šetrenie energiou jednou z priorít Komisie. V akčnom pláne prijatom v marci 2007 lídrami všetkých 27 členských krajín sa Európa zaviazala znížiť spotrebu energie do roku 2020 o 20%.

Ministerstvo hospodárstva predložilo v júli Koncepciu energetickej efektívnosti Slovenska. Medzi bariérami zavádzania energeticky efektívnych technológii zaraďuje neexistenciu daňových úľav, a nedostatok informácií o spotrebe a energetických nákladoch. Navrhuje možné spôsoby zlepšovania v bytovom sektore, službách, priemysle i doprave, pričom časť z nich môže byť financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov.

Dobrou správou je, že u budov, elektrických zariadení, v priemysle a doprave sa objavilo značné množstvo zlepšení energetickej efektívnosti“, tvrdí Nobuo Tanaka, výkonný riaditeľ IEA, ktorý správu predstavil na stretnutí v Berlíne. „Zlou správou je, že pri využívaní tohto potenciálu musíme byť omnoho rýchlejší.“