Konferencia Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska IV

Konferenciu organizujú Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenský plynárenský a naftový zväz v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Hlavnými partnermi konferencie sú Slovenské elektrárne, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská energetika, a.s. a TPA Horwath A&A, s.r.o. Partnermi konferencie sú Nafta, a.s., PPA Controll a.s., Slovenská inovačná a energetická agentúra a Siemens s.r.o. Mediálnymi partnermi sú internetový portál EurActiv.sk, portál Energia.sk, PRO-ENERGY magazín a Mega & Loman, s.r.o.  IV. panel konferencie o hospodárskych aspektoch klimatických zmien sa koná pod záštitou Nadácie Friedricha Eberta, Nemecko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Goetheho Inštitútu v spolupráci s Nadáciou Heinricha Bölla.

„Energetická bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej i zahraničnej politiky. Vďaka zastúpeniu štátnej, súkromnej i akademickej sféry zo SR, viacerých členských krajín EÚ a európskych inštitúcií, konferencia vytvára unikátnu platformu na to, aby sa stretli odborníci zo všetkých oblastí, ktoré sú relevantné pre energetickú bezpečnosť Slovenska. Veríme, že konferencia prispeje k hľadaniu lepších riešení pre energetickú politiku SR“, uviedol riaditeľ Výskumného centra SFPA Alexander Duleba.

Konferencia je tematicky rozdelená do piatich panelov: Prvý panel – implementácia tretieho legislatívneho balíčka EÚ a jeho dôsledky pre zahraničný obchod EÚ s plynom; druhý panel – perspektívy rozvoja regionálnej spolupráce krajín V4 v oblasti zabezpečenia dodávok zemného plynu; tretí panel – perspektívy prepájania národných trhov s elektrinou v širšom regióne strednej Európy; štvrtý panel – nízkouhlíková ekonomika a klimatické zmeny; a piaty panel – energetická efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.

S príhovorom na konferencii vystúpi predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, štátny tajomník MH SR Martin Chren, generálny riaditeľ Sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič a ďalší zástupcovia slovenských vládnych inštitúcií. Okrem slovenských expertov účasť na konferencii potvrdili špičkoví odborníci zo zahraničia, vrátane riaditeľa nedávno zriadenej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov EÚ v Ľubľane, pána Alberto Pototschniga, vystúpia vedúci predstavitelia regulačných úradov zo SR, ČR a Maďarska, pani Sylvia-Elisabeth Beyer z Generálneho riaditeľstva EK pre energetickú politiku a bezpečnosť dodávok, vedúci predstavitelia plynárenských spoločností z regiónu strednej Európy (Eustream, MOL, Net4gas a PGNiG), poprední zástupcovia spoločností z oblasti výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie (Slovenské elektrárne, a.s. Enel, ZSE, a.s. E.ON, ČEPS, SEPS, MAVIR) a mnohí ďalší. Osobitná pozornosť bude venovaná otázkam boja proti klimatickým zmenám pred summitom v Cancune, energetickej efektívnosti a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie v SR.

Program konferencie je k dispozícii tu