Päť upozornení pre Slovensko: Ochrana prírody, biopalivá či zbrane

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Slovensko má z pohľadu Európskej komisie nedostatky v uplatňovaní európskeho práva v energetickej efektívnosti, biopalivách, ochrane prírody, regulácii zbraní, či v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Aktualizované 26. júla o reakciu ministerstva životného prostredia.

Európska komisia oznámila vo štvrtok vo svojom mesačnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia legislatívy EÚ, aké právne kroky podniká proti tým členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. V júlovom súbore rozhodnutí je Slovensko spomínané päťkrát.

Cieľom rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ.

Energetická efektívnosť

V oblasti „Energia” exekutíva EÚ vyzvala šesť členských štátov, aby dodržiavali právne predpisy, ktoré požadujú správnu transpozíciu pravidiel EÚ v oblasti energetickej efektívnosti. Výzva sa týka Británie, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Španielska a Švédska, ktoré nezapracovali smernicu o energetickej efektívnosti do svojho vnútroštátneho práva a nezabezpečili jej riadne vykonávanie. Smernicou z roku 2012 sa stanovujú opatrenia na podporu energetickej efektívnosti v rámci EÚ. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia EK. V opačnom prípade môže eurokomisia rozhodnúť o postúpení záležitosti Súdnemu dvoru EÚ.

Udržateľnosť biopalív

Dalšie formálne výzvy zaslala EK ôsmim členským štátom v oblasti udržateľných biopalív. Komisia žiada Dánsko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Slovensko a Taliansko, aby zaviedli pravidlá EÚ týkajúce sa nepriamej zmeny využívania pôdy. Cieľom smernice z roku 2015 je znížiť riziko nepriamej zmeny využívania pôdy spojenej s výrobou biopalív. K nepriamej zmene využívania pôdy dochádza vtedy, keď sa na poľnohospodárskej pôde určenej na pestovanie plodín, ktoré slúžia na výrobu potravín alebo krmív, namiesto nich začnú pestovať plodiny na výrobu biopalív. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby reagovali na obavy EK.

NATURA 2000

V oblasti „Ochrana prírody” EK vo štvrtok vyzvala Slovensko, aby rozšírilo svoju sústavu Natura 2000 a dodržiavalo povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice o biotopoch. Táto smernica z mája 1992 je jedným z hlavných nástrojov EÚ na ochranu biodiverzity. Krajiny EÚ majú povinnosť chrániť a obnovovať priaznivý stav ochrany biotopov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri biodiverzite v rámci sústavy Natura 2000, ktorej súčasťou je opeľujúci hmyz či motýle.

Slovensko aktualizovalo svoj zoznam navrhovaných lokalít v októbri 2017, ale EK pri jeho posudzovaní usúdila, že pretrvávajú nedostatky. Slovensko musí určiť ďalšie lokality pre dva typy biotopov a päť druhov. Niektoré určené lokality zasa treba lepšie vymedziť. Sú potrebné aj ďalšie vedecké štúdie na rozšírenie vedomostí o biotopoch a druhoch, ktoré sa vyskytujú na území Slovenska. Komisia zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko a poskytla mu dva mesiace na odpoveď. V opačnom prípade môže rozhodnúť o žalobe na Súdnom dvore EÚ.

Envirorezort pre TASR uviedol, že s Komisiou intenzívne komunikuje, ku konaniu sa však vyjadrovať nemôže. „Zabezpečiť ochranu vzácnych území patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. Ešte v roku 2017 vláda SR schválila doplnenie 169 lokalít do národného zoznamu území európskeho významu,” konštatovala Zuzana Onufer z komunikačného odboru envirorezortu. Prisľúbila tiež, že keď bude môcť rezort informácie o konaní zverejniť, urobí tak. Zatiaľ však odôvodnené stanovisko rezort ani oficiálne nedostal.

Strelné zbrane

V oblasti “Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky” sa Slovensko ocitlo v skupine 20 členských krajín, ktorým EK zaslala odôvodnené stanoviská pre používanie strelných zbraní. Komisia ich vyzvala, aby transponovali pravidlá smernice o strelných zbraniach z roku 2017 do svojej legislatívy. Kým osem krajín z tejto skupiny oznámilo len čiastočné transpozičné opatrenia, ďalších 12 krajín – Cyprus, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko – neoznámilo EK žiadne opatrenia. Uvedené štáty majú dva mesiace na to, aby Bruselu oznámili prijaté opatrenia. V opačnom prípade môže EK rozhodnúť o postúpení ich prípadu na Súdny dvor EÚ.

Sexuálne zneužívanie detí

V oblasti “Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo” eurokomisia rozhodla o zaslaní formálnych výziev Bulharsku, Litve, Malte, Nemecku, Rumunsku, Slovensku a Švédsku za to, že nevykonali pravidlá EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii. Smernica z roku 2011 zaviedla prísne pravidlá, ktoré kriminalizujú takéto zneužívanie v celej Európe, zaručujú prísne postihy páchateľov a ochranu detských obetí a pomáhajú predchádzať páchaniu takých trestných činov. Dotknuté členské štáty majú dva mesiace na to, aby reagovali na tvrdenia EK o oneskorení zapracovania smernice do vnútroštátneho práva.

Registre cestných dopravcov

V oblasti “Mobilita a doprava” Slovensko musí spolu s ďalšími 14 členskými štátmi modernizovať prepojenie svojich vnútroštátnych elektronických registrov cestných dopravcov s novou verziou európskych registrov podnikov cestnej dopravy (ERRU). Lehota na modernizáciu pripojenia vnútroštátnych elektronických registrov uplynula 30. januára 2019. Ak orgány príslušných členských štátov nezašlú uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, EK im zašle odôvodnené stanovisko.