Prieskum: Obyvatelia krajín V4 podporujú klimatické ciele 2030

Z prieskumu vyplýva, že 85 % opýtaných podporuje záväzný cieľ na zníženie plytvania energiou do roku 2030.

86% obyvateľov Slovenska sa domnieva, že by sa štáty Európskej únie mali dohodnúť na zvýšení produkcie energie z obnoviteľných zdrojov, 82 % občanov žiada obmedziť plytvanie energiami.

Závislosť na dovoze energií z Ruska vnímajú ako problém viac než tri štvrtiny respondentov. Obnoviteľné zdroje sú riešením pre rovnaké percento opýtaných.

Energetické úspory si v tejto súvislosti môžeme spojiť s vyššou energetickou úspornosťou budov, ktorá sa dá dosiahnuť prostredníctvom izolácie či dvojitého zasklenia, alebo nariadenou úsporou v energetickom sektore, lepším energetickým označovaním a úspornejším ekodizajnom výrobkov.

Na Slovensku vníma energetickú závislosť na Rusku ako problém 70 % obyvateľov.

Pre 3/4 Slovákov povedie zvyšovanie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov k nižšej závislosti na dovoze energií z krajín mimo EÚ.

"Obyvatelia v Česku, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku sa rozchádzajú v názore s lídrami svojich krajín," povedal Joris den Blanken, ktorý v Greenpeace sleduje klimatickú politiku EÚ. "Ľudia chápu, že závislosť na dovoze energií sa dá výrazne znížiť cez energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje a že tieto technológie potrebujú záväzné ciele."

"Politickej agende vďaka tlaku od energetických spoločností stále dominujú témy fosílnych palív a jadrovej energie," dodal.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso má na 24. júna naplánovanú účasť na summite krajín Vyšehradskej skupiny v Budapešti.

Na 18. júna zvolal zasadnutie komisárov, kde sa pokúsil dohodnúť spoločnú pozíciu ohľadom cieľa pre energetickú účinnosť 2030. Vytvorené sú dva názorové tábory, ktoré zastávajú cieľ na úrovni 30 % respektíve 35 %.

Prieskum verejnej mienky v krajinách Vyšehradskej štvorky uskutočnila na požiadanie Greenpeace International nezávislá agentúra IPSOS.

Hodnotenie energetickej účinnosti

Posúdenie vplyvov vyplývajúcich zo stanovenia vyšších cieľov v oblasti energetickej účinnosti poukazuje na silný hospodársky rast, rast pracovných miest a zvýšenie energetickej bezpečnosti.

Cieľ pre energetickú účinnosť na úrovni 40% pre rok 2030 by pomohol európskemu hospodárstvu rásť 4 % ročne, ročný nárast zamestnanosti by bol 3,15 %, na dovoze fosílnych palív by sa ušetrilo 505 mld. eur ročne.

Cieľ na úrovni 35 % by znížil využívanie zemného plynu v Európe o 35,3 %, čistý dovoz zemného plynu by znížil o tretinu, zamestnanosť v EÚ by sa zvýšila o 2,3 % a na dovoze fosílnych palív by sa ušetrilo 397 mld. ročne.

Pre porovnanie, nastavenie cieľa pre energetickú účinnosť na úroveň 30 %, by prinieslo pokles vo využívaní plynu o 24,7 %, čistý dovoz zemného plynu by sa znížil o 22 %, zamestnanosť by vzrástla o 2,23 % a úspora na dovoze fosílnych palív by predstavovala 315 miliárd eur.

Brusel by by mal brať na zreteľ aj rozporný 40 % cieľ pre redukciu emisií do roku 2030, ktorý sa týka celého hospodárstva EÚ.

Ceny povoleniek na úrovni 5 eur za tonu CO2 sú príliš nízke na to, aby ovplyvnili investičné rozhodnutia. Nadbytok kvót CO2 v súčasnosti prevyšuje dopyt zo strany veľkých producentov CO2.

Bez štrukturálnych zmien povedie znižovanie emisií oxidu uhličitého spôsobené expanziou energií z obnoviteľných zdrojov a opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti k ďalšiemu zníženiu cien povoleniek.

Niekoľko riaditeľov spoločností (Philips, Knauf Insulation, Schneider Electric a Danfoss) zaslalo Barrosovi výzvu na schválenie cieľa pre 40 % energetickú účinnosť. Lobovanie za, či proti energetickým a klimatickým ambíciám EÚ dosahuje v súčasnosti svoj vrchol.

"Záväzné ciele pre energetickú účinnosť v roku 2030, stanovené na základe úspor energie a nie energetickej náročnosti s cieľom maximalizovať nákladové úspory, sú potrebné na vytvorenie politického impulzu na národnej úrovni. To urýchli nevyhnutné reformy a odošle silný signál pre súkromných investorov, že trh a dodávateľský reťazec je pripravený rásť," zhodujú sa výkonný riaditelia spomínaných spoločností.

Júnový summit

Navrhovaný balík EÚ pre oblasť klímy a energetiky bude dokončený na summite v októbri. O problematike bude na konci júna diskutovať aj Európska rada.

Návrh záverov, do ktorého EurActiv.com nahliadol, hovorí o „mobilizácii úsilia“ v snahe zabezpečiť, aby bol októbrový termín konečným. Poľsko by privítalo odloženie diskusie o cieľoch 2030 až na budúci rok.

V návrhu sa hovorí o mimoriadnych opatreniach a mechanizmoch solidarity na odvrátenie nebezpečenstva krátkodobého prerušenia dodávok energie, ktoré budú v najviac ohrozených členských štátoch „posilnené“.

Opatrenia zahŕňajú skladovanie plynu, núdzovú infraštruktúru a spätný tok. Tie zvýšia flexibilitu transportu komodity, ktorá sa nachádza na kontinente do oblastí, ktoré trpia jej nedostatkom.

„Pre pomoc krajinám, ako je Ukrajina, ktorú Moskva v tomto týždni odstrihla od dodávok plynu, treba účelne posilniť Energetické spoločenstvo. Jej cieľom je rozšíriť energetickú legislatívu EÚ do susedných krajín a krajín, ktoré sú s Úniou v prístupových rokovaniach. Treba zabezpečiť, aby sa v týchto krajinách uplatňovala energetická legislatíva EÚ,“ píše sa ďalej v dokumente.

Nemecko, ktoré významne podporuje ciele pre energetickú účinnosť 2030, je na ceste k povoleniu ťažby bridlicového plynu. To by bola rana pre oponentov na plyne založenej stratégie zvýšenia energetickej bezpečnosti.

Ďalšie kroky:

  • 18. júna: seminár nemeckej a dánskej vlády k cieľom 2030 v Bruseli
  • 26. júna: Európska rada by mala diskutovať o klimatických a energetických cieľoch pre rok 2030
  • September: zverejnenie správy k energetickej účinnosti v EÚ
  • September: klimatický Summit v New Yorku s Generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom
  • Október: Európska rada by mala odsúhlasiť klimatické a energetické ciele pre rok 2030
  • December: klimatický summit UNFCCC v Lime, Peru
  • December 2015: klimatický summit UNFCCC v Paríži by mal odsúhlasiť návrh právne záväznej zmluvy o klíme pre všetky štáty zeme
  • 2020: Konečný termín pre členské krajiny EÚ aby splnili záväzné ciele znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s rokom 1990 a navýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe EÚ na 20%. Naplniť nezáväzný cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20% v porovnaní s rokom 2005