Profil: Alajos Mészáros

Životopis

Narodil sa 18.7.1952 v Bratislave. Vysokoškolské inžinierske štúdium úspešne ukončil v roku 1975 na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes STU)  v Bratislave. Neskôr na akademickej pôde pôsobil a v roku 2005 získal profesúru.  Je ženatý, má jedno dieťa.

Profesionálna kariéra          

Katedra automatizácie (Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky)

1975 – 1978  asistent

1978 – 1994  odborný asistent

1990 – 1991   vedúci úradu rektora

1994 – 2004   docent

1994 – 1997   vedúci katedry

1999 – 2002   asistent dekana pre zahraničné projekty

2005 – profesor 

2006 – 2007 vyslanec SR vo Švédsku

2008 – trvá riaditeľ Ústavu inžinierskych štúdií STU

Zahraničné pobyty

UCD Dublin 1992, (5 týždňov), University of Birmingham, 1993, (6 mesiacov), ENSIGC Toulouse, 1994, 1995 (2 mesiace); University of Twente, Enschede, 1994 (2 týždne); Univerzita v Ríme, 1998 (1 mesiac); ETH Zürich 1998 (3 týždne); TEI Atény, 1999 (3 týždne); TU Wien, 1999 (1 týždeň); University of Greenwich, London, 2002 (1 týždeň);TU Budapešť, 2003 (12 mesiacov)

Politická činnosť

 • 1992-1998: Člen politického hnutia Spolužitie – Együttélés
 • od r. 1998: Zakladajúci člen a predseda Miestnej organizácie Strany maďarskej Koalície – Magyar Koalíció Pártja (SMK – MKP) (Bratislava – Podunajské Biskupice)
 • 1999-2006: Podpredseda Okresného predsedníctva SMK – MKP v Bratislave
 • člen predsedníctva Republikovej rady SMK – MKP
 • 1990-2006: Poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za SMK
 • 1998-2006: zástupca starostu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • 2002-2005: Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
 • 2006-2007: Veľvyslanec SR vo Švédsku

Vedecko-výskumné záujmy

Adaptívne riadenie; Umelé neurónové siete; Modelovanie a riadenie procesov biochemickej technológie

Publikácie

 • vedecké publikácie spolu – 212 (140 angl.)
 • Z toho: 8 kníh, 5 skrípt, 69 časopiseckých, 130 v zborníkoch konferencií (90 medzinárodných)
 • počet citácií: cca 130

Jazykové znalosti

 • Maďarčina
 • Angličtina
 • Nemčina
 • Ruština

Záľuby

Šport, literatúra, divadlo

Zaradenie v Európskom parlamente (2009-2014)

 • Člen Výboru pre právne veci
 • Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • Náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku
 • Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

Programové priority Alajosa Mészarosa

 • Podmienky pre vytváranie nových pracovných miest
 • Podpora podnikateľského prostredia, investície do infraštruktúry, rozvoj regiónov
 • Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva
 • Ochrana životného prostredia
 • Bezpečné využívanie jadrovej energie
 • Alternatívne energetické zdroje
 • Podpora moderných technológií
 • Rozvoj poľnohospodárstva
 • Dôsledná implementácia bolognského systému, vyššie percento HDP do vedy a výskumu
 • Pozitívna diskriminácia žien, mladých, sociálne znevýhodnených a nízko kvalifikovaných
 • Ľudské a menšinové práva

Priority SMK pre voľby do Európskeho parlamentu 2009

 • Ochrana ľudskej dôstojnosti v EÚ, boj proti narastajúcej intolerancii, podpora práva na mier, ochrana hospodárskych práv
 • Posilnenie a rozšírenie a zefektívnenie politiky Únie v oblasti ľudských práv a špecificky ochrany menšín
 • Podpora budovania znalostnej spoločnosti, právo na vzdelávanie v materinskom jazyku, podpora mobility študentov
 • Tvorba pracovných miest, znižovania administratívnych prekážok vyplývajúcich z európskej legislatívy, modernizácia trhu práce, investície do vedy, rozvoj infraštruktúry
 • Solidarita regiónov, kohézna politika v súlade s požiadavkami miestnych komunít
 • Podpora harmonizácie systémov sociálneho zabezpečenia, boj proti chudobe, začleňovanie rómskych komunít, podpora rodinnej politiky, integrácia ľudí so zdravotným postihnutím
 • Podpora spoločnej energetickej politiky, zjednotenie energetického trhu, budovanie infraštruktúry energetická efektívnosť a výroba energií z čistých zdrojov.
 • Zvyšovanie bezpečnosti potravín, zrovnoprávnenie starých a nových členských štátov v dotačnom systéme
 • Bezpečnosť, transatlantické vzťahy a susedská politika

Profil poslanca na stráke VoteWatch (hlasovanie, niektoré aktivity, účasť na plenárnych zasadnutiach, štatistiky) (EN)

Oficiálna stránka Alajosa Mészárosa

Kontakty

Brusel

ASP 03F259
European Parliament
60, rue Wiertz
1047 Brussels
Belgium

tel:  +32 2 2845 241

fax: +32 2 2849 241
alajos.meszaros@europarl.europa.eu

Štrasburg

(len počas plenárnych schôdzí)
LOW T09014

European Parliament
Allée du Printemps
67070 Strasbourg
France
tel:+33 3 881 75 241
fax: +33 3 88179 241

Bratislava

Kancelária europoslanca
prof. Ing. Alajosa Mészárosa, PhD.

Námestie 1. mája 10 – 12
815 57  Bratislava

Gábor Krommer – asistent

Tel.: 0903 929 998

alajos.meszaros-office@europarl.europa.eu

gaborkrommer@gmail.com

Rožňava

Kancelária europoslanca
prof. Ing. Alajosa Mészárosa, PhD.

Čučmianska 17
048 01  Rožňava

Július Slovák – asistent

juliusslovak@zoznam.sk

Tel.: 0907 535 965