RegioStars 2008: Francúzi, Škadinávci a hlavne Briti

Danuta Hubner, EK, regionálna politika, Hübner

Krátka správa

Vlani vyzvala EÚ všetkých 268 regiónov, aby predložili najinovatívnejšie europrojekty z rokov 2000 – 2006 v súťaži RegioStars. Do súťaže sa dostalo 71 prihlásených projektov z 18 členských štátov. Z nich nezávislá odborná porota posunula do užšieho výberu 26, kam sa zaradili aj dva poľské a spoločný projekt Španielska, Talianska, Holandska a Českej republiky (MATEO).

Tohtoročné kategórie boli pre tieto tri oblasti:

  • Energetická efektívnosť/obnoviteľné energie
  • Podporné zoskupenia/podnikateľské siete
  • Transfer technológií z výskumu k malým a stredným podnikom (MSP).

Ocenenia RegioStars sú oslavou najinovatívnejších regionálnych projektov Európy. Nie je to jediné ocenenie regiónov európskymi inštitúciami. Ich prví laureáti pochádzajú všetci zo starých členkých krajín.

Na druhej konferencii „Regióny za hospodársku zmenu – spoločné využívanie skúseností“ ocenila v Bruseli 25. februára 2008 eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner s predsedom poroty Pasqualom Maragallom I Mira (bývalý prezident Katalánska/Španielsko) najlepšie regionálne projekty podporujúce udržateľný rozvoj a znalostné regionálne hospodárstva.

 „Je pre mňa veľkým potešením odovzdať ceny miestnym a regionálnym subjektom realizujúce projekty, ktoré boli vybrané do finále tohto prvého kola ocenení RegioStars. Sú živým dôkazom, že regióny, ktoré podporujú inovačné prístupy, sú skutočnými katalyzátormi rozvoja. Sú tými, vďaka ktorým sú investície v oblasti regionálnej politiky EÚ prínosom pre ľudí, ktorým sú určené,“ povedal komisárka Hübner.

Predseda poroty Pasqual Maragall i Mira dodal: „Úspech Európy pochádza z jej regionálnych a miestnych úrovní. Osobitne ma teší, že súťaže o tieto ocenenia sa zúčastnili regióny z celej EÚ – som hrdý na ich úspech a som rád, že o svoj nový know-how sa môžu podeliť so záujemcami z celej Európy i mimo nej.“

V troch kategóriách ocenila porota päticu projektov:

  • Kategória: Energetická efektívnosť a obnoviteľné energie

Víťazom je projekt ENERGIVIE z Alsaska (Francúzsko). Tento regionálny program podporuje dopyt po zariadeniach súvisiacich s obnoviteľnými energiami. Zahŕňa zvyšovanie zručností odborníkov v oblasti slnečnej energie, energie z dreva a stavebníctva, ako aj experimenty na podporu nízko energetických budov. Uskutočňujú sa aj štúdie o využívaní biopalív, bioplynu a geotermálnej energie.

  • Kategória: Podporné zoskupenia a podnikateľské siete

V druhej kategórii zvíťazil “vedecký cezhraničný región Øresund” Švédska a Dánska. V rámci cezhraničného partnerstva sa v Škandinávii spája šesť inovačných platforiem regionálnych orgánov, podniky a 14 univerzít z oboch strán hranice, ktoré spolupracujú v oblasti potravín, logistiky, životného prostredia, IT, zdravia a dizajnu.

Druhým laureátom sa stal Optic Technium z britského Walesu zameraný na optoelektroniku (kombinácia optickej a elektronickej technológie). Optic Technium je inkubačným centrom, ktoré ponúka prístup do podnikateľského centra a technologického centra pre začínajúcich podnikateľov a spoločnosti v oblasti optoelektroniky.

  • Kategória: Transfer technológií z výskumných ústavov k malým a stredným podnikom (MSP):

Na britské ostrovy putovalo aj ocenenie do regiónu West Midlands za projekt EnviroINNOVATE. V ňom sieť univerzít pomáha malým a stredným podnikom v regiónoch pri rozvoji technológií a pri riešení otázok spojených so životným prostredím. Patrí sem monitorovanie a znižovanie emisií a rozvoj biologicky rozložiteľných obalov. Podniky majú prístup k odborníkom na regionálnych univerzitách.

Druhým premiantom trete kategórie sú centrá pre priemyselnú spoluprácu britských krajov Yorkshire a Humber. Sieť centier priemyselnej spolupráce bola vytvorená, aby podnikom napomáhala využívať inovácie a špičkové poznatky univerzít Yorkshire a Humber a tak podporujú priemyselnú inováciu, výskum a rozvoj v regióne.

Zvláštne uznanie sa dostalo ešte dvom projektom. Prvým sa stala “Plávajúca, samostatná a ekologická odsoľovacia jednotka” z Grécka (plávajúca plošina využíva energiu z obnoviteľných zdrojov a vyrába pitnú vodu pre ostrovy) a Asistent pre inováciu Dolného Rakúska (program motivoval MSP k zamestnávaniu čerstvých absolventov univerzít a vysokých škôl s cieľom zvýšiť ich technologické a inovačné spôsobilosti).

Projekty víťazných regiónov budú predstavené na akciách zameraných na propagáciu osvedčených postupov s cieľom inšpirovať ostatné regióny.

V budúcom roku (2009) sa navrhujú “regionálne oskary” v dvoch kategóriách.

  1. Výskum, technologický rozvoj a inovácie
  2. Adapatácie / zmierňovanie klimatických zmien.

Zvlášť sa posúdia europrojekty, projekty inšpirované dobrou praxou z regiónov iných členských krajín a vlastné projekty.