Obnova budov je len prvý krok. Ďalším je ich efektívna prevádzka

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

Aby sme efektívne využili každé euro z Plánu obnovy a odolnosti, musíme sa zamerať na zvýšenie energetickej účinnosti budov. To zahŕňa nielen samotnú obnovu budovy, ale aj jej dlhodobo efektívnu prevádzku a odborný monitoring úspor energie, píše NAĎA HARTMANN. 

Naďa Hartmann je predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou ESCO Slovensko, ktoré je spoločným podnikom spoločností ČEZ ESCO a SPP.

V Európskej únii je približne 75 percent existujúcich budov energeticky neefektívnych. Podobne je to aj na Slovensku. Podľa štúdie nízkouhlíkového rastu, ktorú vypracovala Svetová banka je najväčší potenciál úspor energie na Slovensku. Komplexné hĺbkové rekonštrukcie budov, zvlášť verejných, sú základom pre splnenie cieľov znižovania emisií skleníkových plynov.

Stav budov na Slovensku predstavuje príležitosť pre významné dosiahnutie energetických úspor prostredníctvom hĺbkovej obnovy verejných budov. Pre dosiahnutie maximálnych úspor energie je zároveň vhodná následná dlhodobá odborná prevádzka obnovenej budovy.

Vítame preto, že obnove budov patrí v Pláne obnovy a odolnosti samostatný komponent. Zároveň je pozitívne, že je táto oblasť súčasťou ďalších komponentov, ktorých cieľom je zlepšenie úrovne zdravotnej a dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Komisia chce spoplatniť emisie z budov. Slovensko je opatrné

V pripravovanom júnovom balíku právnych predpisov v oblasti energetiky a klímy, Európska komisia „navrhne rozšírenie systému obchodovania s emisiami na oblasť budov a cestnú dopravu,“ povedala európska komisárka pre energetiku Kadri Simson. Tento krok zvýši energetickú chudobu, vystríhajú kritici.  

Správna prevádzka garantuje úspory energie

Ak máme každé euro z plánu obnovy využiť maximálne efektívne, potom je na mieste zamerať sa práve na dlhodobé energetické úspory pri obnove budov. Klasické sledovanie spotreby vlastníkom obnovenej budovy len z účtov za energie sa pri maximalizácii potenciálu úspor nemôže rovnať odbornému monitoringu a starostlivosti.

Dosiahnutie maximálnej energetickej efektívnosti budov závisí od odbornej realizácie hĺbkovej obnovy budovy a od jej následného prevádzkovania. Toto môže zabezpečiť takzvaná garantovaná energetická služba (Energy Performance Contracting-EPC). Pri využívaní tejto služby sa investície do zlepšenia energetickej efektívnosti budov a ich zariadení splácajú z garantovaných energetických úspor.

Úspory energií zaručuje poskytovateľ energetických služieb, ktorému nielenže záleží na technicky správne vykonanej rekonštrukcii budovy, správnom nastavení jej technických zariadení, ale aj na dlhodobo energeticky efektívnej prevádzke. Poskytovateľ týchto služieb je priamo motivovaný dosahovaním energetických úspor a elimináciou všetkých rizík počas trvania celej zmluvy s vlastníkom budovy, čo štandardne býva 7 až 10 rokov. Nemalé percento úspor tvorí práve spôsob užívania budovy po zrealizovaní rekonštrukčných prác.

Najvhodnejším spôsobom financovania obnovy budov je kombinácia nenávratných a návratných zdrojov s garanciou dosahovania energetických úspor. Zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR v kombinácií s EPC službami umožnia maximalizáciu efektu verejných prostriedkov v záujme dlhodobého zvýšenia energetickej efektívnosti čo najväčšieho počtu budov.

Skúsenosti z Česka

Pri nastavovaní podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR, európskych štrukturálnych a investičných fondov či iných dotácií sa jej poskytovatelia môžu inšpirovať dobrými skúsenosťami z Českej republiky. Zvážiť by mali najmä motiváciu žiadateľov napríklad tým, že vyššiu intenzitu pomoci nastavia v prípade, ak sa žiadateľ rozhodne využiť EPC služby. Tie totiž garantujú, že rekonštrukciou a následnou prevádzkou sa dosiahne určitá miera energetických úspor. Motiváciou k využívaniu EPC služieb si štát tiež zabezpečí prístup k údajom o dosiahnutých úsporách v monitorovacích systémoch.

V Českej republike majú s garantovanými energetickými službami dlhodobé pozitívne skúsenosti. Prvý projekt bol zrealizovaný už v roku 1994. Za viac ako 25 rokov sa uskutočnilo najmenej 250 projektov s garantovanou energetickou službou za 3,6 miliardy Kč, ktoré priniesli vlastníkom a užívateľom týchto budov a v priemysle úspory za viac ako 4 miliardy Kč. Zaujímavou časťou úspešných projektov sú verejné budovy využívané samosprávami alebo štátnymi inštitúciami. Tieto príklady svedčia o tom, že metóda EPC je dobre fungujúcim riešením, ktoré znižuje energetickú náročnosť a zvyšuje kvalitu užívania budovy.

Budaj: Chceme dostať peniaze na obnovu budov bližšie k ľuďom

Štedrá alokácia na obnovu rodinných domov a lepšia dostupnosť dotácií. To sú hlavné prínosy súčasného návrhu Plánu obnovy a odolnosti v oblasti obnovy budov, zhodujú sa odborníci. Medzi negatíva radia investície do plynových kotlov a nedostatočné riešenie energetickej chudoby.

Pri obnove budov je dôležité určiť priority

Vzhľadom na potenciál zvyšovania energetickej efektívnosti budov na Slovensku, by sme nemali zabudnúť na určenie priorít v tomto sektore. Kľúčové bude zohľadniť nielen stav budovy a potenciál zvýšenia jej efektívnosti, ale aj spôsob a rozsah jej využívania.

Každá budova a potenciál zvýšenia jej energetickej efektívnosti musia byť posúdené odborníkmi. Nie každý projekt je vhodný pre EPC služby. Na základe energetického auditu sa odborníci rozhodujú, či je pre konkrétnu budovu garantovaná energetická služba vhodná a tiež, či má potenciál priniesť reálne a dlhodobé úspory. EPC projekty musia byť postavené na kvantifikovateľných úsporách energie, čo garantuje finančnú úsporu.

Aktívne využívané verejné budovy a budovy s nepretržitým celodenným užívaním, by mali byť obnovované prednostne. Práve tu je dôležité, aby sa plán obnovy viac zameral na budovy v sektore zdravotníckej a dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktoré sú využívané celodenne.

Efektívna a transparentná implementácia bude kľúčová

Na Slovensku je trh s garantovanými energetickými službami stále len v začiatkoch. Motivovať vlastníkov budov správnym nastavením podpory vo forme dotácií a ich previazaním s poskytovaním garantovaných energetických služieb, je len jedným zo spôsobov ako ho rozvíjať.

Pre rozšírenie využívania garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore sú potrebné ešte ďalšie kroky, napríklad v oblasti verejného obstarávania.

Efektívna realizácia EPC služieb a z nej vyplývajúca hĺbková obnova budov by mala byť obstarávaná komplexne, jedným obstarávaním. Jeho súčasťou by bolo vyhotovenie energetického auditu, projektovej dokumentácie, realizácia obnovy, poskytovanie garantovanej energetickej služby a spôsobu financovania. Rozvoj garantovaných energetických služieb si tiež vyžaduje zmenu prístupu obstarávateľov, vrátane legislatívnej zmeny tak, aby kritériom pri ich obstarávaní nebola len cena, ale najmä maximalizácia energetických úspor.

Nastavenie Plánu obnovy a odolnosti predpokladá rýchlu a intenzívnu obnovu hospodárstva zasiahnutého pandémiou. Naším spoločným cieľom by preto mala byť vzájomná koordinácia verejného a súkromného sektora pri nastavovaní regulačného rámca, ktorý umožní rýchle, efektívne a transparentné investovanie dostupných prostriedkov v definovaných oblastiach. V tomto ohľade je sektor EPC služieb pripravený spolupracovať s ministerstvom financií ako koordinačným orgánom pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ako aj ďalšími relevantnými orgánmi.