Priemyselná symbióza ako nástroj na znižovanie produkcie odpadov

Komerčný obsah

Budujeme partnerstvá

Čo je priemyselná symbióza ?

Priemyselná symbióza je jednou z metód novej, formujúcej sa disciplíny v oblasti ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, priemyselnej ekológie, ktorá stavia na viacerých koncepciách a nástrojoch, ako napríklad čistejšia produkcia – prevencia znečisťovania, energetická efektívnosť, posudzovanie životného cyklu, systémy environmentálneho manažérstva, a iné.

Základom priemyselnej symbiózy je užšia spolupráca priemyselných podnikov, ktorej výsledkom by malo byť šetrenie zdrojov, znižovanie produkcie odpadov a s tým spojené znižovanie emisií znečisťujúcich látok do životného prostredia. Takáto spolupráca by mala podporovať prechod z lineárneho priemyselného systému na cyklický (Obrázok č. 1).

 

Obrázok č. 1: Lineárny a cyklický priemyselný systém

Priemyselná symbióza na Slovensku

Pojem priemyselná symbióza zatiaľ nie je na Slovensku rozšírený. Tejto problematike sa venuje projekt REPROWIS (Redukovanie množstva odpadov pomocou priemyselnej symbiózy) Jeho hlavným cieľom je zavádzanie nového prístupu na znižovanie množstva produkovaných odpadov na základe užšej spolupráce podnikov (systém priemyselnej symbiózy). Projekt vychádza zo zabehnutého prístupu redukovania množstva odpadov a emisií, ktorý úspešne funguje v Anglicku v rámci Národného programu priemyselne symbiózy (NISP). Pozitívnym efektom projektu pre zapojené spoločnosti je šetrenie finančných prostriedkov vo vzťahu k odpadom, vstupným surovinám a voľným kapacitám.

Projekt je realizovaný od októbra 2010 do septembra 2011 v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Hlavným partnerom projektu je maďarská organizácia IFKA – Verejná nadácia pre rozvoj priemyslu (www.ifka.hu). Zo Slovenska je projektovým partnerom organizácia PROVENTUS n.o. (www.proventus-sk.sk). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov partnerských organizácií. Cieľovou skupinou projektu sú malé a stredné podniky (MSP) Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, resp. z maďarskej strany malé a stredné podniky žúp Pest, Győr-Moson-Sopron a Komárom-Esztergom, ako aj zákonodarné orgány obidvoch štátov.

Celý článok vo formáte PDF si môžete prečítať TU

Zdroj: Ing. Adam Čevela, Projektový manažér

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie