Envirorezort o emisných kvótach: Únia sa musí brániť pred konkurenciou

Tepelná elektráreň Nováky

Tepelná elektráreň Nováky. FOTO-TASR

Kladie súčasná podoba reformy ETS schválená v europarlamente väčší doraz na znižovanie emisií alebo na konkurencieschopnosť priemyslu?

Z nášho pohľadu je dôraz na znižovanie emisií skleníkových plynov v pozícii europarlamentu dostatočný a je v súlade s o závermi Rady EÚ prijatými v októbri 2014, ktorými sa stanovili ciele do roku 2030.

Cieľom EÚ ETS je nákladovo-efektívnym spôsobom znižovať emisie skleníkových plynov a nie zrušiť priemyselnú výrobu v EÚ.

Preto sú pravidlá pre zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu dôležitou súčasťou, hlavne smerom k tretím krajinám, kde v súčasnosti neexistujú podobné pravidlá ako v EÚ. Vítame však ustanovenia o prípadnej revízii týchto pravidiel.

Ako hodnotí Slovensko rozdelenie emisných kvót určených na aukciu a na bezodplatné pridelenie prevádzkam?

Slovensko nepresadzuje znižovanie aukčného podielu, pretože by sme sa skôr mali zamerať na to, aby sa časom zvyšoval.

Žiaľ, v súčasnosti takýto ideálny stav neexistuje a pokiaľ bude existovať riziko úniku uhlíka, tak bude aj bezodplatná alokácia.

Samotné nastavenie ETS by teda malo zabezpečiť dostatok emisných kvót skleníkových plynov pre priemysel a aby sa minimalizovalo riziko uplatnenia medziodvetvového korekčného faktora (CSCF). Preto treba pravidlá a percentuálne rozdelenie kvót brať ako celok. Preto sa pri rokovaniach snažíme o hľadanie tejto rovnováhy, aby mali podniky dostatok kvót, aby sa neuplatnil CSCF a aby sa neznížil podiel aukcií.

Čo bude cieľom Slovenska pri nadchádzajúcich rokovaniach v Rade EÚ a v trialógu s europarlamentom?

Cieľom bude prijatie pozície na Rade ministrov pre životné prostredie.

Slovensko je pripravené podporiť predsednícky text, pokiaľ sa nebude výrazne líšiť od textu, ktorý už bol predstavený v decembri. Vnímane ako veľmi potrebné, aby sme umožnili čo najskoršie rokovania s EP v rámci trialógov a aby bola diskusia o revízii EU ETS ukončená a mohlo sa pristúpiť k jej implementácii.