Inteligentné elektromery šetria peniaze všetkým

  • Taliansko je prvou krajinou EÚ, ktorá začala s plošnou inštaláciou tzv. inteligentných meračov spotreby elektrickej energie v domácnostiach. Čo bolo impulzom pre začiatok ich plošného rozširovania?

Spoločnosť Enel vyčlenila v roku 2001 dve miliardy eur na výmenu tradičných elektromerov za moderné elektronické zariadenia počas piatich rokov. Nové merače pre 32 mil. talianskych spotrebiteľov možno obsluhovať lokálne a na diaľku. Projekt sa ukončil v roku 2006.

Hnacou silou pre komplexnú implementáciu riešenia bolo posilnenie postavenia spotrebiteľov, ktorí dnes dokážu manažovať svoju spotrebu energie, zvyšovať energetickú efektívnosť, následne obmedzovať tvorbu emisií a pomáhať operátorom sietí znižovať prevádzkové náklady.

  • Čo si myslíte, aký bude rozsah dôsledkov systému inteligentných meračov na emisie CO2 v Európe?

Ako naznačuje Tretí balík liberalizácie energetiky, inteligentné merače môžu pomôcť zvyšovať energetickú efektívnosť. Enel odhaduje zníženie spotreby v špičke o 5 percent ako dôsledok zvýšeného povedomia spotrebiteľov a signalizácie ceny za energiu.

Ďalším krokom je znižovanie tvorby emisií skleníkových plynov optimalizovanou integráciou obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy. To sa dosiahne využitím agregátorov, ktoré spájajú rôzne distribučné obnoviteľné zdroje, a dopytom zo strany skupín spotrebiteľov, ktorí sú vybavení inteligentnými meračmi.

  • Taliansko je prvobežec. Nemyslíte si, že byť prvý prináša i isté nevýhody, napríklad pokiaľ ide o návratnosť investície, keď sa inteligentné merače stanú štandardom a budú bežne dostupné na trhu?

Myslíme si, že byť prvým v implementácii systému inteligentných meračov bolo správne rozhodnutie. Teraz sa môžeme spoľahnúť na svoje skúsenosti, ako i na všetky relevantné dáta v prípade, ak by sa mal systém v neskoršom štádiu upravovať s ohľadom na nové štandardy a zariadenia.

V Španielsku začíname s inštaláciou 13 mil. inteligentných meračov, ktoré sú založené na našej skúsenosti a systéme Enel Automatic Meter Management.

  • Pokiaľ ide o inteligentné merače, je lepšie mať európske štandardy alebo národné?

Po tom, ako sme začali s projektom v Španielsku, začali sme vytvárať asociáciu pre transparentné meranie, ktorá pomôže európskym krajinám spoločne definovať štandardy na európskej úrovni.

  • Ako často by sa mal spotrebiteľ pozerať na merač, aby mohol využiť jeho inteligentné funkcionality?

Inteligentný merač od spoločnosti Enel umožňuje informovanie o účte s ohľadom na rôzne tarify na hodinovom, dennom, týždennom alebo sezónnom základe. Tiež poskytuje dáta o celkovej spotrebovanej energii za súčasné a predošlé zúčtovacie obdobie (dva mesiace pre domácnosti, mesiac pre podniky a energetický trh).

Merač uchováva a zobrazuje na svojom displeji dáta o energetickej spotrebe pre každú aktívnu tarifu v súčasnom a predošlom zúčtovacom období.

Počas roka 2008 zozbierali inteligentné merače 50 mil. kriviek. To umožňuje priraďovanie dát o spotrebe k aktuálnej tarife počas jednotlivých týždňov, dní a periód počas dňa.

Zákazníci Enelu dokážu na displeji merača odčítať svoju energetickú spotrebu, sadzbu a prečítať si kontrakt. Inteligentné merače sú tiež pripravené na poskytovanie prístupu k detailnejším užívateľským dátam (ako graf spotreby) prostredníctvom externého displeja, ktorý sa k nim pripojí. Túto novú službu, ako i ďalšie detailnejšie špecifické služby začnú poskytovať hneď, ako dostanú schválenie od talianskeho energetického úradu AEEG.

  • Kto by mal podľa vás inteligentné merače zaplatiť? Operátori distribučných sietí sa obávajú, že by museli v konečnom dôsledku zaplatiť ich uvedenie na trh, pričom z ich benefitov čerpajú najmä ostatní aktéri trhu. Ako riešiť tento problém?

Talianska tarifná schéma umožnila investovať do inteligentných meračov a nahradenia starých meračov. Súčasne, distribútori ušetrili 5 percent nákladov na obsluhe meračov. Pre tieto dôvody sú [zvýšené finančné] dôsledky pre operátorov systému a spotrebiteľov zanedbateľné.

Naviac, po nainštalovaní inteligentných meračov sa znížil i priemerný ročný počet minút prerušenia poskytovania služieb zo 128 na 49 a výrazne sa tiež znížili s tým spojené náklady operátorov sietí z priemerných 80 na 49 eur na zákazníka ročne.