Kľúčom k rozvoju geotermálnej energie sú technológie hĺbkového vŕtania


  • V januári ste spoločne s partnerskými firmami získali tri granty zo štrukturálnych fondov EÚ na výskum a vývoj novej metódy ultra hĺbkového vŕtania. Tvrdíte, že váš koncept nemá vo svete obdobu. V čom je jedinečný a na čo sa zamerajú podporené výskumné projekty?

Jedinečnosť novej metódy ultra hĺbkového vŕtania je v niekoľkých smeroch:

  1. Pristúpili sme k riešeniu netradične. Pozreli sme sa na celú oblasť zvonku tradičnej "vŕtačskej" komunity. No neustále sme v kontakte a komunikujeme s odbornou komunitou a tak si overujeme správnosť našich prístupov, metód a technológii.
  2. Problém sme neriešili "symptomaticky". Inými slovami, neriešili sme len nedostatky existujúcich technológii, ale pristúpili sme k riešeniu samotných príčin, pre ktoré sú dnešné technológie neefektívne, ak hovoríme o ultra hĺbkovom vŕtaní hlbšom ako 6 kilometrov. Musím povedať, že sme celkom úspešní – pre jednotlivé nedostatky súčasných technológii sme našli koncepčné riešenia.
  3. Staviame na profesionálnych odborníkoch, v každom jednom technologickom ako aj projektovom smere dávame dokopy tím tých najlepších, vrátané expertov zo zahraničia.
  4. V každom technologickom smere posudzujeme čo najširšie spektrum možných technológii. Naša platforma ULTRADRILL sa skladá z najvhodnejších dostupných čiastkových riešení, ktoré sme vybrali podľa veľmi prísnych kritérií.

Podporené granty sa zameriavajú najmä na technologické komponenty platformy ULTRADRILL, a to najmä na samotný proces vŕtania, jeho energetické zásobovanie a riadenie.

  • Mnohí o Slovensku hovoria, že ma veľký geotermálny potenciál. Prečo ho nevyužívame v takej miere, ako by sme mohli?

Slovensko ma geotermálny potenciál najmä na vykurovanie horúcou geotermálnou vodou. Vykurovanie si nevyžaduje príliš vysoké teploty geotermálnej vody. Geologické podmienky na Slovensku sú vhodne v tom zmysle, že netreba vytvárať umelé vodné okruhy, ale geotermálne zohriata voda je pod zemou prítomna prirodzene. Na druhej strane, na generovanie elektrickej energie sú potrebné oveľa vyššie teploty, ktoré pri súčasných technológiách na Slovensku získať nedokážeme. Teda aspoň nie do takej miery, aby sme vedeli generovať elektrickú energiu relatívne efektívnym spôsobom. Preto sa i my snažíme vyvíjať taký postup, ktorý umožní vŕtať do väčších hĺbok, kde sa dajú dosiahnuť dostatočné teploty i pre výstavbu geotermálnych elektrárni, nie iba teplárni.

  • Dá sa to chápať tak, že kdekoľvek na Slovensku a vo svete sa vo veľkých hĺbkach, bez ohľadu na geologické podmienky, nachádza teplo, ktoré je dostatočné veľké na prevádzku geotermálnej elektrárne?

Áno, je to tak. Tento poznatok nás motivoval vyvíjať technológiu pre cenovo a časovo efektívne ultra hĺbkové vŕtanie. Bez ohľadu na geologické podmienky, ak dokážeme vyvŕtať geotermálnu studňu hlbokú 6 – 10 km, bude možné získavať také teploty, aby sme vedeli stavať geotermálne elektrárne so štandardnými turbínami. Bude to znamenať šetrenie emisiami CO2, pretože „palivom“ bude geotermálne teplo a nie plyn alebo uhlie. Súčasne, geotermálna energia má na rozdiel od jadrovej tú výhodu, že ju neobklopuje kontroverzia a zle skúsenosti z minulosti. V porovnaní s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi ako vietor alebo slnečná energia, geotermálna energia dokáže dodávať garantované množstvo energie do siete nepretržite, bez výkyvov alebo výpadkov – jej dostupnosť je štatisticky 97 percent, čo jej dáva veľkú výhodu v porovnaní s inými OZE.

  • Ako by ste vo všeobecnosti charakterizovali postavenie obnoviteľných zdrojov na Slovensku? Dosiahne podľa vás Slovensko cieľ do roku 2020 vyrábať 40 percent elektriny z OZE a všeobecne 20 percent zo všetkých energií z týchto zdrojov?

Obnoviteľné zdroje na Slovensku sú zastúpené najmä hydroelektrárňami, ktoré sa už dnes dajú len ťažko rozširovať. Populárnou sa stáva i fotovoltaika, ktorá je ale z hľadiska energetickej stability neefektívnou voľbou. Veterné elektrárne dostali na Slovensku červenú pre ich charakter, pre devastáciu vzhľadu krajiny, pre veľký podiel chránených území na Slovensku a v konečnom dôsledku i pre nevyhnutnosť „zálohovať“ ich elektrárňami, ktoré využívajú tradičné fosílne zdroje energie a jadro.

Pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa v oblasti obnoviteľných zdrojov, myslím si, že je to príliš ambiciózna vízia. Jej dosiahnutie bude problémom i pre vyspelejšie ekonomiky než Slovensko. Myslím si preto, že cieľ v horizonte do roku 2020 nie je úplné uskutočniteľný. Tvrdím to i napriek tomu, že Európska komisia vo svojom odhade oznámila, že členské krajiny EÚ sú na dobrej ceste naplniť svoje záväzky, pokiaľ ide o využívanie OZE do roku 2020.

  • Vráťme sa na záver späť ku konceptu ULTRADRILL. Vyvíjate ho, aby sa posilnila pozícia geotermálnej energetiky. Na druhej strane, geotermálne a uhľovodíkové vrty sú všeobecne podobné a čelia obdobným problémom. Neobávate sa, že to, čo vyvíjate pre segment OZE, môže v konečnom dôsledku posilniť olejársky a plynárenský priemysel, čo by de facto upevnilo postavenie uhľovodíkov na úkor OZE?

Pravé naopak. Po prvé, nové hlboké náleziská ropy a plynu, ktoré budú dostupne vďaka hĺbkovým vŕtacím technológiám, sú vysoko ekologickou alternatívou k pripravovanej ťažbe uhľovodíkov napríklad v povrchových pieskových náleziskách v Kanade alebo v chránených územiach. Po druhé, a čo je rozhodujúce, olejárske a plynárenské spoločnosti sú dnes jednými z najväčších investorov do zelených technológii a zelenej energetiky. Na to, aby títo giganti mohli tvoriť veľké zisky aj v nasledujúcich desaťročiach, uvedomujúc si vyčerpateľnosť fosílnych palív a ich škodlivosť pre ovzdušie planéty, hľadajú ďalšie zdroje energie. Z ich pohľadu je jedným z takýchto, zatiaľ nedocenených, zdrojov pravé geotermálna energia.