Slovensko bude v energetike zárukou konkurenčných, čistých a dostatočných zdrojov

Jadrová energia je predmetom množstva polemických debát medzi podnikateľmi, politikmi, environmentalistami a širokou verejnosťou v Európe a v ostatných regiónoch sveta, ktoré sa týkajú jej výhod, rizík, bezpečnosti a nákladovej efektívnosti. Tieto debaty sa zakladajú nielen na analýzach odborníkov a ekonomických faktoroch, ale často sú ich súčasťou aj emócie.  Aké podnikateľské riziká a výhody vidíte vy ako prevádzkovateľ atómových elektrární?

Energetický sektor ma vysoký záujem o  čistejšie a konkurencieschopné výrobné zdroje a práve jadrová technológia spĺňa obe tieto podmienky. Z pohľadu čistých zdrojov, jadrové elektrárne neprodukujú emisie CO2, ktoré sú považované za hlavnú príčinu globálneho otepľovania, ani iné znečisťujúce látky, ako napr. NOx alebo SOx. Z pohľadu konkurencieschopnosti, jadro má veľmi nízke prevádzkové náklady, ktoré nie sú ovplyvňované  turbulentnými trhmi s energetickou komoditou.

Na druhej strane, podnikanie v oblasti jadrovej výroby elektrickej energie je charakterizované veľmi dlhým časom od rozhodnutia o investícii po uvedenie novopostaveného zdroja do prevádzky (cca 10 rokov), mimoriadne vysokými investičnými nákladmi a následne aj dlhšou dobou návratnosti investície.  

Ak zvážime vyššie uvedené, je jasné, že neistota regulačného zázemia a akceptovanie verejnosťou sú zvyčajne skutočnosti, na ktoré je potrebné brať mimoriadny ohľad pred prijatím rozhodnutia investovať v oblasti jadra. Počas prevádzky musia jadrové zdroje súťažiť s inými technológiami na energetickom trhu, ktorý je stále viac pod tlakom nadmernej kapacity a nízkeho dopytu.

Aká je súčasná situácia a ako to vidíte ďalej?

Výrobcovia elektriny zažívajú vyšší tlak na zložité a nákladné kapacitné projekty, ako sú tie jadrové, ale sme presvedčení, že súčasná situácia nie je udržateľná a očakávame, že sa čoskoro môže zmeniť.

Túto pozitívnu zmenu by uľahčili tri prvky. Prvým z nich je, ak by zákonodarcovia podporovali stabilné regulačné podmienky a urýchlili integrácie trhu. Druhým, aby sa dopyt po elektrine začal obnovovať spolu s celkovým zmiernením ekonomickej krízy v Európe. Tretím je, ak by pomalší nárast obnoviteľných zdrojov a nedávne pozastavenie mnohých veľkých projektov vo všetkých technologických oblastiach v celej Európe znížil ponuku nadbytočnej kapacity.

V každom prípade, ak hovoríme o jadrovej energetike, nemôžeme viazať svoje rozhodnutie na krátkodobé prvky, ako sme už povedali, musíme zvažovať v prvom rade dlhodobé scenáre všetky dlhodobé prínosy týchto technológií, ktorými  sú  stabilné a stále dodávky cenovo dostupnej energie, vyrobenej bez produkovania emisií. 

Za posledné dva roky sa diskusie v Európe zameriavajú na záťažové testy. Vnímate odporúčania a akčné plány, ktoré z nich vyplynuli, ako významnú zmenu vo vašom podnikaní? Priniesli pre SE, a.s., nejaké podstatné zistenia, alebo by ste ich popísali skôr ako „sústavnú modernizáciu“?

Slovenské elektrárne realizujú od roku 2006 dôležitý program investovania do modernizácie elektrární, takže následne vyšiel v našom prípade výsledok záťažovej skúšky veľmi pozitívne.   Neboli vykázané žiadne významné nedostatky, avšak  naplánovali sme nejaké ďalšie zlepšenia, ktoré sa majú realizovať a ktoré majú chrániť v prípade mimoriadne ťažkých podmienok.

Nedávno zverejnená štúdia o úmrtnosti a emisiách skleníkových plynov uvádza, že vďaka energii z jadra sa vo svetovom meradle sa v rokoch 1971-2009 predišlo v priemere 1,84 miliónu úmrtiam z dôvodu znečistenia ovzdušia. Myslíte si, že tento argument by mohol posunúť celkové výhody a environmentálne/zdravotné riziká viac v prospech jadrových elektrární?

Prínosy technológií, ktoré neprodukujú znečisťujúce látky alebo skleníkové plyny, pre životné prostredie, sú zrejmé  a sú evidentné, ako aj podporované vedeckou dokumentáciou. A to nie je o tom, či sú pre alebo proti jadrovej energetike, ale skôr otázkou správnych informácií, ktoré by mali byť správne prezentované.

Jadrová energia je označovaná za nízko-uhlíkovú technológiu. Čo v tomto prípade slovo „nízko“ znamená?

Znamená to nulové emisie uhlíka počas prevádzky. Takýto výsledok  je možné dosiahnuť iba jadrovou energetikou alebo obnoviteľnými zdrojmi, ako sú vodné, solárne, geotermálne a veterné elektrárne.

Na záver sa pozrime trošku do budúcnosti. V Mochovciach sa stavajú dva nové jadrové bloky. SE, a.s., žiada aj o licenciu na dlhodobú prevádzku elektrárne v Bohuniciach, kde sa uvažuje aj o výstavbe ďalších nových blokov. Aký podiel energetického mixu predpokladáte na Slovensku v roku 2030 či dokonca v roku 2050?

Investícia na vybudovanie dvoch nových blokov v Mochovciach je skutočne základom budúcej energetickej stratégie našej krajiny. Vďaka nej obnoví Slovensko svoju pozíciu exportnej krajiny, ktorú malo v minulosti, pred tým ako Európska komisia rozhodla o odstavení 1. a 2. bloku Bohuníc. Slovensko bude hrať dôležitejšiu rolu na regionálnej úrovni a zároveň bude zárukou konkurenčných, čistých a dostatočných energetických zdrojov, pokrývajúcich dopyt po elektrickej energii počas nasledujúcich dvadsiatich rokov i ďalej.

Zabezpečenie a zaručenie konkurencieschopného a čistého energetického zdroja predstavuje  chrbticu ekonomiky a významný základ pre rast v takomto náročnom období.